Hjälp oss skydda svensk natur!

Sveriges natur är fantastisk. Men varken djur eller natur mår speciellt bra. Genom att bli Naturfadder bidrar du till WWFs arbete för att rädda våra hotade arter och bevara vår biologiska mångfald. 

 

Varför fadder?

Vi vill bevara våra Svenska Pärlor!

Tvärtemot vad många tror rankas Sverige lågt vad gäller naturskydd och biologisk mångfald i en global jämförelse. Vi skyddar idag bara drygt hälften av den natur som regeringen har satt som mål att skydda till år 2020. Och vi når endast två av våra sexton miljökvalitetsmål.

Nu behöver vi din hjälp för att kunna övertyga våra politiker att agera och för att kunna fortsätta bedriva naturvårdsprojekt med goda resultat. Som Naturfadder bidrar du till WWFs arbete i Sverige för att rädda hotade arter, ökat naturskydd och bevara vår biologiska mångfald.Samtidigt bidrar du till WWFs arbete för en levande planet och för ett ansvarsfullt nyttjande av våra resurser även på andra håll.

Som Naturfadder får du:

  • Den fina boken "Sveriges Nationalparker" i behändigt format.
  • Tidningen WWF EKO fyra gånger per år, spännande läsning illustrerad med vackra naturfoton.
  •  Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

 

Med ditt stöd kan vi uppnå våra mål om ökat skydd av vår vackra natur!

 

 

Foto kollagebild: 123RF.com/Eduard Kyslynskyy, shutterstock/1stGallery, Leif Ragnarsson, shutterstock/Peter Krejzl, Per-Eric Svahn, shutterstock/Amy Johansson, 123RF.com/Michael Lane, shutterstock/BMJ, shutterstock/BMJ, Justine Lagache, 123RF.com/Cathy Yeulet

 

 

Svenska Pärlor


© Germund Sellgren / WWF

Våra Svenska Pärlor

Sverige är fantastiskt! De flesta av oss tycker att det är skönt att vara ute i naturen och det är lätt gjort om man bor i Sverige. Tack vare allemansrätten kan vi gå nästan var vi vill, slå upp tält på en vacker plats och plocka svamp eller bär, titta på fåglar och njuta av våra svenska pärlor. Idag ser vi tydliga tecken på att vårt klimat håller på att förändras och att allt fler arter hotas av utrotning. Allt vi gör påverkar vår natur och spåren vi lämnar efter oss måste bli mindre.

Som fadder hjälper du oss att bevara och skydda vår svenska natur, så att vi kan fortsätta att njuta av dess fantastiska mångfald. Här kan du se ett urval av våra Svenska Pärlor!

 

Våra svenska rovdjur varg, järv, björn och lo

© Odelius New MediaI många år har WWF arbetat för att skydda och bevara livskraftiga och friska rovdjursstammar i Sverige, som förorsakar minimal skada på landsbygdens tamdjur. Information till allmänhet och media, märkning, kartläggning av vandringar och stödutfodring är någraexempel på insatser i vårt rovdjursarbete. Mycket arbete görs också för att förmå landets beslutsfattare att sörja för att en ny, mer koncis och tydlig lagstiftning blir verklighet när det gäller förvaltning av rovdjursstammarna i landet. 

 

Artrika skogar och levande skogsvatten

© Lennart Henriksson / WWFDet moderna skogsbruket missgynnar mängder av arter, små såväl som stora. WWF har ett mångårigt samarbete med skogsindustrin i Sverige för att skogsägarna ska prioritera ett mer ansvarsfullt skogsbruk och därmed minska de negativa effekterna av modernt skogsbruk. Blandskogar som gynnar den biologiska mångfalden blir allt mer sällsynta och ersätts i stället av högproduktiva skogar med utarmad livsmiljö för skogens arter.

 

Älvar

© R.Isotti, A.Cambone - Homo Ambiens / WWF-CanonHelt opåverkade vatten som våra nationalälvar Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven är tyvärr en raritet, inte bara i Sverige utan även ur ett globalt perspektiv.  WWF arbetar för att bevara denna unika naturmiljö och restaurera de skadade miljöerna. På så vis kommer vi även i framtiden kunna se utterspår i snön, öringen leka på hösten, nyponrosen blomma på sommaren och flodpärlmusslan som sticker fram mellan  tenar och grus på älvens botten. Sveriges nationalälvar kommer då förbli en pärla – inte bara i Sverige, utan i hela Europa.

 

Naturbete och jordbruk

© Ola Jennersten / WWFÄngs- och hagmarker (naturbetesmarker) tillhör de mest artrika markslagen vi har i Norden. Det rika växt- och djurliv som utvecklats under århundraden av bete och slåtter kan kallas för ”levande fornminnen”. Här finns Taubes gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol, rikt insektsliv och många däggdjurs- och fågelarter.

Jordbrukslandskapet har genomgått stora förändringar under 1900-talet. Från småskaliga lantbruk med naturbetesmarker har jordbruket omvandlats till storskaliga företag med få grödor och brukningsformer. Naturbetesmarkerna har minskat kraftigt, vilket har lett till att många arter som förut var vanliga i det öppna landskapet nu minskar eller är på väg att försvinna.
WWFs naturbetesprojekt handlar mycket om att åstadkomma ett långsiktigt hållbart system för att bevara de svenska naturbetesmarkerna, bland annat genom att påverka jordbrukspolitiken och öka bondens inkomster genom att producera naturbeteskött. WWF arbetar också för att förändra EUs gemensamma jordbrukspolitik så att vi erhåller en levande landsbygd med förutsättning för ett grönare jordbruk som producerar bra mat och ett artrikt landskap.

 

 

Följ med på en fantastisk bildresa genom Sverige!

© Claes GrundstenSom fadder får du den fina och praktiska boken Sveriges Nationalparker, som du enkelt kan packa ned i ryggsäcken när du ger dig ut för att besöka våra Svenska Pärlor. Boken är en fascinerande bildresa av författaren och fotografen Claes Grundsten, som med stämningsfyllda bilder och sakkunniga texter tar läsaren med till Sveriges samtliga nationalparker.

2009 var det 100 år sedan Sveriges första nationalparker bildades. De var nio stycken och dessutom de första i Europa, men förebilden kom från USA där Yellowstone blev skyddat redan 1872.

Claes Grundsten är en prisbelönt fotograf och författare som under 25 år kärleksfullt studerat och dokumenterat våra vilda djur, växter och vackra landskap. Boken blev vald till Årets Pandabok 2010.

    


© Claes Grundsten


© Claes Grundsten


© Claes Grundsten

 


© Dan Andersson

Svensk natur mår inte så bra

Sveriges natur är fantastisk, men varken djur eller natur mår speciellt bra. Vi kan se många oroande hot vad gäller vår svenska natur. Arter hotas, natur och ekosystem förstörs. Cirka fem procent av våra djur och växter är så starkt hotade att de riskerar att försvinna från Sverige, enligt Naturvårdsverket. WWF vill engagera politiker och beslutsfattare att ta sitt ansvar och leva upp till givna löften om att möta mål om naturskydd och biologisk mångfald av vår svenska natur – med din hjälp är det möjligt!

 

Sverige når inte upp till de nationella och internationella miljömålen

De resurser regeringen lägger på naturvård är helt otillräckliga. Tvärtemot vad många tror är Sverige sämre än många andra länder på att skydda vår värdefulla natur och vårt fantastiska djurliv. Med dagens takt når Sverige inte upp till de nationella och internationella miljömålen. Faktum är att vi inte ens ser ut att nå våra egna miljömål – Sverige skyddar idag bara drygt hälften av vad regeringen har sagt ska vara skyddat till år 2020.

 

Den biologiska mångfalden i Sverige minskar

Trycket på arter som exempelvis ejder och vild lax blir allt hårdare. De främsta anledningarna är ett allt intensivare skogsbruk med fler monokulturer, jordbruk och fiske, i kombination med ett otillräckligt naturskydd och bristfälligt återskapande av biologiskt värdefulla naturtyper. Dessutom har vi en otillräcklig förvaltning av skyddad natur, ökade klimatförändringar, föroreningar och miljögifter. Våra naturliga miljöer, som är avgörande för olika arters överlevnad, försvinner eller minskar.

 

Den svenska naturskogen håller på att försvinna

Sveriges vackra och viktiga skog håller på att utarmas och förvandlas till biologiskt fattig produktionsskog. Nästan 2000 arter i de svenska skogarna är i dag hotade, framför allt på grund av minskningen av naturskogen med sina gamla träd, lövträd och död ved. I dag finns bara små rester kvar av den artrika och vackra naturskogen. Ändå tillåts naturskogen fortfarande att huggas ner!

 

Våra hav skyddas inte tillräckligt

Östersjön övergöds, missköts och de döda havsbottnarna är större än någonsin. Västerhavet mår inte heller bra. Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har tredubblats under 2000-talet och ligger nu på en nivå som aldrig tidigare dokumenterats. Döda havsbottnar i Östersjön motsvarar en yta av Danmarks storlek!

 

Sveriges sjöar mår inte bra

Badbrygga svensk sjö © Johansson / Shutterstock.comHälften av Sveriges sjöar och vattendrag mår fortfarande dåligt och når inte upp till EUs krav på god ekologisk status. De största hoten är övergödning och fysiska förändringar, som t.ex. dammar. Förr eller senare hamnar även miljögifter i vattendragen, vilket hotar djur och växter. Sjöar och vattendrag har under århundraden förvandlats genom omfattande dikningar och sjösänkningar som gjorts för att öka jordbruks- och skogsproduktionen. Det har i sin tur lett till att livsmiljöer för växter och djur har förstörts.  

 

Fisken mår uselt

Det största direkta hotet mot fisken är överfisket. I Östersjön påverkas fiskbestånden även av hormonstörande gifter, som ftalater och flamskyddsmedel, samtidigt som gifter som DDT och PCB finns kvar. Dioxinet i Östersjön gör fet fisk ohälsosam att äta. Vill vi kunna äta hållbart fångad fisk både nu och i framtiden - och ha ett friskt hav – behövs ett hållbart fiske, starkare skydd och mer resurser. Restriktioner för fisket måste införas inom fler skyddade områden för att skydda t.ex. viktiga reproduktions- och uppväxtområden för fisk. Samtidigt behöver fisket begränsas till vad bestånden tål och dumpningsförbud införas.

  

Hur kan du vara med och påverka?

© MattonGenom att ge Sveriges natur den uppmärksamhet den förtjänar uppmanar vi politiker och beslutsfattare att ta sitt ansvar. WWF kommer att agera som påtryckare mot ansvariga myndigheter och politiker på både läns- och riksnivå. Det är hög tid att skydda det som skyddas kan – innan det är försent.

I Sverige arbetar WWF för att naturen ska brukas på ett sätt som gynnar både djur, växter och människor. Projekten innefattar bland annat naturbetesmarker, skog, våtmarker, fjäll, skärgård och kust.

Du kan också vara med och påverka. Tillsammans kan vi skapa ett friskare och rikare djur- och naturliv i Sverige!

 

Bli Naturfadder

För att kunna säkra fungerande ekosystem behöver naturområden skyddas. WWF vill öka skyddet av skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav. Sverige har idag bara skyddat cirka 14 av 20 procent av den yta på land som vi har lovat till år 2020.

Som Naturfadder bidrar du till WWFs arbete för att rädda våra hotade arter och bevara vår biologiska mångfald. Med din hjälp kan vi uppnå våra mål om ökat skydd av Sveriges vackra natur! 

 

 


© Sanchez & Lope / WWF-Canon


 

Hoten

Goda resultat

Naturvårdsarbete som ger goda resultat!

Ibland får WWF arbeta i många år för att nå sina mål, andra gånger går det fortare. Ju fler som stöttar oss och vårt arbete, desto mer kraft kan vi lägga ned och desto större blir genomslagskraften i våra olika kampanjer. Här presenterar vi några av de senaste goda resultaten av vårt arbete i Sverige.

Ditt stöd gör skillnad!

 

Fyledalen blir naturreservat

Länsstyrelsen i Skåne har i år beslutat att göra ett 853 hektar stort område av Fyledalen i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner till naturreservat. Området blev utsett till Svensk Pärla 2014, då saknades skydd. Fyledalen är 20 kilometer lång, några hundra meter bred och upp till 50 meter djup och karakteriseras av branta sluttningar med ädellövskog, och en botten med naturbetesmarker där Fyleån rinner. Här finns flera rika grodlokaler med lövgroda, och klockgroda, lokaler för fladdermöss, häckande rovfåglar och artrika bokskogar. Dalen är relativt lättillgängligt (i alla fall för bilburna), här kan man dessutom cykla dressin i dalgången. WWFs generalsekretarare Håkan Wirtén är med på invigningen av det nya naturreservatet den 29 maj.

 

Björns skärgård

Björns skärgård ligger i den nordostligaste delen av Uppland och består av sex-sju större öar och en mängd mindre. Området är landhöjningsmark, vilket ger fantastiska stränder och sött vatten. I skärgården finns ett mycket rikt fågelliv som lockar många fågelskådare. Det är ett Natura 2000-område, vilket innebär att Björns skärgård tillhör nätverket av Europas finaste natur. Björns skärgård ingår i WWFs landskapsprojekt för en Levande skärgård som vi genomför i samarbete med Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen. Framtiden ser ljus ut för Björns skärgård. Upplandsstiftelsen har tillsammans med Tierps kommun för avsikt att göra området till ett naturreservat, vilket innebär att skärgården får ett mycket bättre skydd än idag.


 

© Daniel MallwitzWWF hjälper fjällräven etablera sig i nya områden

Sveriges mest hotade däggdjur, fjällräven, var nära att försvinna helt under slutet av 1990-talet. För drygt hundra år sedan fanns det många tusen fjällrävar i Sverige och det bedrevs en hård jakt på dem. Stammen minskade då kraftigt och till slut fridlystes fjällräven. WWF startade redan 1971 ett projekt för att rädda fjällrävarna och sedan dess har antalet fjällrävar i Sverige mer än fördubblats. I dag finns det uppskattningsvis 120 fullvuxna fjällrävar i vinterstam i den svenska fjällkedjan, mot cirka 40 under bottenåren 1998–2000. Projektet var WWFs allra första projekt i Sverige.

 

Östra Vätterbranterna, nytt biosfärområde

© Germund Sellgren / WWFInnanför Vätterns sydostkust höjer sig ett unikt område med mosaikmarker som människan har brukat i många år med slåtter, bete och lövtäckt. Detta brukande och områdets unika lokalklimat har skapat ett spännande och artrikt landskap. År 2012 utsågs Östra Vätterbranterna till Sverige 5:e Biosfärrområde och sedan dess finns nu en fungerande förening som leder arbetet. Flera spännande projekt pågår inom ramen för biosfärområdet som naturbete, utbildning och ett projekt som har som mål att involvera också östgötadelen av de östra vätterbranterna i biosfärområdet.

 

Naturbeteskött ger ökade försörjningsmöjligheter

© Ola Jennersten / WWFÖppna landskap gynnar en mängd olika arter och det bästa sättet att hålla landskapet öppet är genom att låta nötboskap beta. Projekt Naturbeteskött, som bedrivs i samarbete med ICA, har gjort att lantbrukare i bland annat våra nordligaste landskap har fått nya möjligheter att försörja sig. Det gäller inte minst ”Vindelälvens naturbeten” längs den 40 mil långa Vindelälven. Andra framgångsrika regionala projekt är Naturbeten i Närke, Roslagshagar, Svartådalens naturbeten, Naturbeten på Öland och Naturbeten på Gotland. Sammanlagt har mellan 15 och 20 procent av Sveriges alla naturbetesmarker påverkats av naturbetesprojektet.

 

WWF ger stöd till många naturvårdsprojekt i Sverige © Mats Lindfors / Webbkusten

För att hejda förlusten av den biologiska mångfalden delade WWF förra hösten ut 1,8 miljoner kronor till olika naturvårdsprojekt i Sverige. Bidragen gick till projekt som handlar om allt från hållbara vattenlandskap i skogen, till att stödja svensk ekoturism.

 

Här kan du läsa om fler naturvårdsvinster


 

 

Ge bort fadderskap

Ge bort ett fadderskap

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

Förutom en bok och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som Naturfadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete.

 

Vill du ge bort ett fadderskap? Klicka här!

  

© Staffan Widstrand / WWF

 

Öka din gåva

Är du redan fadder och vill öka din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kr.

Öka din månadsgåva

 

Varmt tack för ditt stöd!

 


© Staffan Widstrand / WWF

 

Jag vill bli Naturfadder!

Hur vill du signera? *:
Månadsbelopp *:
Förnamn * Förnamn *
Efternamn * Efternamn *
c/o c/o
Adress * Adress *
Land * Land *
Postnummer * Postnummer *
Postort * Postort *
E-post * E-post *
Mobiltelefon Mobiltelefon
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
(*) Obligatoriska uppgifter
 Jag vill att WWF behåller boken

Genom att signera med mobilt BankID, BankID eller e-legitimation aktiveras ditt fadderskap direkt. Du kan också välja att få en blankett hemskickad för signering. Då aktiveras fadderskapet när vi får medgivandet i retur.

Genom att ge en gåva godkänner du att bli kontaktad av Världsnaturfonden WWF.

Så här hanterar vi dina uppgifter

 

Tillsammans kan vi uppnå våra mål

Genom att bli Naturfadder hjälper du oss att uppnå våra mål om ökat skydd av Sveriges vackra natur och du gör så vi kan fortsätta bedriva framgångsrika naturvårdsprojekt, så att även våra barnbarn kan njuta av våra Svenska Pärlor.

© Justine Lagache