GODA RESULTAT

Ibland får WWF arbeta i många år för att nå sina mål, andra gånger går det fortare. Ju fler som stöttar oss och vårt arbete, desto mer kraft kan vi lägga ned och desto större blir genomslagskraften i våra olika kampanjer. Här presenterar vi några av de goda resultat vi uppnått.

 

WWFs ARBETE I SVERIGE OCH KRING ÖSTERSJÖN:

”INFORMATION OCH HÅLLBARA MODELLER FÖR FRAMTIDEN”

Världsnaturfonden WWF bedriver ett brett arbete i Sverige – både på det politiska planet, med opinionsbildning, utbildning och ute i fält. Vi driver frågor som är viktiga för att minska de ekologiska fotavtrycken och bevara den biologiska mångfalden. Vi satsar på att finna och stödja modeller och samarbeten för en hållbar utveckling. Här ger vi er ett axplock från våra projekt under det gångna året.

 

Svensk Pärlor skyddas för framtiden

Enligt Naturvårdsverkets utvärdering 2015 är Sverige långt ifrån att nå de naturskyddsmål som regeringen har satt upp. Med sommarkampanjen Svenska Pärlor vill WWF skynda på processen genom att engagera befolkning och beslutsfattare för bättre skydd av vår natur.

Inventering av fjälluggla och jaktfalk

Men anledning av vårens stora förekomst av lämmel gick WWF in och finansierade en inventering av jaktfalk i Norrbotten. Inventeringen var viktig för att få data att jämföra med innan klimatförändringarna slår till med full kraft i de svenska fjällen. När det dessutom ryktades om flera observationer av fjälluggla, utökades inventeringen även till denna art. Det var mycket hemlighetsmakeri för att skydda eventuella häckningsplatser från att störas av obehöriga.

Fler hajar i våra svenska vatten

Småfläckig rödhaj är en art som minskat i svenska vatten. Havets Hus i Lysekil bedriver uppfödning och utsläpp av arten. Sedan 2002 har man satt ut över 60 akvarieuppfödda hajar i Gullmarsfjorden och i mitten av augusti släppte man ut ytterligare två. I samband med släppet hölls ett seminarium för allmänheten om fiskeförvaltning och situationen för världens hajar. Man presenterade även WWFs viktiga Fiskguide, där samtliga hajar och rockor får rött ljus. Genom att släppa ut märkta hajar, som man sedan följer, får man mer kunskap om artens levnadsvanor samtidigt som antalet hajar i området ökar. Projektet stöds av WWF med syfte att bidra till den biologiska mångfalden i svenska vatten.

WWF ger miljoner till naturvårdsprojekt i landet

Världsnaturfonden WWF satsar på innovativ naturvård för att främja såväl bevarande av biologisk mångfald som minskade ekologiska fotavtryck. Varje år delar WWF ut medel till innovativa naturvårdsprojekt. Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i framkanten och bidrar till värdefullt nytänkande inom naturvården. En vidareutveckling av projekten kan därifrån få stor betydelse för att främja biologisk mångfald och/eller minska ekologiska fotavtryck i Sverige.

Projekt Rädda

WWF stöder det svenska fjällrävsprojektet. Projektet arbetar bland annat med att stödutfodra samt reducera antalet rödrävar vid klassiska fjällrävslyor. En viktig del i projektet är att få fjällrävar att slå sig ned i området mellan där de idag har fasta stammar i Norge och Jämtland i Sverige. Utan projekt fjällräv hade nog fjällrävarna varit borta från Sverige, men tack vare lämmelåren 2010 och 2011 ser nu framtiden mycket ljusare ut.

Nya bostäder gynnar livsviktiga pollinatörer

Pollineringen – en av våra viktigaste ekosystemtjänster – försämras i takt med att våra vilda bin minskar i antal. Genom ett WWF-finansierat projekt ska nu pollinatörer gynnas samtidigt som fruktodlare kan få en bättre produktion. I det nybildade biosfärområdet Östra Vätterbranterna nordost om Jönköping har ett flertal biholkar och 40 meter sandås placerats ut. Där kan vildbin bygga bo i direkt anslutning till frukt- och bärodlingarna Två av de bidragande orsakerna till att antalet vildbin minskat är ett allt mer intensivt och storskaligt jordoch skogsbruk.

WWF sätter press på kryssning- och oljebolag

WWFs initiativ Skit inte i Östersjön belyste vilka kryssnings- och färjebolag som tar hand om sitt avloppsvatten på ett ansvarsfullt sätt – och vilka som inte gör det. Allmänhetens uppmärksamhet riktades mot problemet och satte press på företagen att skärpa sig. Insatsen resulterade i stor medial uppmärksamhet och uppföljande dialog med såväl regering som sjöfartsaktörer.

WWFs fisk- och köttguid

WWFs populära konsumentguider Fiskguiden och Köttguiden, som finns i både tryckt form och som app, har laddats ner uppemot 10 000 gånger. Som ett led
i arbetet för att främja en hållbar produktion och konsumtion, lanserades WWFs första Köttguide under våren 2015. Fiskguiden är en del av WWFs arbete för att stoppa utfiskningen och se till att vi får långsiktigt hållbara marina ekosystem. Den är ett viktigt verktyg i lobbyarbetet och en undersökning visar att hela 72 procent av de tillfrågade företagen arbetar med WWFs fiskguide och ser den som ett verktyg för ökad konkurrenskraft.

Sillgrisslorna på Stora Karlsö

Stora Karlsö är den viktigaste häckningsplatsen för en rad havsfåglar. WWF finansierar här forskning kring sambandet mellan miljöförändringar i havet och beteendeförändringar hos fåglar, som sillgrisslan. Projektet bidrar till förståelsen av förändringar i havsmiljön.

Climate Savers

Climate Savers har som syfte att engagera näringslivet i omställningen till en klimatanpassad ekonomi. Sverige är ett av tio länder med störst ekologiskt fotavtryck per capita. Det betyder att alla förändringar och insatser från svenska företag kan få stort genomslag. Mellan 1999 och 2012 bidrog företagen i Climate Savers till utsläppsminskningar motsvarande mer än 100 miljoner ton koldioxid. Det är ungefär dubbelt så mycket som Sveriges årliga koldioxidutsläpp.

WWFs INTERNATIONELLA NATURVÅRDSARBETE:

”SAMARBETEN FÖR SKYDD AV HOTADE ARTER OCH MILJÖER”

Världsnaturfonden WWF prioriterar de områden och arter i världen som vi bedömer har störst behov av våra insatser. Det internationella arbetet bedrivs framför allt i Central- och Östafrika, Madagaskar, Arktis, Mekong och Borneo. Vi arbetar bland annat med forskning, utbildning för hållbar utveckling, tjuvjaktsbekämpning och certifiering av skogsbruk. Arbetet sker både på politisk nivå och i tätt samarbete med lokalbefolkningar, ofta genom att stärka det civila samhället.

 

Glädjande tigernyheter

Indiens tigrar har ökat med 30 procent på tre år. Även i Ryssland, Nepal och Bhutan kan vi se en ökning. Nedgången för världens tigrar verkar äntligen vara bruten!

 

Kampen mot tjuvjakt och illegal handel

Tjuvjakten på bland annat noshörning, elefant och tiger har under de senaste åren ökat i en alarmerande takt. Handel med hotade arter omsätter ofantliga summor och kriminella nätverk tjänar stora pengar med liten risk. WWF har länge arbetat för att stoppa dessa miljöbrott. För att uppnå resultat angriper vi brottsligheten från fyra olika håll: åtgärder för att stoppa tjuvjakten, smugglingen och efterfrågan samt genom att påverka makthavarna. Glädjande har nu frågan lyfts till högsta politiska nivå och vi kan se framsteg på flera fronter. Elefanter och noshörningar i Kenya har fått det säkrare. Tjuvjägare och smugglare blir arresterade och fällda. Under senaste tre åren har dödandet genom tjuvjakt reducerats med 80 procent.

Smart märkning skyddar elefant och noshörning i Kenya och Tanzania

Tiotusentals elefanter och noshörningar tjuvskjuts varje år i jakt på elfenben och noshörningshorn. WWF stödjer ett omfattande arbete i Tanzania och i viltreservatet Masai Mara i Kenya, där vi under året satsat på att märka både elefanter och noshörningar med mikrochip och GPS-sändare. Genom sändaren kan man följa djurens rörelser och även bli larmade om de lämnar säkra områden, något som förbättrar övervakningen av djurens rörelser och ökar säkerheten. Under året har 8 elefanter och 20 noshörningar märkts.

Historiskt avtal för Afrikas skogar

lllegal skogsavverkning och virkeshandel är en växande mångmiljardindustri. Avverkningen är ofta koncentrerad till områden med hög biologisk mångfald och de miljömässiga och samhällsekonomiska konsekvenserna är enorma. I slutet av förra året skrev fem länder i östra och södra Afrika på en överenskommelse om att tillsammans bekämpa den ökande illegala virkeshandeln i regionen. WWF har hjälpt parterna att arbeta fram lösningar i de förhandlingar som så småningom resulterade i den slutliga överenskommelsen – den första i sitt slag för denna region. I regeringarnas åtaganden ingår nu att kraftigt förstärka ansträngningarna mot den illegala handeln och att arbeta för ett hållbart skogsbruk.

 

Ny pandaräkning visar att naturvård ger resultat

Under 2015 presenterades resultatet av den största pandaräkning som någonsin genomförts. Inventeringen visar glädjande att de vilda pandorna i Kina har blivit fler under det senaste decenniet, med en ökning på nära 17 procent. — Det är en framgångssaga som skett inom loppet av knappt tio år och visar att naturvård lönar sig, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Mångårigt arbete WWF har sedan 1980-talet arbetat med projekt för pandornas överlevnad. I samarbete med kinesiska forskare och myndigheter har vi kartlagt de viktigaste pandaskogarna och tagit fram planer för reservat och gröna korridorer mellan skogarna. Det senaste decenniet har det tillkommit 27 nya reservat, en ökning med mer än 1 miljon hektar skyddade miljöer för pandorna.

Certifiering kan minska bränder

Nära 90 procent av antalet orangutanger har försvunnit de senaste femtio åren och arten är allvarligt hotad. Det beror till stor del på att regnskogen de lever
i skövlas och ersätts av oljepalmsplantager. WWF arbetar bland annat för att skydda deras livsmiljöer och ta fram brandstrategier och riktlinjer för ett hållbart nyttjande av skogen.Under året har vi också glädjande konstaterat att antalet orangutanger i Sebangaub ökat med sju procent sedan 2007.

Många nya ungar hos bergsgorillorna

Den fascinerande bergsgorillan är en av människans närmaste släktingar och den största människoapan. WWF har under många år arbetat för att rädda Afrikas bergsgorillor, som är starkt hotade av både sjukdomar, jakt och krympande livsmiljö till följd av skogsskövling. Förutom forskning för att trygga artens överlevnad arbetar vi också för att utveckla den ekoturism som finns i området. Samarbete med lokalbefolkningen är en viktig ingrediens för att skydda gorillornas omgivning. En annan central del i arbetet är stöd till parkvakterna som dagligen patrullerar för att skydda bergsgorillor i nationalparkerna. Som resultat av våra ansträngningar kan vi se att det går bra för gorillorna. De är fortfarande få men populationen har ökat de senaste åren och 2015 föddes många nya gorillaungar.

Nyupptäckta arter ger draghjälp till bevarandearbetet

Mekongområdet i Asien är ett av världens absolut mest artrika och skyddsvärda områden. Här har man under de senaste 17 åren funnit 2 216 nya arter. Enbart under 2014 fann man hela 193 stycken. Under året släppte WWF en rapport som presenterade några av de senaste spännande upptäckterna. Nyfunna arter hjälper till att motivera bevarandearbetet och väcka intresse för områdets fantastiska biologiska mångfald. WWF bedriver ett brett arbete i Mekongområdet och det är viktigt att länderna här samarbetar för att fatta hållbara beslut kring nya anläggningar av exempelvis dammar och infrastruktur som kan ha stor inverkan på områdets natur.

Norra Moçambiquekanalen

Mellan Afrikas östkust och Madagaskar ligger norra Moçambiquekanalen med en stor marin artrikedom. Här har WWF genomfört en filmexpedition för att dokumentera livet i havet och belysa situationen för den kustnära befolkningen. Den biologiska mångfalden är avgörande för lokalbefolkningens matförsörjning och för att minska fattigdomen i området. Men problemen kring kuststräckorna är många och områden med mangroveskogar, sjögräsängar och korallrev behöver starkare skydd. I samarbete med lokalbefolkningen arbetar WWF nu för att naturresurserna ska användas hållbart och för att skapa lokalt och regionalt skydd av de viktiga havsmiljöerna.

Friksa hav – en förutsättning för människans välfärd

Varje år beräknas jordens hav generera en omsättning på cirka. 21 tusen miljarder kronor, vilket motsvarar världens sjunde största ekonomi. Havsekosystemen är under enormt tryck och många människor – framförallt de fattigaste – drabbas hårt när de marina miljöerna utarmas. Ett välmående hav är grunden till vår välfärd och till en god ekonomi. För detta krävs en hållbar användning av havets resurser. WWF arbetar hårt för att vi ska ha levande hav i nu och framtiden.

 

 

Ett långsiktigt stöd behövs


I över 50 år har WWF arbetat för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att bevara världens biologiska mångfald, verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt och minska föroreningar och ohållbar konsumtion. Vårt arbete är direkt beroende av stöd från svenska privatpersoner och företag, så bli WWF Vänföretag och gör verklig skillnad!

Årsavgiften för engagemanget som Vänföretag är 10 000, 25000 eller 100000 kronor exkl. moms och faktureras från Världsnaturfondens AB till den adress ni anger för företaget. WWF Vänföretag är en stödform som framförallt vänder sig till små och medelstora företag. Är ni ett större företag som vill sammarbeta med WWF, vänligen kontakta foretag@wwf.se.

 

WWF Rapporter

Här hittar du rapporter som WWF lanserat från år 2009 och framåt.

 

Verksamheten 2015

I informationsbroschyren "Verksamheten 2015" kan du läsa om WWFs arbete och flera viktiga naturvårdssegrar.

 

Kontakta oss

Vill du ha mer information om WWF Vänföretag, vänligen kontakta oss på vanforetag@wwf.se eller 08-624 74 00