Villkor för bankernas autogiro

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag.

Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank.

Jag skall senast bankdagen före förfallodagen se till att ha tillräckligt med pengar för min betalning på angivet konto. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.

Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter
om jag i god tid före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt eller
om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till autogiro.

Bankgirocentralen BGS AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får samköras med Bankgirocentralernas uppgifter till ett register.

Mitt medgivande gäller tills vidare. Det upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen.

Villkor för Plusgirots autogiro

Jag medger att uttag får göras från angivet konto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne. Plusgirot är inte skyldig att pröva behörigheten av begärda uttag. Uttag redovisas på kontoudrag.

Jag skall senast bankdagen före förfallodagen se till att ha tillräckligt med pengar för min betalning på angivet konto.

Uttag får göras tidigast förfallodagen. Betalningsmottagaren är skyldig att i god tid före uttaget underrätta betalaren om betalningens belopp och förfallodag. Betalningsmottagaren skall vid anfordran återbetala belopp som felaktigt överförts från betalarens konto.

Om betalaren ej medger ett visst uttag, skall betalningsmottagaren underrättas senast tredje bankdagen före förfallodagen.

Detta medgivande gäller tills vidare, och upphör fem dagar efter att det återkallats hos betalningsmottagaren.
 

Fråga oss! 

Du är varmt välkommen att ringa till vår givarservice på telefon: 08-624 74 14,
vardagar mellan kl 08.00-18.00.

Vi finns här för att besvara dina frågor om exempelvis fadderskap, medlemskap eller gåvor. Du kan också skicka e-mail till:

givarservice@wwf.se eller medlemsservice@wwf.se   

Insamlingskonton

Bankgiro: 90 1-9746

Plusgiro: 90 1974-6

Viktig information

Riktlinjer för insamlingsverksamheten

Integritetspolicy - riktlinjer för hantering av den personliga integriteten enligt GDPR

 

 

 

WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. www.insamlingskontroll.se