Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 1 - Mars 2011


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.


Svenska notiser

Skogens år 2011: WWF satsar på att lyfta upp skogens globala roll för människor

FN har utsett 2011 till Skogens år och vill lyfta upp skogens betydelse för natur och människor världen över. WWF satsar både globalt och nationellt på Skogens år. Under året kommer WWF att lansera 6 globala rapporter med utgångspunkt från olika teman på ämnet skog, däribland biologisk mångfald, bioenergi, avskogning mm. WWF kommer också att under året lyfta upp viktiga frågor för den svenska skogen och skogslandskapet.

Läs mer Omstritt beslut om avverkning av fjällskog i Änokdeltat

Skogsstyrelsen har beslutat om avverkningstillstånd för den värdefulla fjällnära skogen vid Änokdeltat, trots att delar av skogen klassats som nyckelbiotop. Området norr om Kvikkjokk, ligger intill världsarvet Laponia och Sareks nationalpark. Ärendet har fått stor uppmärksamhet i media då både länsstyrelsen i Norrbotten samt flera naturvårdsorganisationer riktat skarp kritik mot beslutet. Skogsstyrelsen anser sig ha stöd av skogsvårdslagen för beslutet, medan bland annat länsstyrelsen anser att lagparagrafen tolkats felaktigt.


De fjällnära barrskogarna har ofta stora naturvärden, främst kopplade till områdenas storlek, relativa orördhet och långa skogliga kontinuitet. WWF anser att det är ytterst viktigt att de värdefulla skogar kan garanteras ett långsiktigt skydd. Enligt utredningen Skog utan gräns har inte den tidigare tillståndsplikten inom gränsen för svårföryngrad skog (numera bara fjällnära skog) varit ett verkningsfullt instrument för att skydda dessa skogar, vilket  WWF anser är mycket beklagligt. I regeringens proposition så skriver man dock att det är viktigt att regelverket tydligt avspeglar huvudsyftet med den fjällnära gränsen, det vill säga den vikt som naturvården och rennäringen har i förhållande till skogsbruket inom detta område. Skogsstyrelsens beslut om tillstånd för avverkning i Änokdeltat är dock ett ytterligare bevis på brister i detta.

WWF remissvar Skog utan gräns
Läs mer 

Läs artikel


WWF sågar Svanens krav för papper

Världsnaturfonden uppmanar i ett remissvar miljömärkningen Svanen att påtagligt skräpa sina föreslagna reviderade kriterier för miljömärkning av papper. WWF ser miljömärkning som ett kraftfullt redskap för att driva på fortsatt miljöanpassning av pappersindustrin. WWFs analys visar dock att de föreslagna reviderade kraven för Svanenmärkning av pappersprodukter inte alls utnyttjar möjligheten att belöna de pappersproducenter som kommit längst i miljöanpassning. För flera av de viktigaste miljöparametrarna klarar en stor del av den globala pappersproduktionen redan de föreslagna kravnivåerna. WWF uppmanar Svanen att förbättra och skärpa de föreslagna kraven speciellt för krav på träråvara, utsläpp till vatten samt för energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs WWFs remissvar


Internationella notiser

Regeringarna måste leverera en ny räddningsplan för biologisk mångfald

I höstas samlades122 ministrar på det stora FN-mötet om biologisk mångfald (CBD) i Nagoya, Japan. WWF uppmanade regeringarna att överbrygga motsättningar och skillnader för att komma framåt.
Mötet resulterade i bland annat bindande avtal om att 17 procent av land- och vattenområdena samt 10 procent av kust- och marina områden i världen ska skyddas från exploatering, samt att överfisket ska stoppas, skadliga subventioner som förstör biologisk mångfald ska fasas ut och gröna räkenskaper ska utvecklas. Mötet enades också om ett nytt avtal om tillgång till och rättvis fördelning av de ekonomiska vinsterna från genetiska resurser.

Läs WWFs pressmeddelande


Nytt globalt redskap för ansvarsfulla pappersköp

WWF presenterade nyligen ett nytt globalt redskap för miljöbedömning av massa- och pappersprodukter – Check Your Paper. Den webbaserade databasen ska hjälpa köpare att välja produkter med minsta möjliga miljöbelastning.
Miljöaspekterna som bedöms omfattar skogsråvarans ursprung, återvinning av fibrer och koldioxidutsläpp – liksom avfall som går till deponi, vattenföroreningar från tillverkningen och miljöledningssystem.
Redan från start finns omkring 100 olika kopierings- och skrivpapper som får miljöbetyget ”bra” eller ”utmärkt” på Check Your Papers hemsida.


Check Your Paper

Läs WWFs pressmeddelande


Shoppingkalaset tömmer tropikerna på resurser

Mänskligheten utnyttjar 50 procent mer naturresurser än vad planeten tål och tropikernas växt- och djurarter har minskat dramatiskt. Om vi fortsätter med samma livsstil behövs två jordklot 2030. Det avslöjar 2010 års upplaga av WWFs Living Planet Report 2010 – den ledande kartläggningen av planetens tillstånd.

Läs mer


Namn och Tips

Skogens år - Naturvård på nytt sätt – seminarium tisdagen 22 mars

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar nya initiativ i naturvården och vattenvården. Vad krävs för att bevara biologisk mångfald? Kan vi skapa naturvärden? Fungerar den svenska modellen? Under detta Skogens år vill vi utbyta erfarenheter och idéer för att vidareutveckla arbetet med naturvård i svenskt skogsbruk. Deltar gör bland annat miljöminister Anderas Carlgren. Plats: Fotografi ska museet, Stadsgårdshamnen 22, nära Slussen i Stockholm.


Anmäl dig här


Unga designers använder miljösmart rotting

Under 2011 är det världspremiär för FSC-certifierad rotting – ett material som väntas komma starkt de närmaste åren. Tre industridesigners som utbildats vid Lunds universitet har det senaste halvåret jobbat i Laos, Kambodja och Vietnam tillsammans med Världsnaturfonden WWF. Projektet har gått ut på att ta fram nya designidéer för den första certifierade rottingen som lanseras på världsmarknaden under 2011. Produkterna har formgivits med miljömedvetenhet i åtanke.

Läs mer


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Synpunkter på Skogsnotiser emotses tacksamt till skogsnotiser@wwf.se. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2011 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll