Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 2 - Maj 2011


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.


Svenska notiser

WWF: Skogsstyrelsens förslag riskerar försvaga miljöhänsynen

I skogen finns idag ca 2000 hotade arter. Flera av dessa hotade arter faller in under EUs art– och habitatdirektiv och Fågeldirektivet. Men trots det svåra läget för många arter så har inte den svenska skogsvårdslagen hängt med.

Regeringen har startat en dialog om hållbart skogsbruk där den bristande miljöhänsynen är en viktig fråga.
Skogsstyrelsen har nyligen föreslagit nya föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagens hänsynsparagraf (paragraf 30) som reglerar hänsynen till hotade arter i skogsbruket. De nya förslagen ignorerar helt de två EU-direktiven. Uppföljning av miljöhänsynen visar också att hänsynskrävande biotoper och hänsyn till växt och djurarter är de delar av lagen som har sämst måluppfyllelse. Skogsstyrelsens förslag innebär att hotade och rödlistade arter kan riskera att nedprioriteras inom miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder, vilket går stick i stäv med bindande EU-direktiv.


Några av förslagen är dock mycket positiva, bland annat att hänsynen till vatten lyfts upp och att hänsyn ska tas vid alla typer av skogsbruksåtgärder. 
 
Läs WWFs remissvarWWF satsar på innovativ naturvård

Världsnaturfondens WWFs nya projekt ”Innovativ Naturvård i Sverige” delar nu för första gången ut 2 miljoner kronor till spännande och nyskapande projekt. Nio stycken projekt är de första att få ta del av stödet för satsningar på innovativ naturvård i Sverige.
Ett av skogsprojekten är ett forskningsprojekt som ska utveckla animeringar för att visa hur landskap och biologisk mångfald förändras över tid. Modellen kan användas för att planera för olika arters förekomst i ett större skogsområde. Ett annat projekt som drivs av Sveriges ornitologiska förening i samarbete med skogsägare går ut på att utforma bra fågelskogar. Ett tredje är att utveckla en iphone-applikation för besökare i Tyresta nationalpark för att locka besökare från nya målgrupper och på så vis öka intresset för skog och naturvård.

Läs mer

 


Internationella notiser

Avskogning kan stoppas till 2020!

Regeringar, beslutsfattare och företag måste ta krafttag för att stoppa den globala avskogningen till år 2020. Annars riskerar drygt 2,3 miljoner kvadratkilometer skog i världen – vilket är fem gånger Sveriges yta – att försvinna till 2050. Resultatet blir stora förluster av biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser. Det visar WWFs nya globala skogsrapport.

Lösningen består bland annat av bättre skötsel, förvaltning och en planerad markanvändning. I kombination med rätt ekonomiska styrmedel kan avskogningen stoppas och redan avskogad mark kan används mer effektivt. I slutänden kan jordens befolkning få sina behov tillfredsställda med träprodukter, mat och andra nyttigheter utan avskogning.

Rapportens analyser är baserade på en ny modell – Living Forest Modell – som tagits fram av forskningsinstitutet IISA (International Institute for Applied Systems Analysis) för WWF. Modellen gör det möjligt att analysera framtida markanvändning i förhållande till olika styrmedel för markanvändning, befolkningsökning, efterfrågan och produktion av jordbruksprodukter, träprodukter och biobränslen.

Läs mer och ladda ner rapporten

 


Framgång i WWF-projekt som räddar unik regnskog

I det jättelika hav av regnskog som täcker Afrikas hjärta, Kamerun-bäckenet, finns det ett antal platser med ovanligt rik biologisk mångfald. Karakteristiskt för dessa platser är att de ofta är berg. Ett pärlband av sådana berg är vulkanerna i Kameruns kustregioner. WWF har under de senaste åren satsat på att skydda några av dessa unika regnskogar.

Läs mer om projektet och dess resultat samt titta på flera fina bildspel från projektet

 


En av Brasiliens viktigaste miljölagar riskerar att gå förlorad

Brasiliens skogslag reglerar markägarens att skydda skogsmark och i Amazonas säger lagen att 80% av markfastigheten ska vara beskogad. Markägare och andra aktörer har kommit med förslag på lagändring då de menar att nuvarande lag bromsar en ekonomisk utveckling och inte möter upp efterfrågan på jordbruksgrödor. Om lagändringen, som inte är vetenskapligt förankrad, går igenom kommer ytterligare värdefull skog att försvinna. WWF Brasilien driver nu en kampanj för att lyfta upp skogens betydelse och vikten av att ha kvar de skyddade områdena för människans hälsa och kopplingen till rent vatten.

Läs mer

 


Namn och Tips

Seminarium om virkesspårning 7 juni

Hur kan virkesspårning motverka olaglig avverkning?
Vilka krav kommer i framtiden att ställas till följd av EU:s nya lagstiftning?
Kan svenska erfarenheter kring virkesmätning bidra till ansvarsfullt skogsbruk i världen?
Skogsinitiativet och Världsnaturfonden WWF bjuder in till ett halvdagsseminarium om metoder och effektivitet av spårbarhetssystem för virke och skogsprodukter. Ökat intresse för certifierade produkter samt nya regelverk med krav på ökad spårbarhet, såsom t.ex EU:s timmerlagstiftning och USAs Lacey Act har skapat en stor efterfrågan på kunskaper och kompetens rörande spårbarhet och tillförlitliga virkeshanteringssystem. Världsnaturfonden WWF har i samarbete med Skogsinitiativet låtit utföra en studie med fokus på nya tekniker och möjligheter gällande virkesspårning. Speciellt har tillämpbarhet och förutsättningar i olika utvecklingsländer analyserats.

För program och mer information se här: (pdf)

 


Spännande om generell hänsyn i skogen

Forskningsprogrammet ”Smart hänsyn” är ett strategiskt, tvärvetenskapligt forskningsprogram inom skogsbruket som samlar ekologer, samhällsvetare och fjärranalytiker för att ge svar på hur man på ett effektivt sätt kan utforma naturhänsyn, hur generell hänsyn fungerar i ett landskapsperspektiv och hur det är kopplat till mänskliga värderingar och handlingar.

Läs mer här 


Skogsseminarium – Naturvård på nya sätt

I samband med skogens år bjöd WWF och Sveaskog in till ett seminarium om naturvård. Nya initiativ i naturvården och vattenvården presenterades. Drygt 100 personer deltog i seminariet.
Naturvård på nya sätt innebär att vi måste tänka innovativt: tänka landskapsperspektiv, stoppa in vattenfrågorna, och klara att genomföra globala beslut lokalt.


Miljöministerns anförande samt alla föredragshållares presentationer kan ses här


Unika tigerbilder från Sumatra

Inte mindre än 12 tigrar, varav två tigerhonor med ungar från Sumatra i Indonesien, har fångats på unika bilder. Dessutom har en kull med tre lekande tigerungar fångats på film. Bilderna är tagna med hjälp av WWFs video- och kamerafällor som tigrarna själva utlöser med hjälp av infraröda censorer.

Se filmklipp

 


WWF – världens naturvårdsorganisation firar 50 år

Läs om WWFs naturvårdssegrar i Sverige och världen under 50 årRädda regnskogen med musik!

Nu startar den Grammsinominerade artisten J-Son en kampanj för att rädda regnskogen med musik. Han skänker alla intäkter från sin nya singel Destination Sky till Världsnaturfondens WWFs trädplanteringsprojekt i Borneo.

Läs mer

 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2011 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll