Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 3 - september 2011


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.


Svenska notiser

Förbättra vattenvården i skogsbruket!

Hänsynen till skogens vatten måste förbättras. Världsnaturfonden WWF publicerar nu "WWFs verktygslåda för bra vattenhänsyn i skogen". Verktygslådan är en mapp som innehåller illustrativa broschyrer för en bättre vattenhänsyn i skogen. Åtgärderna för en ökad vattenhänsyn ligger helt i linje med åtagandet för EUs ramdirektiv för vatten. Världsnaturfonden WWF har under ett antal år drivit projekt Levande skogsvatten där syftet är att bidra till bättre vattenhänsyn. För att öka kännedomen om skogsvattnets betydelse och biologiska mångfald har projektet utvecklat verktyg för att ta in vatten i den skogliga planeringen. Projektet har också visat hur man kan öka hänsynen till vatten i skogen genom konkreta åtgärder och demonstrationsområden i fält. Du kan läsa mer samt ladda ner rapporterna på www.wwf.se/levandeskogsvatten

Läs pressmeddelande Verktyg för skoglig vattenplanering

WWF har tagit fram en enkel och användarvänlig metod för att värdera vattendrag. Med hjälp av ett fältprotokoll noteras egenskaper för olika delar av vattendraget. Metoden går ut på att man tittar på naturvärden, påverkan och känslighet, samt eventuella plusvärden (som tex kulturminne). Utifrån de olika värdena görs en målklassning, en blå målklassning, som liknar den som görs för skogsbestånd. För varje målklass ges exempel på lämpliga åtgärder. Den blå målklassningen ska kunna föras in i skogsbruksplanen och finnas som underlag vid den skogliga planeringen.

Läs mer (pdf)


 Klimatsmart skogsbruk - nya perspektiv i WWF rapport

Ett intensivare skogsbruk, där virkesproduktionen drivs upp genom exempelvis gödsling och användning av snabbväxande trädslag är inte självklart det bästa sättet att använda våra skogar för att bromsa klimatförändringarna. Det finns andra möjligheter som knappt diskuteras alls i Sverige visar en ny rapport. Genom att avverka utan att lägga skogsmarken kal kan vi fortsätta att producera virke, men utan att öka utsläppen av växthusgaser. Detta är ett av flera exempel som belyses i rapporten "Skydda eller Hugga" som getts ut av Världsnaturfonden WWF tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen. Rapporten gör en omfattande genomgång av kunskapsläget för brukande och bevarande av de boreala skogarna ur ett klimatperspektiv. Olika konkreta skogsskötselstrategier och metoder diskuteras såsom kalhyggesfritt skogsbruk, förlängda omloppstider, ökad produktion av sågtimmer istället för massaved mm.
Läs rapporten (pdf)För lite görs för att bevara mångfalden!

Alltför få skogsägare gör tillräckligt för bevarandet av den biologiska mångfalden. Det är ArtDatabankens slutsats efter att de sammanställt förteckningen över de rödlistade arterna i Sverige. De privata markägarnas insatser är viktiga och man hoppas att fler ska ta till sig kunskap som kan rädda fler arter.

Läs mer


Almedalen: WWF vill se en ekosystembaserad skogspolitik

Världsnaturfonden anordnade tillsammans med LRF ett seminarium i Almedalen under rubriken Tio fåglar i skogen är bättre än en! Under seminariet presenterades olika visioner över skogens framtid, och detta debatterades friskt med ett antal politiker. WWF lyfte upp behovet av en ny skogspolitik. WWF vill se en ekosystembaserad skogspolitik som tar sin utgångspunkt från de naturgivna förutsättningarna och naturens begränsningar. WWF menade att vetenskapligt identifierade tröskelvärden som identifierar naturens ramar bör ligga till grund för ett ekosystembaserade nyttjande och ger utrymme för en säkerställd biologisk mångfald, mångbruk och grön infrastruktur i skogslandskapet.

 


Internationella notiser

Världens första FSC-certifierade skog till fördel för skogar med rotting

Naturligt växande rotting minskar idag på grund av ohållbart brukande och den pågående markomställningen från skogsmark till jordbruksmark och plantager. Med stöd från bla EU och IKEA har WWF och andra aktörer hjälpt till att FSC-certifiera världens första skogar med rotting i Laos. 1 200 ha skogar ska nu skötas ansvarsfullt med tanke på både den biologiska mångfalden och lönsamhet för lokalsamhällena.

Läs mer


Nytt globalt engagemang för ansvarsfullt skogsbruk

Kimberly-Clark tillverkar mjukpappersprodukter som säljs i över 150 länder och nära en fjärdedel av världens befolkning kommer i kontakt med företagets produkter. Nu har Kimberly-Clark utvidgat sitt medlemskap i Global  Forest & Trade Network, GFTN, till att omfatta hela sin globala pappersproduktion. Som del av detta åtagande skall företaget genomföra en handlingsplan för att öka kontrollen av fiber som använts i produktionen och öka andelen FSC-certifierad råvara enligt tydliga mål.

GFTN är WWFs initiativ för att eliminera olaglig skogsavverkning och driva på skogbruket och den globala marknaden för ett mer ansvarsfullt skogsbruk. Läs mer om GFTN.
Läs pressmeddelande


Sensationella fynd i Tanzanias skogar

I sydöstra Tanzanias vildmarker hittar forskarna nya arter nästan årligen. Nu senast har en WWF-stödd undersökning genomförts i de tidigare outforskade västra delarna av Udzungwabergen. De unika bergsskogarna i östra Tanzania rymmer många hemligheter. Under senare år har forskare hittat en helt ny däggdjursart som hör till elefantnäbbmössen, nya fågelarter och även en helt ny art av apa. 

Läs mer


800 000 hektar i Amazonas kommer att skyddas

Skogarna i Peru och Colombia hyser en unik biodiversitet och bidrar både på ett lokalt och globalt plan med mängder av ekosystemtjänster. Trots sin betydelse för människor, djur och växter och trots sin känslighet för störning fortsätter den illegala avverkningen av skogen. För att försöka skydda denna värdefulla miljö och komma till rätta med olaglig avverkning har WWF initierat projekt "Living Amazon". Projektet ska genom ökat ansvarsfullt skogsbruk gynna både ursprungsbefolkning och lokalbefolkning. Målet är även att till år 2012 ha skyddat 800 000 hektar skog.

Läs mer


Framsteg i arbetet för ansvarsfull soja

I juni 2010 godkände medlemmarna i Round Table on Responsible Soy - RTRS, globala principer och kriterier för mer ansvarsfullt producerad soja. I september i år kunde Lantmännen som femte företag i världen genomföra köp av certifikat motsvarande 30 000 ton soja (=18% av Lantmännens totala sojavolym). Lantmännen har gjort ett åtagande att hälften av den soja som upphandlas år 2012 skall vara certifierad enligt RTRS. "WWF  välkomnar det här som ett bra första steg. Nu gäller det att arbeta för att nå 100 procent RTRS-certifiering av sojaimporten till Sverige. Dessutom måste vi med gemensamma krafter arbeta för att skärpa kraven på bekämpningsmedel. Vi vill se fler aktörer som ställer krav på en ansvarsfullt producerad soja"  säger Lena Tham, ansvarig för sojafrågan på Världsnaturfonden WWF.

Läs mer


Efterfrågan på certifierad palmolja måste öka

Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, nådde i augusti en viktig milstolpe. Nu finns sammanlagt en miljon hektar certifierade palmoljeplantager. Det vill säga 10% av den globala produktionen är certifierad enligt den globala standarden. Men efterfrågan på certifierad palmolja släpar fortfarande efter och WWF gör under hösten en uppföljning av hur företag lever upp till sina åtaganden. Den nya företagsrankingen kommer att publiceras i slutet av året.

Läs mer


Ny skogslag i Brasilien försvårar för naturvården

De föreslagna ändringarna i den brasilianska skogslagen kommer allvarligt äventyra de mål som fastställts för att minska avskogning och förlust av livsmiljöer. Detta innebär att landet inte kan uppfylla sina åtaganden som de undertecknat i FN-konventionerna om klimat och biologiska mångfald. Brasilien har tidigare spelat en avgörande roll för att säkerställa en positiv utveckling för den biologiska mångfalden i och med minskad avskogning i Amazonas och införandet av skyddande områden. Nu förlorar landet denna roll. Detta medför inte bara försämringar för skogarna i Amazonas utan riskerar även att dra med sig grannländerna i samma spår.

Läs mer


WWF IKEA Partnerskap på väg in i en fjärde fas

WWF och IKEA arbetar tillsammans för att globalt främja ansvarsfullt skogsbruk och går nu in i en fjärde fas av samarbetet, vilket inleddes år 2002. Samarbetet har sedan starten arbetat med att säkra och förvalta skogens värden och resurser för framtida generationer. Tillsammans utvecklar WWF och IKEA kunskap och verktyg för ett ansvarsfullt skogsbruk, likaså med att öka andelen av FSC-certifierad råvara och spårbarhetssystem. Huvudsakligt fokus ligger på att förhindra illegal avverkning och handel, stödja trovärdig skogscertifiering, främja ansvarsfull virkeshandel och att kartlägga och skydda skogar med högt bevarandevärde s.k. "High Conservation Value Forests". Det är i 11 länder som detta arbete pågår; Vietnam, Laos, Kambodja, Indonesien, Bosnien Hercegovina, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Ukraina, Ryssland och Kina.

Läs mer


Namn och Tips

Människor och Plantager - Seminarium

Den 21 oktober arrangerar Världsnaturfonden WWF i samarbete med Skogsinitiativet ett heldagsseminarium med temat Människor och Skogsplantager. Dagen kommer att belysa många av de utmaningar som är associerade med skogsplantager. Fokus för dagen kommer dock vara att beskriva olika former av lösningar och initiativ för att skapa ett ansvarsfullt samt produktivt plantageskogsbruk i syd.
Kom och lyssna på representanter från plantageföretag, WWF, Naturskyddsföreningen, Kooperation utan gränser, SLU m.fl. Allt följt av en spännande paneldiskussion.


För frågor om seminariet samt anmälan se här (pdf)Konferens: Hotad biologisk mångfald i skog

Den 12-13 november i Örebro anordnas en konferens om trender, problem och visioner knutet till den biologiska mångfalden i skogen.  Konferensen är ett samarrangemang mellan Svenska Botaniska Föreningen, Sveriges Ornitologiska Förening och Sveriges Mykologiska förening.

Se program


Dags att söka stöd för innovativ naturvård!

Världsnaturfonden WWF inrättade under det internationella biologiska mångfaldsåret 2010 en satsning på innovativ naturvård för att främja bevarandet av biologisk mångfald samt minskadet av ekologiska fotavtryck.
 
Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i framkanten och bidrar till värdefullt nytänkande inom naturvården och som, om de vidareutvecklas, har en potential att få stor betydelse för att främja biologisk mångfald och/eller minska ekologiska fotavtryck i Sverige. Det kan gälla exempelvis utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad, fältprojekt etc.

Medlen delas ut till ett antal projekt/idéer i form av projektstöd/bidrag. Stödet kan sökas av privatpersoner, grupper, organisationer, myndigheter eller företag. Ansökan för 2011 ska vara Mats Forslund, mats.forslund@wwf.se, tillhanda senast den 31 oktober 2011.

Läs mer


 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2011 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll