Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 4 - November 2011


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

Sverige klarar inte den biologiska mångfalden!

Det globala avtalet i Nagoya förra hösten innebär starten till en räddningsplan för livet på jorden. Avtalet i Nagoya tyder på att världens regeringar börjar inse att det är naturen som anger ramarna för samhällets och ekonomins utveckling, inte tvärtom. Världen måste tänka om – även Sverige. Nu, ett år senare, saknar dock Sverige en konkret strategi för att nå dit. Den kanske största utmaningen är skyddet av den produktiva skogsmarken, den miljö som har flest rödlistade hotade arter i vårt land. Idag är endast en mindre del, cirka fyra av de beslutade 17 procenten, skyddade.  Världsnaturfonden WWF tillsammans med andra miljöorganisationer uppmanar nu i ett debattartikel miljöminister Lena Ek att höja ambitionerna.

Läs debattartikel


Vattenvården lyfts upp på landskapsnivå!

Sveaskog gör en satsning på vattenvård på landskapsnivå. Mycket arbete gällande vattenvård har gjorts på specifika objekt, men nu lyfts arbetet upp och omfattar hela avrinningsområden. Syftet är att i framtiden kunna skapa levande och biologiskt rika vattenlandskap. Att lyfta upp vattenvården på landskapsnivå är nödvändigt för att förverkliga målen i EU:s vattendirektiv och de nationella miljömålen, bland annat Levande sjöar och vattendrag samt Myllrande våtmarker. Som en start inrättas nu fem vattenlandskap runt om i landet. Under hösten har 50 mil vattendrag inventerats. För att avgöra vilka åtgärder som behövs för att återskapa och bevara vattenlandskapen använder sig Sveaskog av naturvärdesbedömningen NPK+. Det är en inventeringsmetod som WWF har utvecklat och därefter testat i fält med olika skogliga aktörer.

Se pressmeddelande

Läs mer om NPK+


Domstol stoppar avverkning av höga naturvärden

Naturskyddsföreningen vann kampen om den omstridda avverkningen i Änokdeltat i Jokkmokk. Förvaltningsrätten i Luleå stoppar av naturvårdsskäl skogsägarnas möjlighet att avverka i området. Enligt domstolen ska Skogsvårdslagens 18 paragraf användas för att avvisa den avverkningsanmälan för 40 hektar som skogsägarna begärt och fått. Det är första gången någonsin som paragrafen används. Intressant och positivt är att domstolen hänvisar bland annat till Århuskonventionen som ger naturvårdsorganisationer rätt att överklaga.

Läs mer

 


Internationella notiser

Nya arter upptäckta i Östafrikas kustskogar – men nu hotas de av illegal avverkning!

En elefantsnabelmus, en babianliknande apa som ger ifrån sig ett skällande läte och en grön dvärgkameleont. De är några av de 400 nya arter som upptäckts under de tio senaste åren i Östafrikas kust- och savannskogar i Kenya, Somalia, Tanzania och Mozambique. Det visar en ny WWF-studie som pekar ut dessa skogar som några av jordens mest skyddsvärda.

– Upptäckterna är mycket glädjande. Östafrikas skogar tillhör de biologiskt mest värdefulla och variationsrika i världen och många arter lever bara här. Men den illegala avverkningen som öppnar upp för exploatering är ett gigantiskt problem både mot natur och människor, säger Allan Carlson, tropikexpert på Världsnaturfonden WWF.

Läs merHållbarhetskrav behövs när konsumtionen av bioenergi ökar

En stark ökning av bioenergikonsumtionen i världen kräver starka regelverk och certifiering. Bioenergin är en av flera lösningar för att ersätta fossila bränslen. Men en ohämmad användning utan krav kan vara direkt skadlig eftersom marken då inte räcker till för att odla både mat, virke och bränslen, säger WWF i en ny global rapport.

 -Om vi ska motverka klimatförändringar och energifattigdom i världen är bioenergi en viktig del av lösningen. Samtidigt bidrar den till det ekologiska fotavtrycket. Därför behöver vi motverka negativa effekter både genom lagar och förändringar i vår konsumtion, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Nu pågår ett arbete för att se i vilken mån hållbarhetskriterier ska finnas för fasta biobränslen. WWF anser att det måste finnas hållbarhetskriterier för fasta biobränslen bland annat på grund av den växande internationella handeln. Men den Svenska EU-delegationen motarbetar detta med bland annat argumentet att hållbart skogsbruk i Sverige och inom EU redan är reglerat. En ståndpunkt som WWF starkt ifrågasätter.

Pressmeddelande

Rapporten

Svenska deligationens brev till EU


Rädda Rumäniens sista urskog

250 tusen hektar urskog i Rumänien är i akut behov av skydd.  Det handlar om totalt 3 % av Rumäniens skogsareal. Rumäniens orörda skogar är hem för 13 000 olika arter. Det här är ovärderlig natur för hela Europa. Den ständigt ökande efterfrågan på virke hotar dessvärre de unika skogarna.  WWF går nu ut med en kampanj för att skydda dessa skogar. 

 – Vi förväntar oss att initiativet kommer få stöd både av allmänheten som önskar en hållbar framtid, men framförallt av beslutsfattare som har makten och möjligheten att bestämma dessa unika skogars framtid. Vi tror att vi kan lyckas införa ett 100% skydd av dessa urskogar, säger Magor Csibi, chef för WWFs programkontor Donau-Karpaterna.

Läs mer


Sällsynta kattdjur hotas av planer på skogsavverkning på Sumatra

Asiatisk guldkatt, leopardkatt, marmorkatt, sumatratiger och trädleopard – alla är sällsynta, vilda kattarter som nyligen har fångats på bild i Indonesiska skogsområden som hotas av avverkning. Men trots sin artrikedom hotas området inte bara av illegala palmoljeodlingar utan även av helt laglig avverkning för att ge plats åt industriella plantager.  Nu kräver WWF att företag och myndigheter vidtar snabba åtgärder för att rädda det värdefulla området.


Utmaningar och kreativa lösningar för trädplantager i Syd

Den 21 oktober höll Världsnaturfonden WWF tillsammans Skogsinitiativet ett seminarium med temat "Människor och Trädplantager". Temat för dagen var att visa på kreativa lösningar där företag och organisationer hittar vägar och arbetssätt för att gemensamt arbeta med utmaningarna samtidigt som plantageskogsbrukets fördelar kan komma människan till gagn. Trädplantager är associerade med stora utmaningar. Ekosystem och vattentillgång förändras radikalt vilket påverkar både biologisk mångfald och människans möjlighet till traditionell försörjning. Andra viktiga perspektiv att beakta är av social karaktär såsom rätt till land, medbestämmande, lokalt deltagande och resursfördelning.

Se seminariets presentationer


Dags för leksaksförpackningar att sluta hota regnskogen

I en undersökning som Greempeace har gjort visar det sig att företaget Mattel förpackade bland annat Barbiedockor i papper som kommer från skövlad regnskog. Det har även visat sig att företag som exemepelvis Hasbro, LEGO och Disney använde papper som kommer från dessa skogar.Greenpeace har nu bedrivit en kampanj för att företag inte skall köpa papper som hotar regnskogen. Detta har lett till att flera viktiga konsumentföretag har antagit nya miljökrav på förpackningar.
Leksakstillverkare behöver inte köpa papper från ansvarslösa företag som skövlar regnskog, det finns alternativ som stöder ansvarfullt skogsbruk. LEGO visar nu vägen genom att ta fram en ny strategi för sina förpackningar och Mattel menar nu att de slutat köpa in papper från hotade regnskogar.

Läs mer

Läs Greenpeaceblogg


Namn och Tips

Ny rapport pekar på PEFC´s misslyckande globalt och i Sverige

Greenpeace och flera andra miljöorganisationer presenterade nyligen rapporten ”On the Ground: The controversies of PEFC and SFI. Rapporten är en granskning av det globala skogscertifieringsystemet PEFC samt SFI. Rapporten baserar sig på fallstudier som beskriver ett flertal allvarliga svagheter kring miljö- och sociala aspekter kopplat till PEFC och SFI-certifierat skogsbruk.
Rapportens slutsats är att varken PEFC eller SFI kan betecknas som trovärdiga skogscertifieringsystem som konsumenten kan lita på.
Två av fallstudierna i rapporten kommer från Sverige. Dessa beskriver bland annat svagheter i de svenska PEFC-reglerna som i många fall har tillåtit förstörelsen av identifierade nyckelbiotoper med höga naturvärden. Vidare beskrivs otillräcklig hänsyn till samisk renskötsel och ursprungsbefolkningens rättigheter.

Läs rapporten On the Ground

PressmeddelandenIntensivare skogsbruk på bekostnad av djur- och växliv

Ett allt intensivare skogsbruk sker på bekostnad av arterna. Det menar experter på ArtDatabanken vid SLU i en analys av situationen för de skogslevande arterna i Norden.
Enligt analysen går vi mot ett skogsodlingslandskap med mycket lite kvarvarande gammelskog. Med dagens utveckling kommer 95 procent av Sveriges produktiva skogsmark att vara produktionsskog inom 20 år. Och de nya skogarna kommer inte att ha samma naturliga förutsättningar som de gamla.

Läs rapporten Tillståndet i skogen


Rapport om tillståndet i svensk landmiljö

Produktionsmålet att nå större virkesvolymer har medfört tätare skogar. Effektiva föryngringsmetoder gör att den nya skogen sluter sig snabbt efter avverkning. De allt tätare skogarna medför negativa konsekvenser för arter som är anpassade till äldre och glesare skogstyper. Det är en konsekvens som redovisas i Naturvårdsverkets nya rapport om skog och mark.

Läs rappoten Skog & Mark - om tillståndet i svensk landmiljö 


Ökad import till EU av biomassa för energi

Finland, Italien och Sverige är de 3 största importländerna inom EU av ved, flis och avverkningsrester som kommer utanför EU visar en rapport från miljöorganisationen FERN. Trenden säger att EU kommer att öka sin biomassaimport ännu mer.

Läs rapporten Ökad import till Eu av biomassa för energi

 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2011 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll