Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 1 - mars 2012


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

WWF: Regeringen motarbetar hållbara biobränslen

EU-kommissionen har sedan tidigare infört hållbarhetskriterier för flytande biobränslen. Nu utreder EU möjligheten att göra motsvarande för fasta biobränslen. Men Sveriges regering motsätter sig det. Detta trots att en rapport från FN-organet FAO, visar på att ett kraftigt ökat uttag av biomassa i Europa kan leda till allvarliga negativa effekter på biologisk mångfald och miljön. Med andra ord handlar hållbarhetsfrågor inte bara om skövlad regnskog utan också om hur vi tar hand om skogarna i Europa.

- Det är uppseendeväckande att Sverige och en handfull andra EU-länder bortser från de utmaningar som finns med ett intensifierat skogsbruk och skogsbränsleuttag. Sverige borde aktivt bidra till att skapa fungerande styrmedel för en hållbar utveckling och inte bara motarbeta, säger Håkan Wirtén.

Läs pressmeddelande 

Läs rapporten


Fler järvar i skogen

Den skandinaviska järvstammen ökar i både storlek och utbredning i skogslandskapet. Det visar en ny rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet som har gjorts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. För 10 år sedan var observationer av järv utanför fjällen och fjällnära skogsområden mycket ovanliga. Idag finns det en etablerad stam av järvar i skogslandskapet med föryngringar från Västerbotten ner till norra Dalarna.

Läs mer


WWFs kritiska till regelförenkling

WWF är kritiska till regeringsuppdraget om regelförenkling kopplat till skogsvårdslagen. WWF stöder att man tar bort onödiga byråkratiska hinder, men dessa ska vara motiverade ur ett helhetsperspektiv. Regeringen har redan drastiskt förenklat skogsbrukets administration. Mellan 2006-2009 minskade den administrativa kostnaden för skogsbruket med 98%. Skogsbrukets administrativa kostnader är idag försumbara i relation till det årliga bruttovärdet i avverkningar. 2000-talets utveckling inom skogsbruket pekar på att man inte har tagit det sektorsansvar som utgör en förutsättning för gällande skogspolitik. Att i det läget fokusera på ytterligare administrativa lättnader i viktiga regleringar riskerar att undergräva sektorsansvaret ytterligare. WWF motsätter sig flera av de föreslagna ändringarna som bland annat att ta bort anmälan av GROT uttag.

Läs mer


4000 nya nyckelbiotoper!

Sveaskog har identifierat 4000 nya områden med höga naturvärden som kan hysa hotade eller rödlistade arter, så kallade nyckelbiotoper.  Dessa kommer inom kort att publiceras i Skogsstyrelsens databas Skogens Pärlor. Totalt har Sveaskog rapporterat in 11000 nyckelbiotoper, vilket motsvarar 75000 hektar.

Läs mer


Internationella notiser

Olagligt virke: Sverige medelmåttig och Finland i botten

EUs medlemsländer gör alldeles för lite på hemmaplan för att hejda handeln med olagligt virke. Det konstaterar WWF som har granskat vad länderna gjort inför skärpta EU-regler nästa år. Sverige får ett medelmåttigt betyg med 8 poäng av 18 möjliga. Finland får en bottenplacering med noll poäng. Holland, Storbritannien och Tyskland får alla 12 poäng. Om inte EU-länderna gör mer kommer träprodukter som säljs i Europa även i fortsättningen att bidra till att skogar förstörs i Indonesien och Kongobäckenet.


- Nu krävs handling på hemmaplan och snabba beslut för att den nya lagstiftningen ska fungera effektivt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Läs mer


 

 

Skogscertifiering ett redskap för fattigdomsbekämpning

Världsnaturfonden WWF har tillsammans med Skogsinitiativet låtit producera en spännande rapport vid namn Poverty and Forest Certification.  Rapporten belyser fattigdomsfrågor i samband med skogscertifiering och visar på att certifiering har en positiv inverkan både direkt och indirekt på fattigdom. Rapporten vänder sig till företag, myndigheter och organisationer som arbetar med skog och fattigdomsbekämpning.


Läs rapportenWWF granskar globala pappersjättars miljöarbete

Företagens råvaruanvändning, utsläpp till luft och vatten samt öppenhet granskas i en ny rapport från WWF. Femtio globala pappersjättar var inbjudna att delta och 19 tackade ja. Åtta av dem har tillverkning i Sverige.

Läs pressmeddelande


Utmaning till pappersproducenter och köpare

WWF arbetar med pappersköpare och producenter runt om i världen för att minska miljöpåverkan av pappersproduktion. Några företag har gjort framsteg de senaste åren och WWF kommer att utfärda utmärkelser till de som tagit störst ansvar i olika kategorier. Nu kan pappersproducenter och köpare utmana varandra i tävlingen "Environmental Paper Award 2012".

Läs mer


Namn och Tips

Ny studie: Kongobäckenets betydelse för klimat och biodiversitet

Kongobäckenets yta är fem gånger så stort som Tyskland och tillhör en av de största sammanhängande tropiska skogsområdena i världen. Skogen är extremt viktig både ur ett klimat- och biologisk mångfaldsperspektiv. En ny rapport tittar på hur skogsbruket bedrivs och hur det påverkar biologisk mångfald och klimat både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Rapporten belyser vikten av att långsiktigt skydda livsmiljöerna och utveckla långsiktiga förvaltningsplaner för området.

Läs mer i pressmeddelande samt i rapporten


Ny digital skogskarta

Hur ser skogen ut där du bor? Via skogskarta.slu.se kan du se hur mycket skog som finns inom ett visst område, vilka trädslag den består av och hur gammal skogen är.

Läs mer


Seminarie om Europeisk skogspolitik

En ny europeisk skogspolitik håller på att ta form. Följ den senaste utvecklingen och vilka drivkrafter och framtida processer som påverkar. Seminariet arrangeras på KSLA den 30 mars.

Anmälan och information


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2012 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll