Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 3 - oktober 2012


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

 

Miljöhjälte räddar skog

Årets Miljöhjälte är en utmaning som startades 2010. Syftet är att lyfta fram personer som gör något extra för miljön och kan inspirera andra att bli lite grönare. Alva Snis Sigtryggsson från Fältbiologerna vann jurypriset i Minplanets och WWFs utmaning Årets Miljöhjälte. Hon belönas bland annat för sitt miljöengagemang och arbete med att rädda Ojnareskogen på Gotland. Alva är en sann kämpe som genom kampen för Ojnareområdet har visat att hon kan skapa bestående förändring. En modig, genuin och äkta miljöhjälte med tuff attityd, enormt engagemang och en vilja att faktiskt förändra världen.
Joel Borg som bidragit till att göra musikfestivalen Way Out West mer klimatsmart blev allmänhetens favorit och vann i klassen Läsarnas miljöhjälte.

- De visar hur en människas vilja och engagemang kan inspirera andra och verkligen göra skillnad, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Läs mer


WWF prioriterar ner Skogsstyrelsens dialogprocess

Världsnaturfonden WWF har beslutat att prioritera ner sitt deltagande i Skogsstyrelsen process ”Dialog om miljöhänsyn”. Från att ha deltagit i tre av processens arbetsgrupper deltar WWF numera bara i den grupp som jobbar med översyn av skogsvårdslagens hänsynsparagraf. WWF utvecklar sina motiv i ett brev till Skogsstyrelsen. Orsakerna handlar om att processen har blivit mycket arbets- och resurskrävande samt att många arbetsgrupper har en för stark dominans av skogsbruksföreträdare. Vidare anser WWF att dialogprocessen lider av en otydlighet om syfte och uppföljning. WWF uppmanar Skogsstyrelsen att ta ett helhetsgrepp på lagkrav om hänsyn till växt- och djurarter innan några nya förändringar i skogsvårdslagens hänsynsregler genomförs.

Läs WWFs brev till Skogsstyrelsen


Dags att anmäla dig till skogsvattenkonferensen!

Vattenfrågorna är i dag mer aktuella än någonsin och det händer mycket med våra skogsvatten idag. 
Vad händer idag och vad händer i framtiden? Världsnaturfonden WWF bjuder nu in skogliga aktörer, forskare, tjänstemän och allmänhet som har intresse för skog, skogsbruk och vatten för att lyssna på de senaste rönen och diskutera mål och konkreta åtgärder för att få levande skogsvatten. Konferensen är den 14-15 november utanför Göteborg. Välkommen!

Sista anmälningsdag 5 november (i mån av plats)

Anmäl dig här


Samarbete förstärker FSCs budskap

Nu pågår ett samarbete mellan Svenska FSC, Världsnaturfonden WWF, Arla, ICA och Tetra Pak för att öka kännedomen om skogsmärkningen FSC. Målet är att fler skall känna till FSC och att ökad kunskap ska hjälpa företag och konsumenter att göra aktiva val som är bättre för miljö och människa.

- FSC är ett viktigt verktyg för företag och konsumenter som vill bidra till en bättre framtid för världens skogar och motverka skogsskövling. WWF ser det som mycket viktigt att fler företag och konsumenter ställer krav på de trä- och pappersprodukter de köper, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Läs mer


Det storslagna småskaliga landskapet

Östra Vätterbranternas unika landskap nordöst om Jönköping har utsetts av FN-organet Unesco till ett av världens knappt 600 biosfärområden. Målet är att förena skydd av natur och kultur med hållbar utveckling. Från Huskvarna i Jönköpings län upp till Omberg i Östergötland sträcker sig de kuperade Östra Vätterbranterna. Här har WWF sendan slutet av 90-talet deltagit aktivt för att bevara biologisk mångfald och landskapets övriga värden. Samarbetet mellan markägare, ideella organisationer, kommuner och länsstyrelsen i Jönköping är unikt. Naturen i det småbrutna och starkt kuperade landskapet har unika kvalitéer som både är storslagna och småskaliga.

- Det är särskilt roligt att se hur de höga naturvärdena numera ses som en tillgång för utvecklingen och inte som ett hinder för skogs- och jordbruk, säger Claes Hellsten som representerade WWF på Unescos möte i Paris.

Läs mer


Internationella notiser

 

 

 

 

WWF lanserar riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i globala grödor

Det storskaliga globala jord- och skogsbruket samt fisket har ofta betydande negativa effekter för både människor och natur. Samtidigt som det ökande behovet av mat, fibrer och energiråvara kräver ökade investeringar är livsmedel som investeringsobjekt allt mer ifrågasatt. Finansiering och investeringar i globala grödor är förenade både med risker men också intressanta möjligheter. Genom att ställa krav på en ansvarsfull produktion kan den finansiella sektorn bidra till en mer hållbar utveckling. WWF har nu gett ut en guide med råd och riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i global grödor som tex trä- och fiberprodukter, bomull och palmolja.

Läs merRättvist trä

För att skogscertifiering i framtiden skall utvecklas till ett effektivt medel i kampen mot fattigdom och ökad avskogning i Syd, krävs ytterligare utveckling. Därför har ett pilotprojekt genomförts som innebär att en ny ”dubbel”-certifiering tagits fram enligt FSC och Fairtrade. Idag är tre sågverk i Sydamerika certifierade enligt denna standard och en handfull företag i nordeuropa har tagit fram produkter med denna certifiering.
FSC-Fairtrade-projektet är just nu i en utvärderingsfas. I grunden finns två huvudfrågeställningar utvärderingen vill ha svar på innan vidare åtgärder kan tas.
- Har denna certifiering en positiv effekt för människorna och skogarna i Syd?
- Finns det en tillräcklig potentiell efterfrågan på marknaden för denna certifiering?
Konsultbyråerna Svensk Skogscertifiering och Sense Group, på uppdrag av Världsnaturfonden WWF och med finansieringsstöd från Skogsinitiativet, genomför nu en marknadsstudie i Sverige för Rättvist trä. Studien inbegriper flera av de större aktörerna som arbetar med trä-produkter.

Läs rapporten


WWF: Resurser och snabba beslut behövs för tillämpning av ny lag mot svartvirke

Världsnaturfonden WWF skriver i remissvaret till Landsbygdsdepartementet att det behövs snabba beslut och nya resurser från regeringen för en effekiv och trovärdig tillämpning av EUs timmerförordning i Sverige. Timmerförordningen träder i kraft redan den 3 mars 2013 och kommer att beröra en stor mängd företag som handlar med trä och träprodukter. WWF är i stora delar positiv till de förslag som Skogsstyrelsen har kommit fram till i den rapport som ligger till grund för remissen. WWF vill dock att den nya nationella lagstiftning som Skogsstyrelsen föreslår skall inordnas under miljöbalken istället för en egen fristående lag. Vidare ifrågasätter WWF Skogsstyrelsens snäva tolkning av olaglig avverkning för svenskt virke.

Läs WWFs remissvar

Läs mer om timmerföordningen på Skogsstyrelsns hemsida


Fortsatt korruption orsakar skövling av Laos skogar

Skogen i Laos lider fortfarande av skövling medan myndigheter och beslutsfattare blundar. Environmental Investigation Agency (EIA) har nu gett ut en rapport som belyser detta. Studier visar även att mäktiga spelares om bland andra Vietnams militär medverkar i storskalig skövling av skogarna. Timmer smugglas från Laos till Vietnamn och omvandlas till möbler som därefter exporteras till Europa och USA. Trots att detta har belysts i tidigare analyser och rapporter har få åtgärder gjorts och problemet återstår.

Läs rapporten


WWF kampanj: Stoppa den illegal djurhandeln

Den illegala jakten och handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar har ökat dramatiskt under de senaste fem åren, i vissa fall med så mycket som 3000 procent! Den olagliga handeln med vilda djur och växter omsätter globalt många miljarder kronor per år och är den femte största illegala handeln i världen. Just nu har WWF en global kampanj för att stoppa den illegala jakten och handeln med hotade djur.

Läs mer


Namn och Tips

 

Aspen – ett färgsprakande höstträd

Lagom till aspens höstprakt utkommer boken "Asp – darrar min asp, myllrar min värld", av entomologen Bengt Ehnström. Den ges ut av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen. Boken beskriver aspen och dess biologiska värden. Syftet är att öka förståelsen att detta viktiga trädslag som spelar en fantastisk avgörande roll för många andra arters överlevnad. För hoppningsvis kan detta motivera markägare och parkförvaltare till att spara flera aspar i våra skogar. Tanken är att försöka komma bort från synsättet att aspen enbart är ett skräpträd som bara är till hinder för den övriga skogsvården. I slutet av oktober kommer boken finnas i handeln för försäljning.
Ny bok: En underbar fredag

Boken en underbar fredag beskriver en intressant process från konflikt till samverkan till biosfärsområde. Östra Vätterbranterna är ett utmärkt exempel på där lokala aktörer, myndigheter, markägare och ideell naturvård har samverkat och agerat lokalt och arbetar utifrån ett landskapsperspektiv. Boken är en samproduktion med Världsnaturfonden WWF, Östra Vätterbranterna och Gränna skogsgrupp och är skriven av Roger Olsson. Den kan laddas ner eller köpas för 20 kr hos Gränna Skogsgrupp.

Ladda ner som pdf

 


 

Föredrag: Illegala djurhandeln i världen

Missa inte WWFs föredrag om den illegala handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar! Seminariet ingår som en öppen del av ett annat seminarium där företrädare för olika myndigheter har samlats på Naturhistoriska riksmuseet för att diskutera vad som kan göras för att stoppa illegal handel med vilda djur och växter.

Onsdagen den 24 oktober kl. 13.00 - 15.30.  Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
Det är gratis inträde till seminariet men du måste anmäla dig innan.

Läs mer 


 

Rapport: Naturhänsyn i skogsbruket

Naturhänsyn i skogsbruket gör nytta och den positiva effekten står i relation till hur mycket naturhänsyn som lämnas, slår Lena Gustavsson, SLU, och 16 andra forskare fast i senaste utgåvan av tidskriften BioScience. Tankarna bakom naturhänsynen är densamma världen över. Men eftersom förutsättningarna skiljer sig markant mellan olika länder, är det också stora skillnader i hur naturhänsynen utförs. De nivåer som man lämnar i Sverige, tre till fem procent av den avverkade arealen, är förhållandevis låga.

Läs mer


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2012 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll