Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 4 - december 2012


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

WWF: Idag finns alla möjligheter för god vattenhänsyn i skogsbruket

Den14-15 november bjöd Världsnaturfonden WWF in skogssektorn, praktiker, tjänstemän och forskare, till en skogsvattenkonferens. Över 90 personer deltog och bidrog till intressanta diskussioner och presentationer. Det som alla var överens om var att vi måste ta hänsyn till skogsvatten. Det finns idag bra verktyg och planeringshjälpmedel för att undvika allvarliga körskador. Metoder och underlag finns för att optimera ekologiskt funktionella kantzoner och skyddszoner längs vattendrag samt återskapa miljöer och ta bort onaturliga vandringhinder. Det finns dessutom användarvänliga verktyg för att inkludera vattenhänsynen i skogsskötselplaneringen. Därför finns alla möjligheter till att kunna implementera en god vattenhänsyn i skogsbruket. Det råder en brist på kunskap när det gäller dikens produktionshöjande effekt, men däremot finns det studier som påvisar de negativa biologiska effekterna. Något som också behöver utvecklas är hur man kan planera hänsynen ur ett avrinningsområdesperspektiv för att kunna få en mer ekosystembaserad skogsförvaltning. Men de verktyg som finns på beståndsnivå är en god början för en bättre skogsvattenmiljö.
WWF tackar alla som deltog och gjorde konferensen så livfull och givande!


Läs mer om WWF och skogsvatten


WWF kritisk till beslut om ändrat uppföljningssystem för miljöhänsyn

Skogsstyrelsens system för att inventera miljöhänsynen och återväxten i skogen har kallats för Polytax. Inventeringarnas syfte är att utvärdera hur väl skogsbruket lever upp till ambitionerna i 1993 års skogspolitik. Skogsstyrelsen har nyligen beslutat om att ändra systemet för uppföljning. WWF Världsnaturfonden, är kritisk till förändringarna som gör att kopplingen till lagens krav försvinner med en ny inventeringsmetod.

– Det finns en uppenbar risk att den nya inventeringens resultat kommer bli otydligare och därmed även Skogsstyrelsens tolkning av resultaten. Myndighetens motivering att man kommer att jobba mer med lagtillsyn i andra former haltar betänkligt då man än så länge i ytterst få fall använder hänsynsparagrafen i Skogsvårdslagen skarpt, kommenterar Per Larsson

 Läs mer”Skyddad Skog” vilseleder

Skogsindustrierna får kritik från både miljörörelsen, forskare och Naturvårdsverket för sin nya hemsida "Skyddad skog". På webbsidan påstås bland annat att 25 procent av den svenska skogen är skyddad och att det svenska skogsbruket är hållbart. Nu visar det sig att mycket av dessa områden inte alls är skog,  och tydligt avviker från den officiella statisk på området. I ett brev till Skogsindustrierna kritiserade nyligen Naturvårdsverket hemsidans presentation av skyddad natur på ett antal punkter och uppmanar till tydliga ändringar. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet och för statistik kring skyddad natur i Sverige.
- Det är positivt att storskogsbrukets frivilliga avsättningar redovisas på hemsidan. Dock är det mycket olyckligt att informationen är vilseledande och rent felaktig om skyddad skog, kommentarar Per Larsson från WWF.

Brev från Naturvårdsverket 

Läs artikel i miljömagasinet


Bevarande av skogsbete i biosfärsområde

Med hjälp av projekt Östra Vätterbranterna och finansering från WWF har markägare nu kunnat restaurera skogsbeten och gynna de gamla ekarna. Skogsägaren Fredrik Norberg, som nyligen skrivit på naturvårdsavtal för att bevara gamla ekar, ser mycket positivt på biosfärsområdet och det ökade samspelet mellan myndigheter, företag och naturen.

Läs mer

 
WWF och Östra Vätternbranterna

 


Internationella notiser

 

Även Australien lagstiftar mot olagligt virke

Nu har Australien beslutat om en ny lag som syftar till att stoppa handel med olagligt virke och träprodukter.  Lagen antogs nyligen av parlamentet och träder omedelbart i kraft. Australien följer därmed efter både USA och EU som redan har likartad lagstiftning. Den sk timmerförordningen inom EU träder i kraft den 3 mars 2013. Beslutet kom efter flera års diskussioner och debatt i Australien där både miljöorganisationer och företag tryckt på för en lagstiftning som förbjuder handel med olagligt virke.

Läs mer 

 

WWF rapport: Nätverket GFTN  arbetar för ett mer ansvarsfullt skogsbruk

Läs om WWF globala arbete för mer ansvarfullt skogsbruk. WWF arbetar globalt med närmare 230 företag inom ramen för företagsnätverket Global Forest & Trade Network (GFTN) med att förbättra skogsbruket i världen och bekämpa olaglig virkeshandel. Läs om aktiviteter och resultat från det sista året i GFTN nya globala rapport.

 

Se rapportenIngen framgång i Doha om minskad avskogning

Avskogning och skogsförstörning i främst tropikerna är en av de största källorna till klimatförändrande utsläpp. Under klimatmötet i Doha har man förhandlat om ett system, REDD+, för att minska avskogningen. Systemet innebär att rika länder betalar fattiga länder för att inte hugga ner sin skog. Förhandlingarna började positivt med konkreta förslag, samt jämförelser med andra sektorer såsom energi och transport. Men när texterna skulle godkännas av de länder som undertecknat klimatkonventionen uppstod dock konflikter gällande tredjepartsverifieringen. Detta ledde till ett minskat intresse bland många av världens rika länder att bidra ekonomiskt. Förhandlingarna sköts fram till nästa möte som kommer att hållas först i juni 2013. Enligt Bruce Cabarle, som leder WWFs skogs- och klimatinitiativ, befinner sig förhandlingarna om REDD+ nu i ett vägskäl. Medlemmarna i klimatkonventionen måste under 2013 verkligen bevisa att man vill använda REDD+ som en trovärdig mekanism för att minska klimatutsläppen, annars riskerar hela projektet att haverera.

Läs mer


WWF: Allvarliga brister i förslaget till ny finsk skogslag

Nyligen presenterades ett förslag till ny finsk skogslagstiftning. WWF Finland anser att förslaget till ny finsk skogslag innehåller allvarliga brister som gäller skogsbruksmetoder och naturhänsyn.
För närvarandet riskerar närmare 780 skogsarter att bli utrotningshotade i Finland. Mer än 100 arter har redan försvunnit från de finska skogarna. Trots de senaste bedömningarna av hotade livsmiljöer och utrotningshotade arter saknar förslaget nya konkreta åtgärder för att trygga skogsnaturens mångfald.

Läs mer


WWF ger pris till pappersproducenter

WWF har för första gången delat ut Environmental Paper Award i olika kategorier. Priset och bedömningen baserar sig på pappersproducenternas användning av WWFs globala pappersverktyg Check Your Paper. WWF vill med priset uppmuntra fler pappersproducenter att öppet redovisa sina pappersprodukters miljöprofil med hjälp av Check Your Paper samt bidra till en minskat miljöbelastning från pappersproduktion.

Läs merNamn och Tips

Ny rapport: Destination för illegalt virke

Environmental Investigation Agency (EIA)  har nyligen gett ut en rapport om illegal virkeshandel och Kinas roll. Den utbredda illegala avverkningen och illegala virkeshandeln är en av världens mest destruktiva miljöbrott. Detta är ett direkt hot mot skogsekosystemen. Kina är idag världen största timmerimportör. Kina är även den främsta destinationen för illegalt avverkat virke.
I rapporten kan du läsa om många intressanta fallstudier från bland annat Indonesien, Ryssland och flera Afrikanska länder, där illegal export av timmer till en omättlig marknad i Kina hotar enorma värden.

Läs mer


Skogsstatistik på nytt sätt!

Nu kan du se statistik från SLUs Riksskogstaxering som färgglada animerade bubblor. Med hjälp av den senaste tekniken inom visualisering kan du följa skogens utveckling sedan 1920-talet. Du kan också göra egna analyser och dela med andra.

Läs mer


Skogsnotiser önskar alla läsare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 

 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2012 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll