Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 1 - mars 2013


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

Allvarliga miljöeffekter av dikesrensning i skogen

En ny studie från forskningsinstitutet IVL visar att skogsbrukets dikesresning ger allvarliga konsekvenser på vattenmiljön. Slamtillförseln ökar och tjocka lager av slam täcker bottnen under lång tid. Läckaget av näringsämnen flerdubblas och kvicksilverhalterna blir extremt höga. Rapporten visar att upp till 96 procent av bottenlevande djur försvinner och återhämtningen är långsam.

– Dikesrensning är en miljöfråga med starka kopplingar till flera av de svenska miljökvalitetsmålen och EUs vattendirektiv. WWF vill uppmärksamma frågan och uppmanar skogsbruket att ta till sig ny kunskap om de allvarliga och negativa effekterna, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Läs rapporten

Läs mer om projekt DiVa

Pressmeddelande från WWF


EU möte; Hur hållbar är skandinavisk skogsbiomassa?

Det finns en oro att mål på förnybar energi driver på ökat uttag från skogen och därmed riskerar hållbarheten. Behov av hållbarhetskriterier för fasta biobränslen, som idag finns för flytande, debatteras hett inom EU. Med anledning av detta anordnades ett möte i Europaparlamentet för att reda ut hur hållbar den skandinaviska skogsbiomassan egentligen är. Representanter från både forskning, miljörörelse, företag och regering deltog från Sverige och Finland. Tydligt är att skognäringen och regeringar från Sverige och Finland inte vill ha några hållbarhetskriterier, men miljörörelsen är av en annan uppfattning. Hans von Steen, från EU kommissionens enhet för förnybar energi, framhöll att mer än hälften av EUs förnybara energi 2020 beräknas komma från skogen men att man fortfarande inte satt ned foten om hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Beslut förväntas innan sommaren.

Mer information om mötet

Artikel

Pressmeddelande från WWF

 


Internationella notiser

Äntligen straffbart att handla med illegalt virke

Nu träder EUs timmerförordning i kraft. Många företag som handlar med trä- och pappersprodukter berörs och  måste kunna uppvisa att råvaran inte har illegalt ursprung. WWF har länge arbetat för detta och välkomnar denna lag. Nu gäller det att lagen efterlevs och att uppföljning fungerar på ett trovärdigt sätt.  WWF hoppas lagstiftningen kan leda till att handel med träprodukter med illegalt ursprung inom EU snarast blir till ett historiskt minne. 

Läs pressmeddelande

 


 


Hjälp för att uppfylla krav på laglighet

En stor mängd företag måste nu kunna uppfylla de nya krav som timmerförordningen ställer inom EU. WWF´s Global Forest & Trade Network (GFTN) har en lång erfarenhet av likartade frågor. Konkreta verktyg och annan information finns nu på en ny hemsida hos GFTN. GFTN medlemsföretag kommer även att få tillgång till ett specifikt riskbedömningsverktyg.


Läs merCertifiering av biobränslen har jämförts

Det av WWF stödda certifieringssystemet för biobränslen, Roundtable on Sustainable Biofuel (RSB), har nu jämfört FSCs krav med RSBs krav. Resultat är att man nu kan godta FSC-certifierad skogsråvara inom RSB-systemet om detta kompletteras med uppfyllandet av RSBs växthusgaskrav. I vissa fall av skogsplantager kan det också bli aktuellt med uppfyllandet av RSBs krav på matsäkerhet.

Läs mer

 


Framtida utmaningar för skogen och skogsindustrin

En växande befolkning och ökad användning av träprodukter, papper och bioenergi kan innebära en tredubbling av efterfrågan på virke till 2050 vilket innebär stora utmaningar för världens skogar. Detta visar en ny global rapport från WWF.
I dagsläget försvinner 13 miljoner hektar naturskog varje år. WWFs mål gällande skogsskydd är ingen nettoavskogning och skogsdegradering till 2020, det vill säga ingen förlust av naturliga skogar och ingen försämring dess ekologiska funktion. WWFs studier visar på möjligheter och utmaningar att nå detta mål och samtidigt kunna producera produkter från skogen som uppfyller människors behov. Men ju längre tid vi väntar desto mer kostsamt kommer lösningarna att det bli. En del av lösningen är att snarast få till en klokare konsumtion med betydligt mer återvinning av träprodukter, ett betydligt mer ansvarsfullt skogsbruk samt bättre styrning och transparens.
Rapporten ingår i serien Living Forest och är baserade på scenaios som är framtagna i samarbete med forskningsinsitutet IASA.

Läs pressmeddelandet

Läs hela rapporten

Läs summeringLöfte kan leda till slut på regnskogsskövling av papperstillverkare

Pappersföretaget Asian Pulp & Paper (APP) har nu efter hårda påtryckningar från miljöorganisationer omedelbart stoppat all regnskogsskövling  på indonesisiska Sumatra inkusive användning av regnskogsvirke från andra virkesleverantörer. Om dessa planer genomförs är det mycket goda nyheter och kommer gynna mängder av djur såsom sumatratigern och människor som är beroende av skogen. WWF har sedan länge uppmanat ansvarsfulla företag att helt undvika att göra affärer med APP. WWF kommer att fortsätta med denna uppmaning tills APP tydligt bevisat att de lever upp till sina löften.
WWF uppmanar nu även APPs konkurrenter Asian Pacific Resources International Limited (APRIL) att sluta med att dränera värderfulla våtmarksområden och avskoga regnskog.

Pressmeddelande från WWF

Läs mer om APRIL

 


Uganda initierar världens första Skogs- Earth Hour

Just nu pågår förberedelser över hela världen inför Earth Hour 2013. Premiär för i år blir det för världens första Earth Hour Skog. I Uganda avskogas hela 6000 hektar skog varje månad. WWF Uganda har nu identifierat 2700 hektar förstörd mark som nu ska återplanteras med ca 500 000 inhemska träd i samband med Earth Hour. Med stor entusiasm och stöd från företag, myndigheter och privatpersoner får nu WWF hjälp med återplanteringen av skog.

Läs mer

 


Ögon från rymden ska hålla koll på skogens tillstånd

I mitten av februari lanserade NASA en sattelit som kommer att möjligöra fortsatta global landobservationer, som till exempel skogsövervakning i bevarandeperspektiv.
WWFs globala skogs-och klimatinitiativ kommer använda tillgänglig data för att kunna kartlägga avskogningen i världens mest hotade tropiska skogar.

Läs mer

 


Landsbygdsstöd borde även gynna naturen

WWFs samarbetsorganisationer i Baltikum uppmanar nu sina miljöministrar att använda stöd från EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling  (EAFRD) till åtgärder som gynnar biologisk mångfald. Hittills har bara medel använts till produktionsinriktade åtgärder inom skogsbruket trots att EU har förespråkat stöd till miljö- och klimatvänliga skogsåtgärder. Det är hög tid att dessa medel nu även används till naturvård.

Läs brevet


 


Namn och Tips

Släck för en ljusare framtid

Lördagen 23 mars kl 20.30 är det dags igen för miljontals människor att visa sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid, som en världsomspännande signal om att ta klimatfrågan på allvar.

Läs merStöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2013 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll