Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 2 - Juli 2013


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

 

Avverkning av Ojnareskogen stoppad

WWF välkomnar Högsta Domstolens beslut om att dra tillbaka företaget Nordkalks tillstånd att bedriva kalkbrytning på norra Gottland. Naturvårdsverket har tillsammans med WWF och andra naturvårdsorganisationer krävt att kalkbrytningen i Bunge ska prövas. Beslutet innebär att oersättliga naturvärden nu kan skyddas.

Läs mer

 


WWF kritisk till Miljömålsberedningens markstrategi

Den 17 juni överlämnade Miljömålsberedningen sitt delbetänkande om skogen och en långsiktigt hållbar markanvändning. WWF kritiserar Miljömålsberedningen för att inte agera tillräckligt kraftfullt för att skydda skog och biologisk mångfald.
I Miljömålsberedningens förslag menar WWF att ekonomin har fått gå före vetenskapliga fakta. I stället för att först titta på hur mycket skog forskarna anser behöver skyddas utgår förslagen från dagens anslagsramar i statsbudgeten. Förslaget innehåller inga höjda ambitioner för att värna skogens biologiska värden och saknar progressiva förslag för att nå miljökvalitetsmålen. WWF menar att misslyckandet är ytterligare ett tecken på att Sverige behöver en ny, ekosystembaserad, skogspolitik.

Läs pressmeddelande

 


Förslag som gynnar ekosystem och biologisk mångfald

Naturvårdsverket släppte i våras den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Slutsatsen var att situationen för den biologiska mångfalden och ekosystemen i den svenska skogen är mycket allvarlig.
I två debattartikelar ger WWF en rad konkreta förslag om hur trenden kan vändas. Bland annat bör andelen skydd av den statligt ägda skogen öka, mer resurser till naturvård avsättas, all avverkning av skyddsvärda skogsbiotoper stoppas och nivån i lagstiftning för skoglig naturhänsyn höjas.

Läs mer: Sveriges naturskydd bland det sämsta i EU

Läs mer: Använd statens skogar för att nå miljömålen

Läs Naturvårdsverkets uppföljning av miljökvalitetsmålen

 


Myndigheterna föreslår skyddad skog på statens mark

Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Norrbottens län föreslår hur 46 områden på Sveaskogs marker ska skyddas. Det handlar om stora, obrutna vildmarksområdena som är värdefulla för den biologiska mångfalden. Förslaget innebär att 41 områden ges ett formellt skydd som naturreservat. Sveaskog lämnar över dem till Naturvårdsverket som sedan ser till att de blir reservat. Regeringen är den part som kan fatta beslutet. I förslaget skyddar Sveaskog även de återstående fem områdena på frivillig väg, antingen som ekopark eller som ”större hänsynsområde”.

Läs mer

 


Hitta rätt i den snåriga skogsdebatten

Med start redan förra året har debatten om den svenska skogen blivit hetare än på länge. Förhoppningsvis kan debatten bidra till kloka beslut som säkrar skogens värden i framtiden. Men för tillfället lägger olika debattörer fram totala motsatser – ofta med hjälp av utvalda miljöargument. I WWFs debattartikel kan du läsa om de olika påståendena som ofta debatteras och hur WWF ställer sig inför dessa.

Läs debattartikel

 


FSC ett steg på vägen

Svenska FSC har nyligen genomfört en studie för att följa upp hur FSC-certifieringen bidragit till att utveckla ett ansvarfullt skogsbruk i Sverige. Resultatet visar att FSC bidrar till en positiv utveckling för bevarandet av biologisk mångfald i skogen.
 - FSC bidrar till att skogsskötseln anpassas och områden avsätts. På så vis är FSC ett steg på vägen, men för att nå de nationella målen för biologisk mångfald krävs även andra åtgärder, säger Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig hos Svenska FSC.

Läs mer

 


Brister i nytt lagförslag om skoglig miljöhänsyn

Skogsstyrelsen har lagt fram ett förslag, utifrån en dialogprocess med olika intressenter, på hur paragraf 30 skall justeras och förtydligas. Utifrån processen och resultatet som presenteras kan WWF konstatera att artskyddsfrågan i skogsvårdslagen fortfarande är olöst. Liggande förslag är otillräckligt. Det saknas ett helhetsgrepp om hur Sverige ska implementera EUs art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv inom skogsbruket. Även ansvarsförhållanden mellan myndigheter och implementering i lagstiftningen är otydlig.

Utöver denna remiss från Skogsstyrelsen har WWF även svarat på fyra andra skogliga remisser under våren. Remissvaren hittar du här.

 


Inventering visar på allvarliga körskador vid vattendrag

Skogsstyrelsens helikopterinventering visar att nästan hälften av de 214 avverkade områdena intill vattendrag som inventerats i Hallands och Västra Götalands län bedöms ha allvarliga körskador. En allvarlig körskada är en skada som bedömts orsaka läckage av slam, näring och tungmetaller ut i vattnet. Detta kan skada fisk och organismer som lever i vattnet. Det kan även ge allvarliga konsekvenser långt nedströms.

Läs mer

 


Försiktigare dikesrensning

I början av året kom forskningsinstitutet IVL ut med en ny studie som visar på att skogsbrukets dikesresning ger allvarliga konsekvenser på vattenmiljön. Slamtillförseln ökar och lager av slam täcker bottnen under lång tid. Läckaget av näringsämnen kan flerdubblas och kvicksilverhalterna blir extremt höga. Glädjande nog har Sveaskog nu antagit försiktighetsåtgärder och tills vidare kommer diken på Sveaskogs mark rensas försiktigare och med större urskiljning.

Läs mer

Läs rapporten

 Internationella notiser

Alarmerande om illegal avverkning i Fjärran Östern

En ny rapport från WWF Ryssland visar på den alarmerande situationen med olaglig avverkning i ryska Fjärran Östern. Ekonomiskt värdefulla trädslag utsätts för en mycket omfattande olaglig avverkning och virkesstölder. Rapporten belyser den stora negativa påverkan detta har på lokal- och ursprungsbefolkningen samt hotade arter som sibirisk tiger. Det olagliga virket används huvudsakligen för trämöbler och golv, som vidarexporteras i stor grad till EU, USA och Japan. 

Läs mer

 


Den ”räddade” skogen var redan avverkad!

Fram till idag har pappersföretaget Asia Pulp and Paper (APP) avverkat och skövlat cirka två miljoner hektar regnskog på Sumatra som främst gått till produktion av pappersmassa. Efter åratal av protester från miljörörelsen meddelade APP att avverkningen av opåverkad regnskog på ön Sumatra i Indonesien skulle upphöra den 1 februari 2013. Ett nytt och miljövänligare arbetssätt utlovades. Omvärlden applåderade ett slut på den kanske grövsta regnskogsskövlingen i världen. Nu visar en ny rapport att APP i stort sett redan hade huggit ner all regnskog när löftet gavs.
-Det tycks som om APP ber om amnesti för skövlingen och att det som hänt ska vara glömt. Vad företaget efterlämnar till landet och befolkningen är sociala konflikter, utsläpp av växthusgaser och förstörda ekosystem för utrotningshotade djur som orangutanger, tigrar och elefanter, säger Olle Forshed, expert på regnskog och tropiskt skogsbruk på WWF.

Läs mer

 


Ett steg framåt för hållbar palmolja

WWF välkomnar den reviderade standarden för ansvarsfullt producerad palmolja som godkändes av RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) den 25 april. WWF anser att det finns ytterligare förbättringsmöjligheter, men de reviderade kriterierna är ett positivt steg i rätt riktning. Det ger mer progressiva företag bra verktyg för att ta fler steg och visa att de agerar i riktning mot ytterligare ökad hållbarhet.

Läs mer

Läs WWFs ställningstagande

 Namn och Tips

WWF kampanj: Svenska Pärlor

Sveriges natur är fantastisk. Men varken djur eller natur mår speciellt bra. Med Svenska Pärlor vill WWF engagera politiker och beslutsfattare att ta sitt ansvar och leva upp till givna löften om att möta globala mål om utökat skydd och skötsel av vår natur.

Läs mer

 


Ny studie: Svenskarna älskar skogen

En ny undersökning från WWF visar att skogen är viktig för svenskarna. Det är den naturtyp som de tycker är viktigast att Sverige skyddar, följt av insjöar och Östersjön. Svenskarna tillbringar också mycket tid i skogen: 60 procent uppger att de har varit i den under den senaste veckan och över 40 procent har tillbringat tio timmar eller mer i skogen den senaste månaden. 87 procent påverkas positivt eller mycket positivt när de är ute och rör sig i skogen, enligt undersökningen. Men skogen är inte bara den naturtyp som man tycker är viktigast att skydda, den är också i omgående behov av bättre skydd. Vi måste öka arealen och kvalitén av skyddade naturområden i Sverige.  Världsnaturfonden WWF driver därför just nu kampanjen Svenska Pärlor.

Läs mer om undersökningen

 


Besök fotoutställning i sommar

Nu finns en fotoutställning om Europas fantastiska natur öppen för alla mitt i Stockholm på Raoul Wallenbergs Torg. Passa på att besöka den i sommar!

Läs mer


 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2013 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll