Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 3 - nov 2013


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.


Svenska notiser

Miljömålsberedningens förslag tandlöst

Läget när det gäller de svenska miljömålen är dystert – bara 2 av 16 uppsatta mål beräknas kunna uppnås till 2020. I den parlamentariska Miljömålsberedningens uppdrag ingick att ta fram en strategi för att nå våra miljökvalitetsmål. WWF anser att Miljömålsberedningen misslyckats. WWFs bedömning är att Miljömålsberedningens förslag är för svaga. Förslagen  kommer inte  lösa en långsiktigt hållbar markanvändning, nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen och inte heller leva upp till Nagoya-överenskommelsen.

Läs mer: WWFs remissvar


Förslag om ett Nationellt Skogsprogram

Skogsstyrelsen har i en rapport till regeringen föreslagit ett svenskt nationellt skogsprogram. Skogsstyrelsen menar att ett skogsprogram skulle ge en större samlad kraft i genomförandet av skogs- och miljöpolitiken och lyfta fram skogens roll som motor för utvecklingen av en hållbar samhällsekonomi. Förslag på ett nationellt skogsprogram fanns också med i miljömålsberedningens rapport. WWF har lyft fram flera centrala och viktiga beståndsdelar som en förutsättning för ett nationellt skogsprogram. Internationell erfarenhet visar att ett framgångsrikt program bör ha brett deltagande, tydliga mål, åtgärder, och leda till reella policyförändringar, inte bara vara ett dialogbaserat spel för gallerierna. WWF ser tyvärr att det kan finns en överhängande risk att ett nationellt skogsprogram utvecklas till det senare.

Läs mer: Skogsstyrelsens rapport

Läs mer: WWFs remissvar s 9-10


Upp till bevis om miljöhänsynen i skogen

Skogstyrelsen har nu beslutat om de målbilder för miljöhänsyn som arbetades fram inom ramen för skogsstyrelsens dialogprojekt. De beslutade målbilderna kommer i praktiken att vara vägledande i berörda delar av Skogsstyrelsens informations- och rådgivningsverksamhet. I vissa fall även tillämpas i Skogsstyrelsen tillsyn. WWF anser att det saknas ett helhetsgrepp där en analys av miljömålen och vad som behövs för att nå dit utgör grunden. Detta borde ha utgjort utgångspunkten för att tydliggöra målbilder för alla delar i miljöhänsyn inom ramen för sektorsansvaret. Det saknas bland annat målbilder för viktiga delar av miljöhänsyn, exempelvis återskapande av naturvärden.

Läs mer: Skogsstyrelsens beslut om målbilder

Läs mer: WWFs remissvar


Allmänhetens favoritplatser i naturen

Under sommaren fick allmänheten skicka in förslag till WWF på unika naturområden. Det visade sig finnas ett enormt engagemang för svensk natur. WWF fick in förslag på nästan tusen olika naturområden. WWFs expertjury har valt ut en vinnare för varje län. Juryn har bland annat utgått från ett områdes höga bevarandevärde och betydelse för naturupplevelser samt behov av skydd. Sverige har en fantastisk natur, men många livsmiljöer och arter hotas.

– Vi behöver ett utökat naturskydd och vi måste också bättre ta hand om den natur vi skyddar. Det är avgörande för att säkra framtiden för människan och den biologiska mångfalden i en värld där vi människor påverkar allt mer, säger Håkan Wirtén

Läs mer: WWFs pressmeddelande

 


Internationella notiser

WWF granskar den globala pappersindustrin

WWF presenterar för tredje gången en undersökning som granskar den globala pappersindustrin. En tredjedel av de inbjudna företagen valde att delta i årets upplaga av undersökningen. Dessa företags miljöprestanda bedöms enligt en modell som ger en tydlig poängbedömning. Sex av företagen har produktion i Sverige – Billerud Korsnäs, Metsä Group, Mondi, SCA, Södra och Stora Enso. Granskningen omfattar bland annat skogsråvarans ursprung, utsläpp till luft och vatten samt miljöledningssystem.
– Även om pappersindustrin skärpt sin miljöprestanda återstår mycket för att minska papperstillverkningens globala miljöpåverkan, säger Per Larsson, skogsexpert på WWF.

Läs mer: WWFs perssmeddelande


WWF ställer tuffa krav på skogsskövlaren APP

WWF presenterade nyligen tillsammans med andra organisationer tydliga krav för den indonesiska papperstillverkaren APP. Företaget har länge varit utsatt för kraftig kritik och köpbojkotter till följd av skövling av gigantiska områden med låglandsregnskog på Sumatra. Det är skogar som hyser en mängd hotade arter. APP utlovade i början av året ett stopp för fortsatt regnskogsskövling, men det var löften som inte hölls. De nu publicerade kraven kommer följas upp av miljöorganisationerna. I avvaktan på att dessa krav avråder WWF tydligt från köp av alla pappersprodukter från APP och dess dotterbolag.

Läs mer: Publikation


Ny global rankning av palmolja

WWF har granskat 130 företag i Europa, Australien, Asien – och för första gången i USA – om användningen av ansvarsfullt producerad palmolja, certifierad enligt Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO. Från Sverige ingår IKEA, Axfood, Coop, ICA, Lantmännen och Oriflame Cosmetics i undersökningen.
– De svenska företag som granskats får grönt ljus. Men idag är tillgången på RSPO-certifierad palmolja dubbelt så stor som efterfrågan. Fler måste köpa certifierad palmolja om vi ska få en mer ansvarsfull produktion som inte skövlar utan bidrar till att rädda regnskogarna, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Läs mer: WWFs perssmeddelande


Nya riktlinjer för identifiering av höga bevarandevärden

Hur man definierar höga bevarandevärden i skogen utvecklades på 90- talet av FSC. Sen dess har begreppet breddats och utvecklats för att idag även inkludera andra ekosystem än skog. Konceptet har fått stort genomslag internationellt och används i en mängd olika sammanhang som t ex i certifieringsystem  för palmolja och soja. Som ett svar på de nya definitionerna av höga naturvärden och breddning av begreppet har det nu tagits fram riktlinjer och en uppdaterad manual för tolkning och identifiering av olika naturvärden.

Läs mer: HCV network

Läs mer: Manual för riktlinjerna


Global satellitstudie - Ökad förlust av skog

World Resource Institute (WRI) har genomfört en global skogsstudie. Med hjälp av satellitbilder har  förändringen av världens skogstäcke mellan åren 2000 och 2012 analyserat. Mellan 2000 och 2012 förlorades 1,5 miljoner kvadratkilometer skog motsvarande mer än 3 gånger Sveriges areal. Tropikerna visar på den största förlusten av skog. Avskogningshastigheten har ökat i bland annat Indonesien, Malaysia, Paraguay, Bolivia, Zambia och Angola. Även det nordliga boreala skogtäcket minskar. Bland annat på grund av brand men även skogsbruk enligt författarna. Avskogningen i Brasilien har minskat fram till 2012, men däremot visar analyser för 2012-13 att avskogningen senare har ökat kraftigt i Brasilien. Anledningar till Brasiliens ökade avskogning bedöms vara många såsom försämringar i lagstiftningen, ökade priser på jordbruksprodukter samt opportunistisk avverkning och marknyttjande i och med större infrastrukturprojekt.

Läs mer: WRIs studie

Hör radioinslag

Läs mer: Avskogningen i Brasilien


Danmark lanserar nya krav för statens inköp av trä och papper

Den danska regeringen beslutade nyligen om nya skogskrav för statliga inköp av trä- och pappersprodukter. De nya kraven är bindaande för alla statliga inköp av trä och papper. Kraven innebär att produkterna måste komma från skogsbruk som uppfyller hållbarhetskrav och skall vara FSC certifierat eller motsvarande.

Läs mer: danska regeringens hemsida


Noshörning återfunnen på Borneo!

Sumatranoshörningen på Borneo har i praktiken räknats som utdöd. Orsaken till att noshörningen minskat så drastiskt är att skogar skövlats och att tjuvjakten varit omfattande.  Efter intensiv spårning har WWF och lokala myndigheter nu för första gången någonsin lyckats filma vilda noshörningar i Kalimantan på Borneo. Det är mycket viktigt för naturvården att ha bevis för att sådana här flaggskeppsarter finns kvar i områdena. Många skogar lever idag under ständigt hot om avverkning eller omvandling till oljepalmsplantager. Detta filmbevis har blivit mycket användbart i WWFs fortsatta arbete med att skydda hotade skogsområden. Det här visar hur extremt viktigt det är att ha kvar stora orörda skogsområden, säger Olle Forshed, regnskogsexpert på WWF.

Läs mer och se filmen: WWFs pressmeddelande


Asiens enhörning återupptäckt

Med hjälp av kamerafällor har WWF och Vietnams skogsmyndigheter lyckats fotografera ett av världens mest sällsynta däggdjur. Bilderna är tagna i bergskedjan Annamiterna på gränsen mellan Vietnam och Laos och är det första bildbeviset på 15 år av saolan i Vietnam.  Saolan, som kallas för Asiens enhörning, liknar en antilop men är närmare släkt med vildboskap. Den känns igen på två parallella horn med vassa ändar. Det största hotet för saolan är att fastna i illegala snaror samt krympande livsmiljöer. I Vietnam satsar WWF och myndigheterna på lokalanställda skogsvakter som patrullerar skogarna. Sedan 2011 har mer än 30 000 fångstsnaror tagits bort och 600 olagliga läger som använts för tjuvjakt och illegal skogsavverkning har upptäckts.

Läs mer: WWF pressmeddelande


441 nya arter i Amazonas

I den stora outforskade Amazonasrregionen har nu minst 441 nya djur- och växtarter upptäckts de senaste åren. Bland upptäckterna finns en flammönstrad ödla, en piraja som är vegetarian, en tumnagelstor groda och en apa som spinner som en katt. Gemensamt för de nyupptäckta arterna är att de verkar vara arter som uteslutande existerar i små områden i Amazonas. De finns ingen annanstans på jorden. Det gör dem än mer sårbara för hotet om avskogning som förstör motsvarande tre fotbollsplaner med regnskog varje minut i Amazonas.

Läs mer: WWFs pressmeddelande

 


Namn och Tips

Vision om livfulla skogslandskap och ekosystembaserat nyttjande

WWFs vision för hur skogen och skogslandskapet kan se ut 2050 ger en vägledning om hur vi kan nå samhällets mål med skogen, en plats för mångfald av arter, andrum för människan och en källa för förnyelsebara resurser och nyttigheter. Nu kan du ladda ner foldern som sammanfattar WWFs vision om den svenska skogen.

Läs mer: WWFs skogsvision


 


Olle – en inspirationskälla för studenter

Olle Forshed, jägmästare, forskare och regnskogsexpert på Världsnaturfonden WWF, har utsetts till årets SLU-alumn 2013. Olle Forshed är den första person som tilldelas denna utmärkelse. Syftet är att uppmärksamma en alumn som kan inspirera studenter och dessutom är en god ambassadör för universitetet.

Läs mer
Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2013 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll