Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 1 - mars 2014


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.


Svenska notiser

WWF: Regeringen bygger luftslott!

Regeringen presenterade nyligen sin strategi för hur Sverige ska bevara den biologiska mångfalden. Världsnaturfonden WWF anser att det är oroväckande att regeringen, med bara sex år kvar tills målen ska nås, främst föreslår nya utredningar. I stort saknas konkreta förändringar i regelverken kring hänsynsnivåer för att åstadkomma ett hållbart och ansvarsfullt brukande. Det finns dock några ljuspunkter.  Till exempel öppnar man upp för mer varierade skogsbruksmetoder och stärker tillsynen.

Läs mer


WWF: Skralt innehåll i regeringens etappmål för biologisk mångfald

Regeringen fattade nyligen beslut om nya etappmål när det gäller biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Bland annat handlar det om hur mycket natur vi ska skydda i Sverige.
 – Ambitionerna är bra, men det konkreta innehållet är skralt. Exempelvis är förslaget att skydda 150000 hektar skog nedanför fjällskogsgränsen ett alltför blygsamt tillskott. Arealerna är för små och man har inte tillräckligt tydligt pekat ut vilka kvaliteter som bäst behöver skydd, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.


Läs mer


WWF: Försenad lag saknar muskler mot svartvirket

Regeringen har presenterat ett förslag om lagstiftning för att omsätta EU:s timmerförordning till svensk lag. WWF är kritisk till att lagförslaget innehåller låga straffsatser och begränsar antalet typer av olaglig avverkning som är straffsanktionerade.
– Det är anmärkningsvärt att regeringen väljer att föreslå så låga påföljder för grova brott mot lagstiftningen samt att man begränsar straffen till vissa olagligheter. Vi uppmanar riksdagen att skärpa lagförslaget, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Läs mer


WWF: Mer behövs för att rädda vitryggen

WWF efterlyser i ett remissvar mer omfattande och offensiva åtgärder för att rädda den vitryggiga hackspetten och dess livsmiljöer. Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för äldre lövskogar med vitryggig hackspett som paraplyart. WWF efterlyser offensivare satsningar än åtgärdsprogrammets förslag. Bland annat måste stora arealer lövsskogar bli föremål för naturvårdande skötsel genom uthuggning av gran. Vidare måste staten ta ett större ansvar för att både skydda nya skogsområden samt se över skötselplaner och föreskrifter i befintliga reservat så att naturvärdens för vitryggig hackspett gynnas.

Läs mer

 


Internationella notiser

Nu övervakas avskogningen på nätet

En ny webbsajt Global Forest Watch gör det möjligt att följa hur skogsareal ökar eller minskar i alla världens länder. Målsättningen är att verktyget ska användas för att sätta press på regeringar och företag att minska skogsskövlingen. Den nya webbsajten är lanserad av World Resources Institute tillsammans med Google och fler än 40 olika organisationer. Med hjälp av satelliter kan allmänheten via Global Forest Watch med stor precision zooma in hur världens skogar månad för månad minskar eller ökar i omfång.

 Läs merNamn och Tips

Fastighetsspecifik miljöinformation

Länsstyrelsen i Jönköping, med stöd från WWF med flera, har nu undersökt möjligheten att skapa en enkel, lättillgänglig modell för hur all information om kända natur- och kulturvärden kan länkas samman och knytas till en fastighet. På så sätt kan fastighetsägaren lättare få en helhetsbild, oberoende av ägoslag eller ansvarig myndighet. Utöver information om de värden som finns ska fastighetsägaren även kunna få ytterligare vägledning. Till exempel råd om lämplig skötsel för att bevara och utveckla värdena, information om möjligheter till ekonomisk ersättning samt information om vilka lagkrav som finns.

Läs merÅrsrapport från Gobal Forest & Trade Network

Genom nätverket GFTN (Global Forest and Trade Network) jobbar WWF med företag och skogsbrukare för att främja ansvarsfullt skogsbruk och marknaden för produkter från certifierade skogar. De flesta företagsnätverken finns idag i Europa och Nordamerika, men antalet företagsnätverk ökar hela tiden och det finns även nätverk i Asien, Afrika och Sydamerika. Varje år sammanställs några av resultaten i en rapport.

Läs rapporten


 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2014 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll