Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 1 - mars 2015


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

Vindelälven – Vild vacker och välkänd!

FN-organet UNESCO har beslutat att utse Vindelälven till kandidat för ett framtida biosfärområde av global betydelse. Vindeln är en av Europas sista oreglerade älvar och valdes till Svensk Pärla av WWF 2013.  Älven löper från fjäll till kust, genom en mängd olika naturtyper och unika kulturmiljöer och är en livsnerv för både människor och djur. I området finns samisk och svensk kultur sida vid sida.
 – Beslutet är mycket glädjande. Vi kommer att göra allt vi kan för att tillsammans med övriga aktörer föra detta skepp i hamn som biosfärområde, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén som var på plats i Umeå med landshövdingen, representanter för Vindelälvskommunerna, samebyarna och markägarna när beskedet kom den 6 februari.

Se film om WWFs svenska pärla Vindelälven

Läs pressmeddelandet


WWF: Den svenska skogspolitiken är förlegad

WWF ser ett stort behov av en ny ekosystembaserad skogspolitik för att klara dagens utmaningar. Regeringens öppning för att se över skogspolitiken är ett steg i rätt riktning. Vissa aktörer anser att den starka efterfrågan på innovativa material och energi från skogsråvaran utgör motiv att skruva ned miljö- och naturvårdsambitionen. WWF är kritisk till denna uppfattning. Det visar hur dagens två jämställda skogspolitiska mål - produktion och miljö - faktiskt leder tanken fel. Målen kan tolkas att en del av hållbarheten kan kompromissas bort till förmån för mer och intensivare produktion. WWF anser att ett verkligt ansvarsfullt skogsbruk bara kan ske inom ekosystemens hållbara gränser.

Läs mer


Debattartikel: Staten måste sluta avverka sin egen skyddsvärda skog

I en debattartikel i DN föreslås att staten bör ta ett större ansvar för att nå miljömålen och skydda den biologiska mångfalden. Detta genom att använda statens mark smartare. Ytterligare förslag är att regeringen bör omformulera ägardirektiven för Sveaskog för att minska vinstkraven och så möjliggöra större miljösatsningar. Man föreslår också att öka möjlighetet till bytesmark och att öka naturvårdsarealen från 20 procent till 30 hos Sveaskog. Ett annat förslag är att mångbruk, inklusive ekoturism, renskötsel och rekreations ska gynnas, samt att statens skogar skall användas för att skapa grön infrastruktur.

Läs artikeln

 


Internationella notiser

 

Glädjande besked om fler tigrar i Indien

Sedan förra sekelskiftet har tigrarna i världen minskat från cirka 100 000 djur till ca 3 200, en minskning med 97 procent. Nu ser det lite ljusare ut, i alla fall för Indiens tigrar, enligt nya studier. Antalet tigrar i Indien har ökat från 1 706 till 2 226 individer på tre år.
- Det är oerhört glädjande att vi nu ser en ökning av tigrarna i Indien, där en majoritet av världens tigerbestånd finns. Resultatet är ett kvitto på att våra naturvårdsansträngningar lönar sig, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
Tjuvjakten är fortfarande ett stort problem. Flera kriminella nätverk har dock avslöjats och regeringen i Indien har börjat ta i med hårdhandskarna. Samarbete med lokalbefolkningen är avgörande. För att kunna bevara tigrarna i framtiden krävs skydd, spridningskorridorer och övervakning av tigerområden samt en effektiv förvaltning i kringliggande områden.

Läs pressmeddelandet


Kinas vilda pandor ökar men stora utmaningar kvarstår

Antalet vilda pandor i Kina har ökat från 1600 till 1864 individer under det senaste decenniet visar en ny inventering.  Den vilda jättepandan finns i sydvästra Kinas bergsområden. Den lever i urskog som ligger inklämd mellan jordbrukslandskapet, som snabbt expanderar, och de trädlösa höga bergsmassiven vid Tibetanska högplatån. WWF har i många år jobbat med naturvårdsinsatser för att rädda pandan. Bland annat har WWF tillsammans med forskare och myndigheter kartlagt de viktigaste pandaskogarnas och tagit fram planer för reservat och korridorer mellan skogarna, samt fått tillstånd förbud mot skogsavverkning. Men trots framgångarna återstår stora utmaningar. Fragmentering av livsmiljöer, gruvdrift, vattenkraft, turism och infrastruktur är påtagliga hot liksom klimatförändringar och trycket från en växande befolkning.

Läs mer


APP håller inte sina löften

För två år sen tillkännagav det stora indonesiska massaföretaget Asia Pulp & Paper, APP, sin nya skogspolicy. Där gav de löfte om att stoppa avskogning i bolagets verksamhetsområden. En granskning från Rainforest Alliance bekräftar nu WWFs och andra miljöorganisationers misstankar om APPs misslyckande att stoppa avskogningen inom områden som företaget kontrollerar. Till och med i områden med höga naturvärden som företaget själva har identifierat har avverkats. Värdefulla skogar fortsätter att försvinna och sociala konflikter förblir olösta. Företagen har till och med misslyckats med att skydda de skogar de enligt lag är skyldiga att bevara. WWF fortsätter att uppmana köpare att avstå från produkter från företaget.

Läs mer


WWF avbryter alla kontakter med APP till följd av mord på byaktivist

En man från en by utanför nationalparken Tesso Nilo på Sumatra har brutalt missahandlats och mördats. Polisen utreder brottet och misstänker säkerhetsvakter från ett av APPs dotterbolag. Den mördade mannens by är en av hundratals byar på Sumatra som APP har olösta konflikter med. WWF och andra miljöorganisationer avbryter omedelbart alla kontakter med APP.

Läs mer


Kambodjas naturskogar försvinner

En ny studie visar att 90 procent av Kambodjas träprodukter kommer från mark som omvandlats från naturskog till plantager eller annan markanvändning. Kambodjas skogar försvinner nu snabbt. Studien visar på vilka trender som påverkar detta förlopp. Huvudorsakerna är bland annat produktionen av kommersiella jordbruksgrödor, gruvverksamhet, och skogsplantage. Illegal avverkning är också en orsak till avskogningen. Studien betonar vikten av att bygga upp en stabil grund för skogssektorn med fungerande lagar, ökad transparens och få bort den extremt höga korruptionen.

Läs hela rapporten


Vilka effekter har EU's lagstiftning mot olagligt virke fått i Ryssland?

WWF i Ryssland har gjort en undersökning kring effekterna av EU's nya timmerförordning Ryssland. Stora företag i Ryssland som exporterar virke och träprodukter till EU-marknaden ingår i studien. Undersökningen omfattar 13 regioner från Archangelsk till Ryska Fjärran Östern. Ett av de mest intressanta resultaten är att många av de företag som exporterar till EU är medvetna om timmerförordningen, men bara knappt hälften känner till detaljerna i lagstiftningen. Vidare har endast en tredjedel av företagen fått frågor om timmerförordningens krav från kunder inom EU. Trots att lagstiftningen inom EU trädde i kraft för 2 år sedan sen så har den ej visat någon djupgående effekt i praktiken i Ryssland . Däremot visar det sig att företag med FSC spårbarhetscertifikat ägnar mer uppmärksamhet och ställer ytterligare krav på laglighetsverifiering från de ryska leverantörer.

Läs mer


Stora arealer i Kongo blir nu certifierade

Den största sammanhängande skogskoncessionen i tropikerna är nu FSC- certifierad. Koncessionen är på 1,16 millioner hektar och finns i republiken Kongo. Det är företaget Industrie Forestière d’Quesso som bedriver det FSC-certifierade skogsbruket här. FSC är det enda tillgängliga trovärdiga certifieringssystemet i Kongobäckenet där annars lagefterlevnad och myndighetskontroll är mycket svag. Certifieringen fungerar också som ett verktyg för att förbättra skogsskötseln. Inom koncessionen bor över 5000 invånare och utgör dessutom en viktig miljö för skogselefantar och andra hotade arter.

Läs mer


Tetra Pak nu FSC-certifierad i hela världen

Tetra Pak kan nu leverera FSC-märkta förpackningar över hela världen då företaget har spårbarhetscertifikat för alla sina fabriker och marknadsbolag. Certifieringen omfattar totalt 92 anläggningar över hela världen. Tetra Pak levererade under 2014 hela 44 miljarder FSC-märkta förpackningar och siktar nu på att öka siffran ytterligare.

Läs mer


WWF Finland lanserar sin skogsvison

WWF Finland har nyligen lanserat sin vision om den finska skogen. Visionen innebär att skogens mångfald säkras samtidigt som man kan upprätthålla ett ekologisk hållbart skogsbruk. Den innehåller tre huvudmål. Till 2025 ska 1. minst 17 procent skogsmark vara skyddad. 2. Skogens mångfald ska gynna människans välbefinnande och hälsa. Det innebär bland annat att prissätta ekosystemtjänter, minska hyggesarealen och öka användandet av trä i byggande. Samt att 3, skogsbruket ska vara ekologiskt hållbart. Bland annat ska död ved öka till minst 15 kubikmeter per hektar i snitt. Den nationella FSC-standareden ska utvecklas och bidra till skydd av biologisk mångfald i skogslandskapet, och minst 50 procent av Finlands skogar vara FSC certifierade. Dikning ska ha upphört och skogsbruket ska inte ge några skador på vatten.


Läs WWF Finlands skogsvision


Namn och Tips

WWF Earth Hour – släck för en ljusare framtid

Lördagen den 28 mars 2015 klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour. Att släcka lamporna under WWFs Earth Hour är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar.

 Mer om Earh HourWWF uppmanar 80 pappers- och massaföretag att delta i utvärdering

WWF bjuder in världens mest betydelsefulla och strategiskt relevanta massa- och papperstillverkare till Environmental Paper Company Index 2015. Flera av de inbjudna företagen är svenska och resultatet av utvärderingen kommer att publiceras hösten 2015. Undersökningen betygsätter massa- och papperstillverkares miljö- och hållbarhetsarbete utifrån WWFs metodik.

Läs mer


 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2015 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll