Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 2 - Juni 2015


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

Svenska pärlor!

Svenska Pärlor är WWFs sommarkampanj som lyfter behovet av att den svenska naturen behöver bättre skydd. Sverige har idag bara skyddat cirka 14 procent, men vi har lovat skydda 20 procent på land till år 2020. Enligt Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering 2015 når vi dessutom bara två av sexton miljökvalitetsmål. Var med och hjälp oss att rösta fram extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett i varje län. Detta är platser med en fantastisk natur, men med hotade arter och miljöer i behov av skydd.

Läs mer


Svårt överblicka contortans effekter på ekosystem

Den nordamerikanska contortatallen sprider sig nu på naturlig väg i den svenska naturen. När man började plantera contortatall i stor skala för 40 år sedan så menade experterna att det krävdes skogsbrand för att trädens frön skulle ramla ur kottarna och därför fanns ingen risk för spridning. Men nu vet man att detta inte stämmer. Contortan kan sprida sig utan eld. Detta riskerar att blir ett allt mer allvarligt problem när nu fler bestånd blir äldre och sätter kott.

Lyssna på radioinslag


Samer uppmanar Svenska kyrkan att gå från ord till handling

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) uppmanar i Svenska kyrkan att certifiera all sin skogsmark enligt FSC. En certifiering av kyrkans skogar belägna inom renskötselområdet skulle inte bara tillgodose delar av de samiska rättigheterna utan också innebära en stor symbolisk betydelse, menar Jörgen Jonsson, Förbundsordförande för SSR. Svenska Kyrkan är en av Sveriges största skogsägare men idag är inte Luleå och Härnösands stift, som har större delen av markinnehavet inom renskötselområdet, FSC-certifierade. Ärkebiskop Antje Jackélen har tidigare i år på DN Debatt krävt ökat samiskt självbestämmande och stärkt rätt till mark.

Läs mer 


Internationella notiser

Trenden visar på enorm avskogning i tropikerna

170 miljoner hektar tropisk skog kan komma att avskogas fram till år 2030, visar en ny WWF-rapport. Elva områden har identifierats, som så kallade avskogningsfronter, där 80 % av den globala avskogningen koncentreras. Dessa är utspridda över alla de tropiska världsdelarna med kända platser såsom Amazonas, Cerrado, Kongobäckenet, Östra Afrika, Borneo och Mekongregionen.

- Tänk er en skog motsvarande en yta av nästan fyra Sverige försvinna på bara 20 år. Nu måste vi samla alla krafter vi har för att rädda det sista av regnskogarna, hem för tusentals djur, växter och människor samt även basen för tjänster som dricksvatten och kollagring, säger Håkan Wirtén Generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Läs mer


Tydliga skillnader mellan FSC och PEFC

WWF presenterade nyligen resultat av en omfattande global undersökning av skogscertifieringssystemen FSC och PEFC. Analysen som är genomförd av externa konsulter på uppdrag av WWF använder sig av WWFs Certification Assesment Tool (CAT). FSC får generellt betydligt högre värdering i undersökningen än PEFC. Vidare kommer FSCs nya principer och kriterier att innebära en tydlig förbättring av FSC inte minst beträffande socialt hänsynstagande i skogsbruket. Rapporten identifierar flera olika områden där såväl PEFC som FSC kan och bör utveckla sina krav och system enligt WWF.

Läs mer


Nya hot mot Virungas unika natur

Under årens lopp har Virunga nationalpark i Kongo blivit hårt ansatt. Tjuvjakt, intrång på naturskyddet, oroligheter och stora befolkningsförflyttningar har allvarligt påverkat människor, djur och växter som lever och är beroende av den. Hundratals parkvakter har förlorat sina liv i kampen om att hålla detta unika, men sårbara, ekosystem säkert. Nu förslås nya gränsdragningar för att underlätta för oljeborrning och exploatering. WWF jobbar nu hårt för att få kongolesiska regeringen att avstå från dessa åtgärder och istället fokusera på långsiktigt hållbara lösningar.

Läs mer


Vägbygge hotar en av Asiens sista stora vildmarker

De skyddade skogarna i Mondulkiri, i östra Kambodja, kan försvinna om planerna för en ny gränsövergång och väg går i lås. I de här skogarna finns den sällsynta bantengen och siamesik krokodil. Det är även i dessa skogar som det planeras att återinföra tigern. Fördelarna med en ny väg är minimala då det redan finns fyra gränsövergångar. Den föreslagna vägen kommer inte att förbättra tillgängligheten till någon av de existerande byarna eller knappt ge någon ekonomisk fördel. Det finns helt enkelt för mycket att förlora och mycket lite att vinna om denna väg byggs.

Läs mer


Vi äter upp skogen!

Mellan 1990 och 2008 bidrog EUs import av bland annat soja och palmolja indirekt till att 9 miljoner hektar skog i Sydamerika och Sydostasien omvandlades till jordbruksmark. En areal motsvarande Portugals yta. 2007 importerade EU 20 procent av den globala sojaproduktionen för djurfoder. Siffrorna presenteras av WWF i en ny rapport baserad på flera studier, bland annat av Stockholm Environment Institut. WWF anser att det är akut att ställa krav på en mer hållbar utveckling. EU bör snarast utveckla en åtgärdsplan som ställer krav på att importen inte bidrar till fortsatt avskogning och skogsförstörelse i andra delar av världen. Planen bör inkludera ett brett spektrum av konkreta åtgärder för en mer ansvarsfull handel och visa på EUs makt att bidra till att förändra marknaden. 

Läs mer


Vi konsumerar omedvetet mängder av soja

Mer än 90% av den soja som importeras till EU används som djurfoder. Livsmedel med högst andel indirekt sojakonsumtion är kycklingbröst, ägg, laxkotletter, fläskkottletter, hamburgare och ost. En studie av Profundo på uppdrag av WWF indikerar att en genomsnittlig EU medborgare årligen konsumerar 61 kg soja. Den snabba expansionen av soja, framförallt i Sydamerika har bidragit till en hastig omvandling av unika naturområden, stora utsläpp av växthusgaser och sociala konflikter. Medvetenheten hos den genomsnittliga konsumenten om dessa fakta är begränsad. En fortsatt snabb expansion av sojaodlingen kan få förödande konsekvenser för några av världens mest känsliga ekosystem som Cerrado (Sydamerikas unika busksavann), Grand Chaco, Amazonas och de sista resterna av Atlantregnskogen. Den svenska produktionen och deltagarna i svenska Sojadialogen ställer krav på ansvarsfullt producerad soja men fler företag måste börja ställa samma krav. Därför har WWF startat en kampanj för att öka medvetenheten.

Läs mer


Nya arter upptäckta!

En fladdermus med sylvassa tänder, en smygande vargsnok och  en groda som skiftar i färg  finns bland de 139 nya arter som  har upptäckts av forskare i Mekongregionen i Sydostasien 2014. Många av dessa arter som vi knappt visste fanns är redan i riskzonen att bli utrotade, visar en ny rapport från WWF.

Läs mer

 

 


Namn och Tips

Sameungdom – internationellt pris!

Student- och sameledaren Isak Utsi, 23 år, från Porjus och Sirges sameby, har nyligen mottagit  WWFs globala ledarskapsutmärkelse för unga. Isak Utsi är en passionerad ledare som engagerar unga för natur, miljö och urfolkens rättigheter. WWF lyfter speciellt upp hans engagemang för naturen och som förebild för ungdomar med olika etniska bakgrunder.

Läs mer EU och naturskydd

I Europa har vi en gemensam lagstiftning som ger skydd åt vår mest värdefulla natur.
Skyddet av vilda djur- och värdefulla naturområden är helt beroende av de här lagarna och av att de efterlevs.Tyvärr överväger EU-kommissionen just nu att urholka naturvårdslagarna vilket skulle riskera åratals framsteg på området.

Var med och ge naturen din röst - fyll i dina uppgifter och klicka på AGERA NU.


Ny bok: Björk – svart på vitt om myllrande mångfald

Nu kommer uppföljaren till de populära böckerna om sälg och asp av Bengt Ehnström och Martin Holmer. Boken ges ut av Centrum för biologisk mångfald, CBM, vid Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Läs mer


Ny bok: Hårt tryck på nordens skogar

Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård press då den globala efterfrågan på naturresurser ökar samtidigt som klimatet förändras och det ställs allt högre krav på miljöhänsyn, enligt en ny bok om de nordiska skogarnas framtid.

Läs mer

 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2015 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll