Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 4 - december 2015


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

Översyn av Skogsvårdslagen

Regeringen aviserade förra året en översyn av skogsvårdslagen. I november beslutades riktlinjerna för en utredning. Regeringen har förhoppningen att översynen kommer leda till att miljöhänsyn ökar i skogsbruket. Världsnaturfonden WWF ser att det finns flera intressanta delar i utredningen, men det saknas en total genomsyn av skogsvårdslagen. Regeringen missar därför att ta det stora helhetsgrepp som verkligen behövs. Tidigare i höstas, innan direktiven beslutades, gick WWF, tillsammans med Naturskyddsföreningen och Ekoturismföreningen, ut med en gemensam debattartikel. Där lyftes behovet av att skogsvårdslagen bör ses över och att regeringen lever upp till sitt löfte.

Läs mer om direktiven

Läs debattartikel


Buffertzon kring Tiveden kan skapa ekonomisk motor

Ekoturismföreningen föreslår en utvidgning av Tivedens nationalpark i Västergötland. Förslaget är att skogarna runt Tivedens nationalpark omgående ska avsättas som en buffertzon. I buffertzonerna kan man testa olika typer av mångbruk i ordentlig skala. Ekoturismföreningen visar på turismens potential som lokal jobbmotor samt möjligheten att tillgängliggöra skyddad natur för fler grupper av besökare.  

Läs mer WWF ger stöd till att utveckla skoglig naturvärdsbedömning

Nu är det beslutat vilka projekt som får stöd via WWFs satsning Innovativ Naturvård. 10 projekt får dela på 2,15 miljoner kronor. Ett av projekten som får stöd ska ta fram en naturtypsspecifik och modulbaserad metodik där mer precisa strukturer bedöms för varje typ av skogsbestånd. Målet är att detta ska ge bedömningar med högre naturvårdsbiologisk relevans. Naturvärdesbedömning är centralt för ett uthålligt och miljöanpassat skogsbruk. Stora arealer produktiv skogsmark bedöms i någon form varje år.

Läs mer om projekten


Fortum Värme första energiföretaget med FSC-certifiering

Fortum Värme, som förser Stockholmsområdet med fjärrvärme, är nu det första energibolaget i Europa och det andra i världen som har FSC spårbarhetscertifiering. Certifieringen ses av företaget som ett viktigt verktyg för att realisera målet med att biobränslen ska komma från ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Detta blir allt viktigare i takt med att Fortum Värmes användning av biobränslen från skogen stadigt ökar. Företaget är medlem i WWFs företagsnätverk Global Forest & Trade Network (GFTN).

Läs pressmeddelande

 

 


Internationella notiser

Nytt global klimatavtal är nu undertecknat

Efter två veckors intensiva förhandlingar i Paris har FN nu tagit beslut om ett nytt globalt klimatavtal som undertecknats av regeringschefer från hela världen. Skogen och dess betydande roll för klimatet diskuterades den här gången på allvar under klimatmötet. Bland annat har man fattat beslut som innebär att hela det tekniska regelverket för det internationella systemet REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) nu finns på plats. Nu handlar inte diskussionerna längre om varför vi ska skydda skog utan hur vi ska göra det på bästa sätt. En stor vikt läggs på samarbeten och koalitioner mellan länder, företag och stater för att tillsammans jobba med världens skogar. En svag punkt är dock att det inte finns någon direkt koppling till beslutad finansiering eller försäkringsmekanismer. 

Läs WWFs pressmeddelande

Se WWFs kommentarer om skogen i Parisavtalet


Kinesiska skogsföretag vill ta ansvar

Under klimatmötet i Paris skrev nio ledande kinesiska skogsförestag på en skogsdeklaration där de lovar  att helt undvika eller eliminera trävaror som kan förknippas med avskogning. Kina är världens största importör och marknad för trävaror.

Läs mer


Färre bränder när palmoljan certifieras

Under hösten har det brunnit okontrollerat på Borneo och Sumatra. Över 1,7 miljoner hektar mark har eldhärjats enligt indonesiska myndigheter. Många bränder startar när ny mark röjs för plantager med till exempel oljepalmer. WWF arbetar för att all palmolja ska vara RSPO certifierad. Det innebär bland annat rimliga arbetsvillkor, minskade sociala konflikter och skydd av värdefulla skogar. Dessutom får inga nya plantager etableras i orörd regnskog och andra viktiga ekosystem. Nya studier visar att av 1 643 analyserade bränder i Indonesien i november i år förekom endast två på certifierade oljepalmsplantager.

Läs pressmeddelande


Nya hot om oljeprospektering i Afrikas äldsta nationalpark

Virungaparken i Kongo är världsberömd för sin spektakulära artrikedom. Här lever de utrotningshotade bergsgorillorna. Farhågor finns nu att regeringarna i Kongo och Uganda är beredda att rita om gränserna för skyddade områden i avsikt att underlätta oljeexploatering. Nyligen konstaterades oljefyndigheter i ett område av parken. Myndigheterna i Uganda har lagt ut ett öppet anbudsförfarande under 2016 om oljekoncessioner. FN-organet Unesco har flera gånger varnat för att prospektering efter olja i parken är oförenligt med statusen som världsarv.
- Det här är en väldigt allvarlig alarmsignal. Virunga har ett unikt ekosystem som bör utvecklas hållbart och långsiktigt för de människor som behöver det mest. WWF uppmanar nu både regeringarna i Kongo och Uganda liksom multinationella företag att avstå från oljeborrning i skyddade områden. Parkens värden får inte äventyras för kortsiktiga vinster, säger Allan Carlson, Afrikaexpert på Världsnaturfonden.

Läs pressmeddelande


Många papperstillverkare visar förbättringar i WWFs undersökning

WWFs globala undersökning av pappers- och massaföretag, Environmental Company Paper Index, publicerades för fjärde gången. Undersökningen värderar deltagande företags miljöprestanda och hållbarhetsarbete detaljerat. Totalt deltog 31 företag av global betydelse varav en fjärdedel har produktion i Sverige. För majoriteten av deltagande företagen visar årets undersökning på klara förbättringar. Exempelvis inom områden som minskat utsläpp av växthusgaser, ökad användning av returfiber och / eller FSC-certifierad träråvara.

Läs pressmeddelande


Ytterligare framgångar i FSC-certifiering av småbrukare i Vietnam

Vietnam har en stor möbelexport bland annat till Europa som efterfrågar alltmer FSC-certifiering. Detta hjälper till för att arbetet med att FSC certifiera småbrukare av akacia ska nå nya framgångar. Ett nytt femårscertifikat har nu utfärdats för mer än 500 småbrukare i Vietnam i Quang Tri-provinsen, centrala Vietnam. Det är ett projekt som stöds av WWF och IKEA och som nu omfattar totalt 1.393 hektar akaciaplantage.

Läs mer


 


Namn och Tips

Vill du jobba med oss på WWF – nu finns två lediga skogstjänster!

Är du intresserad av att jobba för en av världens ledande ideella och oberoende naturvårdsorganisationer och brinner för naturvårdsfrågor? Nu finns två lediga skogstjänser på Världsnaturfonden WWF. Sista ansökningsdag 8 januari 2016.

Läs mer


Lästips: Skogsskydd nyckel till ett starkt klimatavtal

Under klimattoppmötet släpptes en rapport av IUCN, Climate Advisors och WWF. Rapporten avslöjar den enorma potential skogsskydd och skogsrestaurering har för att bekämpa klimatförändringarna. Rapporten visar bland annat att om 12 skogsländer, däribland Brasilien och Indonesien, uppfyller sina befintliga skogsmiljömål skulle de årliga globala klimatutsläppen minska med 3,5 gigaton till 2020.

Läs rapporten


Lästips: Kolbrytning stor risk för världens skogar

En ny rapport från FERN visar på kolbrytningens konsekvenser på skogsmiljöerna, där länder som Australien, Canada, Indonesien, Indien, Columbia och USA är extra utsatta. Skogsområden större än Portugals yta hotas nu av kolbrytning. Rapporten är den första i sitt slag som presenterar en karta på var skog nu blir förstörd på grund av kolbrytning.

Läs mer


Lästips: Hållbara landskap - Stora lösningar i litet format

En liten men lösningsorienterad bok argumenterar för hållbar förvaltning med landskapsperspektiv och att detta är en nödvändighet både lokalt och globalt. Denna bok erbjuder en uppsjö av idéer och inspiration på hur samarbeten ur ett lanskapsperspektiv kan hjälpa med att möta klimatutmaningarna, samtidigt som andra sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter gynnas.

Läs mer


WWF önskar alla läsare en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

 

 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2015 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll