Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 1 - Mars 2016


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

Bäste Herman, lägg större kraft på skogens miljömål

I skogspolitiken ska miljö- och produktionsmålen vara jämställda. Så är det inte i dag. Skogsstyrelsen bör verka för att stärka miljömålet, skriver Peter Westman och Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF, i ett öppet brev till Skogsstyrelsens nye generaldirektör Herman Sundqvist.

Läs mer


Smart med naturhänsyn

Vad säger forskningen om hur olika typer av naturhänsyn fungerar för den biologiska mångfalden? Under 2016 publicerar forskningsprogrammet Smart Hänsyn ett flertal artiklar som ger svar på frågan. Här kan du bland annat läsa om vilken betydelse kantzoner utmed vattendrag har, hur sparade trädgrupper på hyggen räddar många arter och hur död ved ger en omedelbar nytta för många arter.

Läs mer


Viktigt att förtydliga riktlinjer kring hanteringen av artskyddet

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har påbörjat en process för att förtydliga och klargöra riktlinjer för genomförandet av artskyddsförordningen. I ett remissvar kommenterar WWF förslaget till riktlinjerna. Trots att förordningen trädde i kraft för 17 år sedan har tillämpningen i skogsbruket varit mycket bristfällig. Den oklara ansvarsfördelningen mellan myndigheterna har gjort att markägare har hamnat i kläm i onödan. WWF anser att det är bra att myndigheterna nu tydliggör ansvaret och ser över tillämpningen, men i den modell som föreslås i remissen finns det fortfarande otydligheter och vissa oklara delar kring rättsläget.


Läs hela remissvaret
 


Internationella notiser

Internationella skogsdagen: Låt oss skapa lösningar för framtiden

Idag, måndag den 21 mars, är det den internationella skogsdagen. I samband med detta lanserar WWF en ny plattform för att främja dialog och kunskap kring de lösningar som behövs för att rädda världens skogar.  WWFs globala skogsprogram kommer använda plattformen för att diskutera innovativa lösningar med olika aktörer, hitta synergier och möjligheter till samverkan. Samtidigt lanseras även en kampanj till allmänheten för att öka medvetenheten kring skogsfrågorna. Kampanjen fokuserar på vad människor kan göra i sin vardag för att hjälpa till att skydda skogarna.


Läs mer


Ökat koldioxidutsläpp när apor och fåglar minskar i tropikerna

En studie från Sâo Paulo State University i Brasilien visar att fruktätande apor och fåglar i tropikerna har stor positiv påverkan på klimatet. Detta för att de bidrar till fröspridning. Växter, framförallt många trädarter, är beroende av djurens sätt att sprida fröer. Bland annat genom apornas och fåglarnas matsmältning. När djuren minskar, ofta på grund av jakt eller att deras livsmiljöer förstörs, så sker även en negativ inverkan på klimatet då färre frön kan spridas och börja gro.


Läs mer


Fortfarande risk att träprodukter i EU har illegalt ursprung

Nu två och ett halvt år sen EUs timmerförordning trädde i kraft har EU kommissionen nu publicerat en utvärderingsrapport som visar på att det finns stora brister i tillämpningen av förordningen i många EU-länder. Det visar sig också att många typer av träbaserade produkter inte alls täcks av lagstiftningen, så som t ex stolar, musikinstrument och olika typer av pappersprodukter. WWF har länge tryckt på dessa svagheter i lagstiftningen samt dess bristfälliga implementering och välkomnar därför denna rapport.
”EU kommissionen har nu nyckeln till att låsa den dörr som släpper in olagligt virke på EUs marknad. Det är nu hög tid att alla trävaror inkluderas i lagen samt att alla 28 medlemsländerna på allvar implementerar lagen,” säger Andreas Baumüller, på WWFs policykontor.

Läs mer


Namn och Tips

 

Pris för goda insatser för skogsmiljön

Naturskyddsföreningen har instiftat ett nytt pris med syfte att lyfta fram goda exempel på insatser för skogens biologiska mångfald. Naturskyddsföreningens Skogspris riktar sig främst till privatpersoner och föreningar.

Läs mer


Nytt upprop om skydd av Białowieża

Białowieża, ett skogsområde på över 1600 kvadratkilometer på gränsen mellan Polen och Vitryssland, är den sista stora sammanhängande urskogsartade lövskogen i Europas norra tempererade zon. Området är även klassat som Världsarv. Här finns unika biologiska värden och skogen är hem för mer än 5500 växtarter och 11564 djurarter. Många av dessa är helt beroende av gammelskog. Här finns även den största populationen av frigående visenter. Trots unika värden föreslås det nu att den årliga skogsavverkningskvoten ska öka med åtta gånger. Just nu pågår ett upprop i kampen om att skydda detta unika ekosystem från skogsavverkning.


Läs mer 


Läs om WWFs globala arbete att förändra skogssektorn

Trenden visar att vi människor kommer att använda ännu mer trävaror i framtiden. WWF menar att det krävs en transformering av skogssektorn som bidrar till en hållbar och ansvarsfull användning av världens skogar. För en fungerande omställning krävs ett samarbete mellan både företag, myndigheter och lokalbefolkning både på landskapsnivå och längs med hela värdekedjan.


Läs mer i WWFs årsrapport.

 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2016 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll