Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 1 - mars 2017


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.


Svenska notiser

 

WWF kritisk till Skogsstyrelsens reträtt kring nyckelbiotoper 

Nyligen meddelade Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist att Skogsstyrelsen sätter paus för all identifiering av nyckelbiotoper i ett stort antal kommuner i nordvästra Sverige. Pausområdet omfattar den region i Sverige som har högst förekomst av biologiskt värdefulla skogar och kartläggningen är hittills bristfällig. Världsnaturfonden WWF är kritisk och ser allvarligt på detta beslut som försenar och försvårar arbetet med att nå de av riksdagen beslutade miljömål som är styrande för Skogsstyrelsens verksamhet.

Läs mer


Kräver ändrade förutsättningar för samverkan om nyckelbiotoper

Skogsstyrelsens överraskande pausbesked för identifiering av nyckelbiotoper i nordväst skapade en förtroendeproblematik. Detta gör att WWF och Naturskyddsföreningen kräver förändrade förutsättningar för att kunna medverka i den fortsatta processen. Bland annat efterfrågar vi att Skogsstyrelsen inrättar en mekanism som säkerställer att skogar med höga naturvärden inte avverkas i pausområdet.

Läs mer


Debatt: Ingen tid att vänta – nu krävs handling för att skydda skogen

I stora delar av vårt land är skogen viktig för samhället, både som del i vårt vardagsliv och för näringslivet. Men skogen är hårt åtgången. Fortfarande avverkas skyddsvärda skogar och miljöhänsynen brister vilket gör att särskilt känsliga skogar är illa ute. I Sverige saknar mer än 530 000 hektar av särskilt värdefulla skogar nedanför den fjällnära gränsen ett formellt skydd.  Nu finns den reviderade nationella skogsstrategin för landet och kunskap om vilka värdfulla skogar som saknar skydd finns tydligt redovisat. Om regeringen menar allvar med de mål som rör skogen så krävs det handling omedelbart menar WWF tillsammans med flera miljöorganisationer.

Läs mer


WWF replik: Vi har inte ett hållbart skogsbruk

Skogsindustrierna skriver på SvD Debatt (2 mars 2017) att det är självklart att skogen ska brukas på ett hållbart sätt. Tyvärr råder dock stora meningsskiljaktigheter kring vad ett hållbart brukande av skogen innebär. Intensifieringen inom skogsbruket, med avverkning av gamla skyddsvärda skogar, kortare omloppstider och metoder som gödsling och främmande trädslag anser WWF inte som hållbart brukande av skogen. Det är olyckligt att begreppet hållbar bioekonomi i dag används för lättvindigt. Det räcker inte att skapa nya produkter, tjänster och energi från skogsråvara för att kalla det en hållbar bioekonomi menar WWF. Det är viktigt att säkerställa att den skog som vi använder också har brukats på ett hållbart sätt – och där delar WWF inte Skogsindustriernas syn på hur den svenska skogen brukas i dag.

Läs mer


Besöksvänligt skogsbruk

Ekoturismföreningen har fått stöd från WWF för utveckling av besöksvänligt skogsbruk och naturturism i Tiveden. Projektinsatsen ska bidra till att utveckla och anpassa olika metoder för skötsel och förvaltning av skogarna i den avsatta buffertzonen runt Tivedens nationalpark. Syftet är att skogen ska skötas på ett miljöanpassat och hållbart sätt och samtidigt öka möjligheten att skapa nya jobb och bidra till landsbygdsutveckling.

Läs mer


Landskapsbaserad naturvårdshänsyn

I dagsläget saknas tillämpbara metoder som tar hänsyn till landskapet när skoglig naturvårdshänsyn ska utföras. WWF har nu gett stöd till ett projekt som ska utveckla ett praktiskt och lätthanterligt koncept för landskapsbaserad naturvårdshänsyn för skogsbruket. Målgruppen för materialet är framförallt personal inom skogsföretag med ansvar för natur-och kulturmiljövård, skoglig åtgärdsplanering samt planläggning och andra intressenter inom skogssektorn. Det långsiktiga målet är förbättrade förutsättningar för bevarandet av och utvecklingen av biologisk mångfald i det brukade skogslandskapet samt ett ökat medvetande om landskapets betydelse för resultatet av naturvårdshänsynen.


Läs mer

 


Internationella notiser

 

Forskare kritiska strategi för bioekonomi i Finland

68 forskare varav 22 professorer har i dagarna publicerat ett forskarbrev gällande den finska regeringens strategi för bioekonomi.  Forskarna uttrycker sin oro över de negativa effekterna både på biologisk mångfald och klimatet som denna strategi riskerar. Strategin bygger inte på vetenskapliga rön om skog och klimat. Syftet med brevet är att skapa nationell och internationell diskussion kring frågan om vilken skogspolitik som bäst gynnar både klimat och biologisk mångfald. Dessa frågor är högaktuella även i Sverige och inom EU.

Läs mer

 


Ny WWF rapport: Natur skyddas ofta bara på pappret

På pappret har EU bland världens starkaste naturvårdslagar. Trots detta exploateras många naturområden hårt, och i strid med lagarna. En ny WWF-rapport sätter ljuset på vad som behöver göras. Studien visar att unika naturområden som våtmarker, orörda bergsområden och floder, samt flera havsområden hotas av luckor i lagstiftningen, bristande miljökonsekvensbeskrivningar och olämpliga förvaltningsplaner. Det lämnar dörren öppen för en ökad exploatering av Europas finaste naturområden.

Läs mer

 


FSC svartlistar ett av Europas största sågverksföretag

Under flera år har WWF och andra organisationer slagit larm om oegentligheter och olagligheter i virkesförsörjningen kopplat till den österrikiska sågverksjätten Schweighofers verksamhet. Anmärkningarna har gjorts specifikt i Rumänien där Schweighofer har en stor andel av sin råvaruförsärjning. Efter undersökningar har nu bevis lagts fram som visar på illegal virkeshandel och att de inte följer FSCs grundläggande krav. De har nu blivit avstängda från FSC. WWF välkomnar beslutet.

Läs mer

 


Skogselefanten i kris

Elefantpopulationen i Minkebe nationalpark i Gabon har sjunkit med 80%. Detta speglar tyvärr en utbredd kris där en elefant dödas i halvtimman på grund av tjuvjakt och efterfrågan på elfenben. Den intensiva tjuvjakten är ett allvarligt problem och gör att skogselefanten riskerar att bli utrotad, säger Marthe Mapangou, chef för WWFs landskontor i Gabon. Det behövs globala åtgärder som minskar efterfrågan på elfenben, korruption måste bekämpas och en ökad lagefterlevnad gällande tjuvjakt och illegal handel måste till.

Läs mer

 


Bambuskogar och pandor påverkas av klimatförändringen

Kinas pandor har det redan tufft då deras livsmiljöer förvandlats till jordbruksmark. Pandorna har fått fly högre upp i bergen dit människorna än så länge inte har nått med sin exploatering. Nu har dock klimatförändringen ändrat odlingsförhållandet på högre breddgrader. De platser dit pandan har flytt till är nu möjliga att odla på. Ett ytterligare problem som det varmare klimatet bidrar med är att bambun, som pandan livnär sig på, börjar blomma tidigare och sen dö. Eftersom bambuskogarna minskat och är mer fragmenterade idag skapar det stora problem för pandan att hitta föda.

Läs mer

 

 


Namn och Tips

 

Läs om WWFs arbete med att förändra skogssektorn globalt

WWFs arbete med marknadsförändring för ett hållbart skogsbruk och en ansvarsfull virkeshandel presenteras i rapporten Forest Sector Transformation Annual Review. Här kan du läsa om hur WWF lösningsorienterat, integrerat och lokalt till globalt arbetar med olika partners för att skydda skogarna.

 


Ny global skogschef inom WWF

Alistair Monument har nyligen börjat som chef för WWFs globala skogsprogram. Alistair kommer närmast från ett jobb som Asienchef för FSC och har 25 års global erfarenhet av skog, skogsbruk och naturvårdsfrågor från ett 40-tal länder.
Skogsprogrammet är ett av WWFs  nio nya globala program.

 


 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2017 Världsnaturfonden WWF.


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll