Nytt jordbruksförslag hotar den svenska hagen

2008-01-22

Efter kritik från EU planerar Jordbruksverket att besluta om minskat stöd till den svenska hagen Betesmark som innehåller fler än 50 träd per hektar ska klassas som skog och få betydligt mindre betesersättning.

- Förslaget riskerar att slå mot en av våra mest älskade och värderade natur- och kulturmiljöer och vi är starkt kritiska. Tydligen har svenska politiker och andra experter misslyckats med att förklara för EU vad en svensk hage är. Många värdefulla marker riskerar att försvinna eller få
sämre skötsel. Beslutet bidrar också till att miljömålet om ett levande odlingslandskap blir svårare att nå, säger Lasse Gustavsson, general-sekretare på WWF.

De svenska naturbetena, hagmarken, är per definition en glest trädbevuxen betesmark som hävdats genom bete och hamling av träd i hundratals år. Dessa marker är bland de artrikaste i Sverige och är mycket viktiga för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Betande naturbetesdjur ger också högkvalitativt kött med positiv miljöpåverkan.
 
I dagens intensiva jordbruk är det inte lönsamt att beta och sköta dessa marker utan ersättning från EU i form av betes- och miljöstöd. I och med den nya definitionen kommer det att finnas ett stort antal marker som inte
längre är godkända som beten.
 
När EU förra sommmaren gjorde en kontroll av hur de olika medlems-länderna sköter sina bidragssystem fick Jordbruksverket kritik för att betesersättningar betalas ut till mark som enligt EU är skog. Om inte åtgärder vidtas riskeras böter.

- Det är bra att systemet kontrolleras, men nu riskerar man att kasta ut barnet med badvattnet. Mark som har hög biologisk mångfald kan få undantag, men det kräver särskilda avtal. Resultatet blir att hagarna växer igen med sly och barrträd och den unika floran och faunan går förlorad, säger Ola Jennersten, biolog på WWF och ansvarig för WWFs arbete med svensk natur.

WWF anser att de nya reglerna kommer att skapa ett stort merarbete för Länsstyrelserna, öka plottrigheten i ansökningshandlingarna och drabba enskilda lantbrukare hårt med kraftig minskning av stödberättigad areal. 
 
- Det hade varit bättre om Jordbruksverket protesterat mot kritiken, och krävt en regional anpassning av definitionerna. Ibland måste man man försvara den svenska bonden istället för att bara dansa efter EU-kommissionens pipa, avslutar Ola Jennersten.
 
 

För frågor, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF
Tfn: 08-624 74 02, 070-105 30 55

Ola Jennersten, biolog och ansvarig för WWFs arbete med svensk natur
Tfn: 08-624 74 32, 070-555 14 02

Hans Berglund, biolog WWF
Tfn: 08-624 74 37, 073-663 55 60  

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77

Besök WWFs internationella pressrum på www.panda.org
Senast uppdaterad 2008-01-25
 
 
  
Bild för nedladdning
Foto: Ola Jennersten
Foto: Ola Jennersten
 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se