Svenska folket har utsett 21 skyddsvärda ”pärlor” i hela landet

2014-07-02
Under våren och sommaren har allmänheten röstat fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett i varje län – under WWF:s sommarkampanj Svenska Pärlor. Platserna saknar eller behöver bättre skydd.  Några av de vinnande pärlorna är gammelskogen i Jelka-Rimakåbbå i Norrbotten, Torhamns skärgård i Blekinge, vildmarken i Svartedalen i Västra Götaland, natur- och kulturområdet kring Venngarns slott i Sigtuna och hällmarkerna på File Hajdar på Gotland.

– Tvärtemot vad många tror rankas Sverige lågt när det gäller naturskydd och biologisk mångfald i en global jämförelse. Bara drygt hälften är skyddat jämfört med målen till år 2020. Vi behöver ett utökat naturskydd och därför driver WWF kampanjen Svenska Pärlor, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Till att börja med valde en expertjury ut tre områden med höga bevarandevärden i varje län. Platser med en fantastisk natur och stor betydelse för naturupplevelser – men med många hotade arter och livsmiljöer och behov av skydd. Bland dessa kunde sedan allmänheten rösta fram sin favoritpärla i varje län.

Sverige når i dagsläget varken upp till nationella eller internationella miljömål. Enligt regeringens löften ska minst 20 procent land- och sötvattensområden och 10 procent marina områden skyddas till 2020. Hittills är bara cirka 13,7 procent av våra land- och sötvattensområden och 6,5 procent av våra havsområden formellt skyddade.

– Vi behöver ett utökat naturskydd och bli bättre på att ta hand om den natur vi skyddar. Det är avgörande för att säkra framtiden för människan och den biologiska mångfalden i en värld där vi människor påverkar miljön allt mer allt mer, säger Mattias Klum, WWF-ambassadör.

Som en del i kampanjen uppmanar WWF bland annat den kommande regeringen att dubblera anslagen i statsbudgeten för skydd av natur till fyra miljarder kronor per år.

Mer om Svenska Pärlor: www.wwf.se/svenskaparlor  

 
Svenska Pärlor: VINNARE LÄN FÖR LÄN 


Blekinge län

Torhamn skärgård – Hästholmen och Öppenskär: Torhamns skärgård utgör en unik natur- och kulturmiljö. Hästholmen har ett för östra skärgården representativt och
mångsidigt kulturlandskap. På ön Öppenskär finns en mosaik av olika naturtyper som
strandängar, en liten mosse med en del ovanliga växtarter, några små rev och under
vattenytan är miljön mycket varierad. Hästholmen och Öppenskär prioriteras av
Länsstyrelsen tillsammans med andra områden inom skärgården.


Dalarna, Koppångenrområdet. Foto: Lars Malmberg
Dalarnas län

Koppångenområdet: Koppångenområdet är ett vackert mosaiklandskap av myrar, skogar
och höjder. Koppången är gränslandet mellan Orsabyarnas gamla fäbodmarker och
Finnmarken. Här finns stora savannliknande våtmarker och brantare backmyrar som klättrar
högt upp i bergssluttningarna. Det finns också öppna kärr som genomkorsas av flarkar –
torra upphöjda torvsträngar med blötare partier däremellan.

 

Gotlands län

File Hajdar: Området är klassat som riksintresse för naturvård och friluftsliv och bör därför
skyddas. Inom området finns cirka 95 procent av det svenska beståndet av nipsippor
(Pulsatilla patens), den rikaste lokalen för arten i norra Europa. Området ingår i ett stort
hällmarks- och våtmarksområde om nästan 3 000 hektar och definieras som större ostört
område – ett av 18 på Gotland, varav bara 4 är större än 1 000 hektar. Här finns den största
tätheten av rödlistade arter på norra Gotland.

 

Gävleborgs län

Hornslandet med omgivande vatten: Hornslandet är en halvö som sträcker sig ut i
Bottenhavet med en väldigt speciell och värdefull natur. I många tusen år har denna halvö
skyddat fjordar som ligger innanför, från både nord- och oststormar, vilket har resulterat i att
hornet själv har spolats ur. Kännetecknade för Hornslandet är klapperstensfälten och den
brandpräglade kusttallskogen med många riktigt gamla tallar. Även lövskogar med en stor
mångfald av liv har etablerats efter den stora brand som ägde rum på Hornslandet 1888.


Halland, Slyngestenen, Påarp. Foto: HG Karlsson

Hallands län

Trönningestranden-Laxvik inklusive Påarp: Strandäng, strand och mindre ö med en
ganska skyddad lagun innanför, som är viktig som rastplats för flyttande fåglar – men även
hyser många andra värden. Området runt Påarp räknas som superlokal bland fågelskådare.
Antalet häckande fåglar har minskat på stranden på grund av många badgäster och löst
springande hundar.

 

Jämtlands län 

Ånnsjön: Ånnsjöns varierande omgivningar med stora myr- och vattenområden,
omväxlande med trädholmar och torrbackar, ger förutsättningar för ett ovanligt rikt fågelliv.
Andfåglar och vadare dominerar, men här kan man även träffa på blå kärrhökar, jordugglor,
blåhakar och härmsångare. Sammanlagt häckar cirka 100 fågelarter i området. Ånnsjön och
dess närmaste omgivning har också stor betydelse som rastlokal för främst mer nordligt
häckande arter, samt som fiskesjö med röding och öring. Kulturellt är området känt för
stenåldersboplatser, gravhögar från järnåldern och monument för ihjälfrusna karoliner.

 

Jönköpings län

Ljunghems backar: Landskapet är kuperat med åsar och platåer, omväxlande med fuktiga
sänkor. Åsarna bildades under den senaste istiden av kalkrikt isälvsmaterial från Falbygden.
Den kalkrika jordmånen har gett upphov till dagens artrika flora med många kalkgynnade
arter. Området är till största delen öppet, med enstaka solitärträd. Ljunghems backar har
flera intressanta kulturspår med bland annat fossila åkrar, odlingsrösen och stensättningar
på backkrönen. De högsta biologiska värdena är knutna till grässvålens kärlväxtflora.

 

Kalmar län

Mittlandsskogen på Öland: Mittlandsskogen är en av Sveriges största sammanhängande
lövskogar och består av många olika delar. En stor del av Mittlandsområdets biologiska värde
ligger i dess mångfald och mosaiken mellan olika skogs- och naturtyper. Hasselbestånd och
sluten ädellövskog blandas med våtmarker och hagmarker. Särskilt höga naturvärden finns i
skogar med lång trädkontinuitet, det vill säga områden där träd och hällen vuxit oavbrutet
under mycket lång tid. En annan viktig förklaring till den biologiska mångfalden är hävden
där mångfalden av arter upprätthålls av den störning som betet ger upphov till.

 

Kronobergs län

Tolg: Tolg ligger i ett kuperat landskap, uppdelat av en rad dalgångar och åshöjder i
nordsydlig riktning. Den viktigaste skiljelinjen går mellan västra och östra Tolg, avgränsade
av Tolgsjön i söder, Asasjön i norr och vattendraget däremellan. Bebyggelsebilden gör ett
splittrat intryck, men med ett antal sammanhållna bebyggelseklungor. Åkerarealerna är
relativt väl sammanhållna och omgivna av hävdade, ekrika, betesmarker. Flera av dessa har
höga kulturhistoriska såväl som biologiska värden.


Norrbotten, Jelka RImakåbbå. Foto: Frédéric Forsmark

Norrbottens län

Jelka-Rimakåbbå: Jelka-Rimakåbbå är ett stort, fjällnära område som består av en mosaik
av skog, myrar och vattendrag. Skogen i Jelka-Rimakåbbå är till övervägande del
urskogsartad och i stor utsträckning rör det sig om helt orörda skogar. I områdets centrala
och norra delar dominerar granen. Allra längst i norr övergår skogen först i barrblandskog
och sedan i nästan ren tallskog. Längs Jelkabäcken i nordöstra delen av området, finns
Sveriges troligen största förekomst av ringlav. Flera Natura 2000-arter som järv, norna och
lappranunkel samt ringlav, grenlav, doftticka och taigaskinn finns där.

 

Skåne län

Fyledalen: Fyledalen är 20 kilometer lång, några hundra meter bred och upptill 50 meter
djup och karakteriseras av branta sluttningar med ädelövskog, och en botten med
naturbetesmarker där Fyleån rinner. Här finns flera rika grodlokaler med lövgroda och
klockgroda, lokaler för fladdermöss, häckande rovfåglar och artrika bokskogar. Dalen är
relativt lättillgängligt (i alla fall för bilburna), här kan man dessutom cykla dressin i
dalgången.


Stockholm, Venngarn. Foto: Ola Jennersten / WWF

Stockholms län

Området vid Venngarns slott, Sigtuna (Garnsviken/Venngarn): Området kring
Venngarns slott är ett fantastiskt natur- och kulturområde. Det är unikt då det på en
begränsad yta inryms ett antal olikartade landskapstyper som är frukten av mänsklig
aktivitet. Viby By har anor från medeltiden och representerar idag 1700-talets klungbyar i
Mälardalen. Längs strandängarna söderut kommer man till Venngarns slott från 1680-talet
som står ska restaureras till i stort sett ursprungsskick med en fantastisk
trädgårdsanläggning. I Garnsviken finner vi aspen - en av Sveriges rödlistade fiskarter.
Fiskjuse, lärkfalk, rördrom, gäss, vadare med flera fågelarter kan ses från fågeltornet i norra
delen av området.

 

Södermanlands län

Sjön Likstammen: Likstammen är en fin klarvattensjö med hög biologisk mångformighet.
Vattnet är rent vilket bevisas av närvaron av hjortronalg. Det är en cyanobakterie (blågrön
alg) som bara finns i landets renaste sjöar. Sjön och dess närmaste omgivningar är också ett
viktigt kärnområde för fiskgjuse och storlom. Även häckning av småskrake har konstaterats.
Sjön är en riktig pärla i det Sörmländska landskapet och bör förbli orörd så att våra framtida
generationer kan uppleva denna blänkande pärla.

 

Uppsala län

Gräsö: Gräsö är en underbar ö utanför Öregrund, en riktig pärla vid norra Roslagens kust.
Här finns ett småbrutet kulturlandskap, en orörd skärgård, lummiga lövskogar, karga hällar,
folkliv och avskildhet. Här häckar fåglar som svarttärnan. Öster om Gräsö breder Gräsö östra
skärgård ut sig med tusentals öar.


Värmland, Brattforsheden, sandödlehanne. Foto: Sven Åke Berglind

Värmlands län

Brattforsheden: Brattforsheden består av geologiskt intressanta områden med dödisgropar, åsar, raviner, dyner och meandrande vattendrag. Fälten med sanddyner hör till de största i sitt slag ilandet. Ett flertal myrar inom området betecknas som riksintressanta. Brattforsheden är ettnaturvårdsområde, vilket bland annat medför att skogsbruk får bedrivas, men att vissa
verksamheter bara får utföras efter tillstånd eller samråd med länsstyrelsen. Här finns den
hotade sandödlan i isolerade populationer.

 
Västerbotten, Kultsjön. Foto: Ola Jennersten / WWF

Västerbottens län

Kultsjön: Området är vida känt för sin fina kvalitet av strömlekande röding. Kultsjön
erbjuder främst fiske efter röding och öring. Området är lättillgängligt och vintertid kan
pimpelfisket rekommenderas. Det bedrivs stora fiskevårdande åtgärder för att förbättra fisket
i Kultsjön.

 

Västernorrlands län

Oskyddade delar av Ångermanälven: Ångermanälven är Sveriges tredje vattenrikaste
älv och svarar för hela 17 procent av Sveriges vattenkraftproduktion. Landskapet längs älven
varierar från fjäll och stora skogar till odlingslandskap. Älven har sett en viktig del av
Sveriges historia från storskaligt skogsbruk och flottning, sågverks- och massaindustri till
fullskalig utbyggnad av vattenkraft. Detta har åstadkommits på bekostnad av den forna så
rika biologiska mångfalden i älvdalen. Den vilda laxen, ålen och nejonögorna har drabbats
hårt. Ångermanälvsmodellen är en nyutvecklad steg-för-steg-modell för att genomföra
förbättringar i reglerade vattendrag.


Västmanland, Slagårda. Foto: Torbjörn Hegedüs

Västmanlands län

Slagårda: Slagårda är ett mycket fågelrikt skogsområde med sex mer eller mindre
regelbundna ugglearter, vilka behöver boträd och skydd av skog. Andra arter är bland annat
bivråk, duvhök, tretåig hackspett, mindre hackspett, orre, tjäder och järpe. Lodjur ses regelbundet i området.
Slagårda är bland annat lokal för den sällsynta bombmurklan. Området är uppmärksammat internationellt då hundratals turister besöker området årligen för att lyssna på och se ugglor
och andra skogsfåglar

 

Västra Götalands län

Svartedalen: Svartedalen är viktig för rekreation och ett omtyckt mål för utflykter och
lägerverksamhet. Svartedalens natur- och friluftsområde är ett av Västsveriges största
sammanhängande barrskogsområden. Det är ett sjörikt urbergslandskap där barrskogen
dominerar. Näringsfattiga naturtyper präglar områdets flora, men här finns också en
intressant lundflora. Flera ugglearter som hornuggla, kattuggla, sparvuggla, pärluggla och
berguv häckar inom området. Även järpen observeras då och då.

 

Örebro län

Hjälmarlandskapet: Sjölandskapet runt Örebro omfamnar de nyrestaurerade
Rynningeviken, Oset och omgivande övärld och är viktigt för både människor och djur. Tvärs
över Närke och Sverige går en välkänd flyttfågellinje som också är en av Europas viktigaste.
Under höstflyttningen kommer stora flockar av fåglar flygande från norr som följer kusten
söderut. När fåglarna ser Mälaren viker de av mot sydväst och når så småningom Hjälmaren
på sin väg mot Västkusten och vidare färd söderöver. På våren är riktningen förstås den
omvända. I takt med att landskapet har omvandlats har alltfler flyttfåglar upptäckt att det är
fint att rasta och häcka här – och det uppskattar också Örebroarna som kan studera natur på
nära håll.


Östergötland, Gryts skärgård. Foto: Birgitta Andersson

Östergötlands län

Gryts skärgård: Gryts skärgård består av en mängd öar av olika storlekar där de större och
landnära har skog och artrika betesmarker – medan de mindre och yttre är helt renskrapade.
Skärgårdsnaturen är ett resultat av människors brukande under århundraden. En stor del av
naturvärdena är hävdberoende, som de artrika ängs- och betesmarkerna. De yttre öarna och
skären har ett rikt fågelliv med bland annat skräntärna, fiskgjuse, tobisgrissla och havsörn.
De marina naturvärdena är stora tack vare områdets mångformighet.


Bilder på alla framröstade Svenska Pärlor 2014 finns här >

Senast uppdaterad 2014-07-01

 

Framröstade pärlor län för län

Blekinge
Torhamn skärgård – Hästholmen och Öppenskär

Dalarna
Koppångenområdet

Gotland
File Hajdar

Gävleborg
Hornslandet med omgivande vatten

Halland
Trönningestranden-Laxvik inklusive Påarp

Jämtland
Ånnsjön

Jönköping
Ljunghems backar

Kalmar
Mittlandsskogen på Öland

Kronoberg
Tolg

Norrbotten
Jelka-Rimakåbbå

Skåne
Fyledalen

Stockholm
Området vid Venngarns slott, Sigtuna

Södermanland
Sjön Likstammen

Uppsala
Gräsö

Värmland
Brattforsheden

Västerbotten
Kultsjön

Västernorrland
Oskyddade delar av Ångermanälven

Västmanland
Slagårda

Västra Götaland
Svartedalen

Örebro
Hjälmarlandskapet

Östergötland
Gryts skärgård