Glädjande att Östra Vätterbranterna fått FN-status

2012-07-11

Östra Vätterbranternas unika landskap nordöst om Jönköping har utsetts av FN-organet Unesco till ett av världens knappt 600 biosfärområden. Målet är att förena skydd av natur och kultur med hållbar utveckling.
– Ett glädjande besked, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
 

Från Huskvarna i Jönköpings län upp till Omberg i Östergötland sträcker sig de kuperade Östra Vätterbranterna. Här har WWF under flera år varit aktiva för att bevara biologisk mångfald och landskapets övriga värden. Samarbetet mellan markägare, ideella organisationer, kommuner och länsstyrelsen i Jönköping är unikt.

Beskedet från FN-organet Unesco innebär att Östra Vätterbranterna utsetts till Sveriges femte biosfärområde. Området invigs officiellt söndagen den 9 september med en rad aktiviteter därefter.

Landskapet har starka biologiska och kulturella värden. Närheten till Vättern och den branta stigningen upp på höjderna gynnar artrikedomen med värmeälskande ädellövträd som ask, alm, lind och ek. Här finns många rödlistade arter som exempelvis pilgrimsfalken.

– Naturen i det småbrutna och starkt kuperade landskapet har unika kvalitéer som både är storslagna och småskaliga. Det är särskilt roligt att se hur de höga naturvärdena numera ses som en tillgång för utvecklingen och inte som ett hinder för skogs- och jordbruk, säger Claes Hellsten som representerade WWF på Unescos möte i Paris.

I Unescos beslut betonas engagemanget mellan olika intressegrupper som en modell. Här kan lokala och globala frågor kring hållbar utveckling få en naturlig plattform.
Bidrag till stängsel för naturbetesmarker, landskapsekologiska planer samt stöd till andra naturvårdsprojekt och informationsinsatser har satt tydliga spår i landskapet.

Fakta:

Ett biosfärområde betonar helheten och ett hållbart samspel mellan människa och miljö. Det omfattar t ex entreprenörskap, marknadsföring av lokala produkter samt utveckling av lokala besöksplatser – samtidigt som man bevarar natur- och kulturlandskapet.
Landets övriga biosfärområden är Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven samt Blekinge Arkipelag.

För frågor, kontakta:
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 15

Claes Hellsten, 036-10 23 34, claes.hellsten@bredband.net
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

 

Läs mer på: www.ostravatterbranterna.se

http://www.wwf.se/vrt-arbete/publikationer/skogtropik/1235350-stra-vtterbranterna

Senast uppdaterad 2012-07-13