Remissvar 2017

  

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2005:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område avseende fördelning av laxkvot (Dnr 1254-2017)".

2017-04-06

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Förslag till nya föreskrifter om förvaltning av björn, varg, lo och kungsörn. (NV-07310-16)

2017-03-23

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Landskapskommitténs slutbetänkande SUO 2017:1 ( Dnr N2017/00222/HL).

2017-03-22

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "En svensk flygskatt (COU 2016:83), Dnr: FI2016/04305/S2"

2017-02-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Riksintresseutredningens betänkande: Planering och beslut för en hållbar utveckling (SOU 2015:99)

2017-02-28

 

 Världsnaturfonden WWFs remissvar "Rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen"

2017-02-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Prövning enligt 7 kap.29§ miljöbalken avseende bekämpning av larver av översvämningsmygg i nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

[Dnr. M2017/00127/Me]

2017-02-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Energimyndighetens förslag till strategi för ökad använding av solel (ER 2016:16)"

2017-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Senast uppdaterad 2017-04-20

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se