WWFs ansvar

Sveriges natur är älskad och förtjänar det bästa. Genom kampanjen Svenska pärlor vill vi öka trycket på politiska partier och beslutsfattare att ta ansvar för att de mål Sverige har för att skydda naturen blir verklighet. WWF agerar som påtryckare mot ansvariga myndigheter och politiker. Skyddet av arter, natur och ekosystem måste öka, innan det är för sent.
 
WWF uppmanar regeringen att under mandatperioden 2014-2018: 
  

  • Ta fram en konkret långsiktig handlingsplan för hur skyddsmålen om 20 % land- och sötvatten respektive 10 % hav ska uppnås till 2020 och hur även skyddet för haven ska öka till 20 %. 

  • Öka anslagen i statsbudgeten till skydd och skötsel av värdefull natur till 4 miljarder per år.

  • Ta fram statistik över hur skyddet ser ut idag för de olika naturtyperna.

  • Säkra att redan skyddade områden omfattas av tillräcklig skötsel och förvaltning och att skyddet är ekologiskt sammanhängande och representativt fördelat geografiskt och över alla naturtyper.

Generalsekreterare Håkan Wirtén, Världsnaturfonden WWF . Foto: WWF

WWFs mål

WWFs mål

Med Svenska Pärlor vill WWF engagera politiker och beslutsfattare att ta sitt ansvar för Sveriges natur. Regeringen har satt som mål att skydda 20 % av våra land- och sötvattensområden samt 10 % av våra marina områden till 2020. Idag skyddar vi endast lite drygt hälften av detta; 14%  av land och sötvatten respektive 7% lagligt skydd av hav och det skiljer sig väldigt åt mellan olika naturtyper. Exempelvis är endast 5 % av den produktiva skogen skyddad formellt. WWF vill därför att regeringen tar fram en konkret handlingsplan för hur de uppsatta skyddsmålen ska uppnås, med representativt skydd för alla naturtyper och hur även skyddet för havsmiljön på sikt ska öka till 20 %. 
 

Ung älgtjur

Ung älgtjur. Foto: Shutterstock

Naturvårdsvinster

Fyledalen blir naturreservat

Länsstyrelsen i Skåne har i år beslutat att göra ett 853 hektar stort område av Fyledalen i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner till naturreservat. Området blev utsett till Svensk Pärla 2014, då saknades skydd.

 Fyledalen är 20 kilometer lång, några hundra meter bred och upp till 50 meter djup och karakteriseras av branta sluttningar med ädellövskog, och en botten med naturbetesmarker där Fyleån rinner. Här finns flera rika grodlokaler med lövgroda, och klockgroda, lokaler för fladdermöss, häckande rovfåglar och artrika bokskogar. Dalen är relativt lättillgängligt (i alla fall för bilburna), här kan man dessutom cykla dressin i dalgången. WWFs generalsekretarare Håkan Wirtén är med på invigningen av det nya naturreservatet den 29 maj.

 

 

Råstasjön

Råstasjön i Solna är ett mycket populärt utflyktsområde men nybyggnad hotar området. Under flera år har nätverket Rädda Råstasjön kämpat för att stoppa planerna. Det har lett till att antalet planerade bostäder har bantats ordentligt och planerna på att göra området till naturreservat konkretiseras inom kommunen. Men än är segern inte vunnen för Stockholms Pärla 2013.


Läs mer om Råstasjön på Rädda Råstasjöns hemsida

 

 

 

 

 

 

 

Björns skärgård

Björns skärgård är ett vackert skärgårdsområde i Uppland med spännande landhöjningskust. Upplandsstiftelsen arbetar nu för att göra området till naturreservat och för positiva diskussioner med markägarna. Det finns stora möjligheter att Upplands Pärla 2013 kommer att bli naturreservat. Björns skärgård ingår i WWFs landskapsprojekt för Levande skärgård som genomförs i samarbete med Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen.

Läs mer om fågelskådning i Björns skärgård.

 

 

 

 

 

 

 

Slagårda  

Några mil norr om Västerås ligger Slagårda som blev Västmanlands Svenska Pärla 2014. En skog som har stora fågelvärden med flera häckande ugglearter.
Efter WWFs och Västmanlands ornitologiska förenings kamp för skydd av skogen har nu ett avtal träffats med Sveaskog där cirka 60 hektar av den värdefullaste uggleskogen räddats. Steg två blir nu att även hävda den stora äng där bland annat ugglor jagar.


 

 

 

 

 

 

 

Vildmarksriket – En Svensk Pärla 2013

Sommaren 2013 blev Vildmarksriket utsedd till en Svensk Pärla i Dalarnas län eftersom området har ett högt bevarandevärde och stor betydelse för naturupplevelser . Länsstyrelsen har sedan tidigare avsatt två naturreservat i området och påbörjat arbetet med att instifta ytterligare tre naturreservat, varav två är stora vidsträckta områden. Efter att  Vildmarksriket uppmärksammats, så har Länsstyrelsen dessutom påbörjat reservatsbildning i ytterligare två större områden och förhandlingar om att bilda reservat i två mindre områden. (Källa: Lst Dalarna 2015)

 

 

 

 

 

Emån blev Svensk Pärla 2013

Mer av Emån skyddades 2014 som naturreservat så här skriver Länsstyrelsen i Kalmar Län:Naturreservatet som är knappt 600 hektar stort sträcker sig från Emsfors samhälle, via Karlshammars kraftverk, upp mot Grönskogs gårds marker. I Emån, som utgör själva kärnan i naturreservat, förekommer 32 av Sveriges cirka 50 sötvattensfiskarter. Här sker årligen lek av mal, vimma och asp som alla räknas som hotade. Senare tids undersökningar visar på ett ett livskraftigt malbestånd i Emån.

 

 

 

 

 

 

Östra Vätterbranterna

Innanför Vätterns sydostkust höjer sig ett unikt område med mosaikmarker som människan har brukat i många år med slåtter, bete och lövtäckt. Detta brukande och områdets unika lokalklimat har skapat ett spännande och artrikt landskap. År 2012 utsågs Östra Vätterbranterna till Sverige 5:e Biosfärrområde och sedan dess finns nu en fungerande förening som leder arbetet. Flera spännande projekt pågår inom ramen för biosfärområdet som naturbete, utbildning och ett projekt som har som mål att involvera också östgötadelen av de östra vätterbranterna i biosfärområdet.
Läs mer om Östra Vätterbranterna.

 

 

 

 

Vindelälven

Längs Vindelälven pågår nu ett projekt som har till mål att skapa ett biosfärområde längs älven för att skydda dess unika natur och säkra utvecklingen för områdets människor. Det samiska namnet för Vindelälven är Juhtatdahka.
Hittills har arbetet gått som planerat och området är sedan 6 februari 2015 biosfärkandidat enligt UNESCOs Man and Biosphere program. Västerbottens Pärla 2013 är på väg att bli världsberömd som biosfärområde. Projektet genomförs av Länsstyrelsen i Västerbotten, WWF och de sex kommunerna längs älven.
Förstudie om Vindelälven.

 

 

 

Så här arbetar WWF

Så här arbetar WWF

Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961.


Med sina närmare fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella  naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att bevara världens biologiska mångfald, verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt och minska föroreningar och ohållbar konsumtion.


Världsnaturfonden WWF i Sverige

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet. 


I dag bedriver WWF naturvårdsverksamhet till stor del i egen regi där huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt. Verksamheten är organiserad i tre program: Landmiljö, Vattenmiljö och Ekologiska fotavtryck.

WWF har i många år arbetat med klimatfrågan såväl globalt som lokalt. Målet är att Sverige ska bli en världsledande exportör av klimatvänliga energilösningar. Skogsarbetet syftar bland annat till att införa och utvärdera FSCs kriterier i Sverige och utomlands för att åstadkomma ett naturanpassat skogsbruk. Den marina verksamheten såväli Sverige som globalt är inriktad på att öka antalet marina reservat och i ökande grad arbeta med fiskefrågor. Många projekt i Sveriges natur handlar i hög grad också om restaurering, hävd och områdesskydd. 

Stiftelsen har ett Förtroenderåd som utgörs av ca 50 personer, där HM Konungen är ordförande. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter. Resterande ledamöter är utsedda på personliga meriter. Förtroenderådets uppgift är bl a att rekommendera den övergripande inriktningen av stiftelsens verksamhet samt att utse ledamöter i stiftelsens styrelse. Styrelsen har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten. 

Generalsekreteraren ansvarar för kansliets verksamhet och det löpande arbetet.

Genom att bedriva sin verksamhet huvudsakligen med insamlade medel kan organisationen alltid agera helt fristående och behöver inte ta andra hänsyn än de som naturen kräver. Därför kan WWF alltid stå på naturens sida!