© Cat HOLLOWAY / WWF-Canon

ESD Sverige - Goda exempel


Startnycklar för Lärande för hållbar utveckling


i kursen LAU 160/170 på lärarprogrammet,
Göteborgs universitet


Inte bara lärare och lärarstudenter utan alla kan hitta

inspiration och idéer till ett mer hållbart samhälle bland dessa "Startnycklar" för lärande för hållbar utveckling, producerade av studenter på lärarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Utgångspunkten för dessa projektarbeten har varit kursplanens syften "att utifrån ett grupparbete tillägna sig och utveckla kunskaper om hållbar utveckling ur olika perspektiv, utveckla en kritisk och reflekterande förmåga att ta till sig vetenskapligt grundad kunskap från olika vetenskapliga discipliner".

Grupparbete
Grupparbetet med projektet har gett studenterna möjlighet att studera hur undervisning i hållbar utveckling kan bedrivas för olika målgrupper. Eftersom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i denna delkurs, har det funnits möjlighet att belysa både innehåll och frågeställningar i kursen från fler håll och inte enbart ur högskolans synvinkel. Grupperna har gripit sig an uppgiften genom att i skolan på sitt VFU-område tillämpa ett uttänkt undervisnings-pass på temat hållbar utveckling eller genom studiebesök i skolor eller i olika miljöer där det uthålliga samhället eller dess motsats kan studeras.

Dessa erfarenheter har sedan använts för att planera ett undervisningsmoment. Variations-rikedomen har varit stor när det gäller kopplingen hållbart samhälle och undervisning i skolan. Resultatet har för respektive grupp har blivit dels en rapport och dels ett "bildspel", som skapats i PowerPoint och sedan konverterats till Flash. Samtliga bildspel finns på denna webbplats inkl. en sammanfattning av rapporten. T o m 2007 har de också producerats på CD.


Startnycklar

 


 

Senast uppdaterad 2012-11-16