James Frankham / WWF-Canon

ESD Sverige - Avsikts och programförklaring


En officiell avsikts- och programförklaring för utvecklingen av 
en (inter)nationell hemsida för ESD på högskolenivå
– esdsverige.se/esdsweden.se

 

 

Här finns en kort sammanfattning av avsiktsförklaringen som en Powerpoint i PDF-form

 

 

Avsikts och programförklaring


1. Bakgrund

Behovet av att upprätta en nationell arena för utbildare inom högre utbildning för att skapa bättre möjligheter för ett didaktiskt  utvecklingsarbete inom utbildning för hållbar utveckling har uttrycks inom olika sammanhang. Dessa synpunkter förekommer till exempel i en studie utförd av Högskoleverket (HSV) om svenska lärosätens behov av stöd för att utveckla en utbildning för hållbar utveckling.

Andra myndigheter som exempelvis Sida uttrycker liknande behov utifrån ett mer internationellt perspektiv. Den efterfrågade mötesplatsen har ofta beskrivits som en nationell nod eller som ett nationellt kollektivt minne.

En slutsats som kan dras av olika aktuella högskoleaktiviteter är att Sverige är ett av de länder där många lärosäten ligger i framkant med sina bidrag till dekaden för lärande för hållbar utveckling.

Detta betyder i sin tur att de lärdomar och erfarenheter som nu samlas i Sverige kan ge värdefull skjuts åt ESD på högskolenivå i resten av världen, och då inte minst för lärosäten i syd.

Detta arbete kan uppfattas vara högskoleverkets uppgift att sköta men verket har inte fått detta i uppdrag av regeringen. Från departementets sida läggs alltmer ansvar för utvecklingsarbete över på det enskilda lärosätet.

Det innebär att lärosäten, nätverk och andra intressenter behöver själva verka för att upprätta en webbplats som kan utgöra grunden för denna nationella mötesplats för ESD.

I samband med en workshop vid VHU (Vetenskap för hållbar utveckling) -konferensen i Uppsala 10-11 april 2007 skapades en liten arbetsgrupp för att vidareutveckla idén om en lärosätesövergripande hemsida för ESD. Gruppen var överens om att hemsidan behöver förankras hos en lärosätesneutral aktör för att inte betraktas som något som ägs av ett visst lärosäte. Representanten från Sida uppmanade WWF att ta initiativet och ansvara för hemsidan inledningsvis. Motiveringen är bl.a. att WWF har lång internationell erfarenhet av ESD och redan, bl.a. med stöd från Sida arbetar långsiktigt för att öka lärandet för hållbar utveckling såväl på högskolenivå som i grund- och gymnasieskolan. Carina Borgström- Hansson, WWF och Peter Dobers, Mälardalens Högskola utarbetade i samband med ett modellskolearbete tillsammans ett första utkast till syftet med en nationell samlingsplats och hur en kan byggas upp tillsammans inom nätverk i högre utbildning. 

 

Utvecklingsarbetet med den nationella hemsidan har fortsatt vid ytterligare två tillfällen efter den inledande workshopen i Uppsala 2007. Undertecknarna till denna förklaring diskuterade uppgiften vidare den 23 september hos WWF Solna, därefter förde projektledaren delar av underlaget upp till diskussion i en internationell miljö under SWEDESD (The Swedish International Centre of Education for Sustainable Development) etableringskonferens på Gotland den 3-4 oktober.

2. Vision
Tack vare stimulans och stöd till innovativa samarbetsprojekt och effektiv spridning av goda modeller driver Sverige fram en global kraftsamling kring lärande för hållbar utveckling som ökar handlingskompetensen för hållbar utveckling i både nord och syd, öst och väst.

3. Långsiktigt mål
Att befrämja utvecklingen av ESD av hög kvalitet på högskolenivå både i Sverige och internationellt genom en brett förankrad och välbesökt hemsida för ESD.

4. Syftet med detta samarbete
Att förankra, bygga upp och skapa en struktur för långsiktig utveckling och underhåll av en högskolegemensam hemsida för ESD där framgångsrika modeller kan utväxlas och kritisk dialog stimuleras.


5. Målgrupp
Hemsidan riktar sig till utbildare vid universitet och högskolor samt till beslutsfattare med inflytande på högre utbildning i Sverige och internationellt. Huvudmålgruppen är utbildare (lärare och studenter som undervisar inom studentdrivan kurser) som behöver eller vill ge inspiration i implementeringen av ESD.

6. Arbetsuppgiften
Skapa en så bred förankring som möjligt för upprättandet av hemsidan genom att involvera de mest centrala aktörerna inom ESD på högskolenivå. Att utveckla ett förslag, skapa och lansera hemsidan och en plan för dess långsiktiga liv och underhåll.


7. Hemsidas karaktär

Mångfald
Hemsidan är öppen för alla intressenter som verkar som utbildare i högre utbildning vilket innebär att lärare och studenter verksamma inom studentdrivna kurser, också är en tillgång för utbildare som representerar föreningar, myndigheter, folkbildning m.fl. Utbildningsperspektivet i hållbar utveckling inkluderar också det informella/icke-formella och här antas utmaningen att bättre koppla ihop högskolevärlden med det omgivande samhället. En av gruppen uttalad ambition är att undvika utformningen av olika slutna samtalsgrupper eller andra uteslutande system.

Innehållsmässigt bör också mångfalden uppmärksammas så att den inte förknippas med traditionell miljöundervisning på ett alltför ensidigt sätt. Hemsidan ska vara öppen för internationell publik och tekniskt förberedas för möjligheterna till att föra dialog med redaktör/redaktionsgrupp genom att erbjuda utrymme för kommentarer och bedömningar av det som publiceras på hemsidan.

Kritiskt förhållningssätt
Tonen i samtalen på hemsidan ska föras i en konstruktiv och respektfull anda, och vara inriktade mot en gemensam nationell utveckling av utbildning för hållbar utveckling. Samtalen kan exempelvis gärna innehålla lite självkritiska reflektioner över de förgivet-tagna utgångspunkterna för det presenterade arbetet.  Det bör finnas ett utrymme för att också öppet redogöra för misslyckanden.

Språk
Huvudspråket är svenska. Portalsidan samt några centrala sidor översätts och produceras symmetriskt med de svenska. Övrigt engelskt material kan vara specifikt och behöver inte ha motsvarande material på svenska. Som exempel på detta kan nämnas publicerade vetenskapliga artiklar eller universitets kursutbud på engelska.

8. Metod och genomförande
Projektledaren, inledningsvis från WWF, stämmer regelbundet av med en mindre referensgrupp med personer som tillhör initiativtagarna från HSV, HU2 (nätverket-Hållbar utveckling i högre utbildning), VHU (nätverket-Vetenskap för hållbar utveckling), SWEDESD, CEMUS(Centrum för miljö och utvecklingsstudier), Mälardalens Högskola samt studentrepresentanter (Svenska Ekodemiker).

 

Hemsidans relevans för lärosäten i syd säkerställs genom SWEDESDs och WWFs internationella nätverk med utbildningsinitiativ världen över. Värdefull input och förankring i Sverige åstadkoms annars huvudsakligen genom kommunikation med de större nätverken VHU, HU2, forskarnätverket "Utbildning och Hållbar utveckling" samt det av Den Globala Skolan initierade nätverket för lärarutbildare, Lärhut.


9. Avgränsningar för hemsidan
Erfarenhetsutbytet gäller i första hand för svenska utbildare. Verksamheten har sin huvudsakliga placering i Sverige men är åtkomlig för andra utanför landet. Bidragslämnare är i första hand utbildare i Sverige men avnämare är intresserade och verksamma i hela världen. Ambitionen är att hemsidans fortsatta utveckling i växande grad ska bygga på input från olika nätverk och kontakter i syd.

En ytterligare avgränsning inledningsvis är att hemsidan är inriktad mot utbildning för hållbar utveckling i högre utbildning. Innehållet ska fokusera på utbildningsrelevansen för hållbar utveckling och således inte hållbar utveckling mer generellt.

10. Organisation
WWF är beställare av hemsidan vars utformning utvecklas av WWFs projektledare i samråd med den ovan beskrivna referensgruppen och utifrån remissrundor inom de nationella nätverken för ESD på högskolenivå. Projektledare utgör också inledningsvis den ansvarige redaktören för hemsidan, vilket innebär att denne är ansvarig för att lägga in och sovra i det material som skickas till hemsidan för publicering.


I förekommande fall kan referensgruppen sammankallas, som en redaktionsgrupp, för att diskutera ärenden som kan misstänkas innehålla intressekonflikter. Som exempel på detta kan nämnas läroboksförfattare som skickar in en sammanfattning av sin egen bok och försöker genom hemsidan att marknadsföra den. Redaktören/redaktionsgruppen ska medverka till att hemsidans innehåll, till skillnad från mycket annat på nätet, håller en god och jämn vetenskaplig kvalitet.

11. Intressenter och samverkan
Högskoleverkets kommer att delta i referensgruppen och vill hålla möjligheten öppen för framtida mer direkt involvering i det långsiktiga projektet. Studentperspektivet på hemsidan säkerställs av Svenska Ekodemikers representant i gruppen. Representanter för de olika nationella nätverken för ESD på högskolenivå har efterlyst detta initiativ och kommer att ges möjlighet till input under hela utvecklingsprocessen. Framstående aktörer inom området ESD i högre utbildning som inser behovet och vikten av detta utvecklingsarbete uppmanas att hjälpa till att utveckla denna gemensamma nationella resurs.

12.  Resurser
WWF kan genom ett pågående Sida-infofinansierat projekt som handlar om nätverkande för ESD på högskolenivå, täcka hela projektledarkostnaden initialt. Det behövs däremot ytterligare medel för att driva, underhålla och uppdatera hemsidan.


Med en avgift på 10 000kr årligen för lärosäten och 2000 kr för föreningar skapas långsiktiga möjligheter för utveckling och handhavande.
Som bidragsgivare bidrar du till att säkerställa fortlevnad och kvalitet hos hemsidan och får också möjlighet att påverka innehållet genom att samverka i redaktionsgruppen/rådet.

 

 Tidvis har du också möjlighet att ta över huvudansvaret som redaktör. En separat sida kommer att skapas på hemsidan så att deltagande intressenter framstår tydligt bland dem som tagit på sig uppgiften att sprida och utveckla ESD inom högre utbildning i Sverige.


13.    Förutsättningar och risker
En förutsättning för ett riktigt framgångsrikt projekt är en god uppslutning från samtliga svenska lärosäten när det gäller att ge input och att säkerställa en aktiv länk till den färdiga hemsidan för ESD. Då alltfler lärosäten har insett vikten av att profilera sig på området är det sannolikt att intresset för att anknyta till projektet på detta sätt är mycket stort.

 

En risk för projektet är den upplevda konkurrens mellan lärosätena som kan försvåra förmedlingen av goda exempel och bromsa delgivandet av självkritisk utvärdering av metoder på väg mot ökad ESD. Med tanke på den goda förankringen som projektet redan har i de lärosätesövergripande nätverken för ESD på högskolenivå som också inkluderar intressenter utanför högre utbildning, och den uttalade ambitionen om öppenhet och utbyte som representanterna från dessa nätverk uttrycker, så bedöms denna risk som mycket liten.

Västerås 081111

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-05-13