Ola Jennersten

Läromedel - gymnasiet

Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar och ämne som knappast kunnat undgå någon. Här hittar du en sammanställning av material och information att använda i undervisning om temat klimat.
 
Låt dina elever ta del av hur klimatet fungerar, om vår livsstil och vad som påverkar. Många barn är idag oroliga för klimatförändringen. Genom att låta dem fördjupa sig i ämnet kan vi inge hopp och grunda för en hållbar framtid. Med gemensamma krafter kan vi hejda klimatförändringen.
 
Åldersgrupp gymnasiet

Våra ekologiska fotavtryck - kalkylator

Mät dina ekologiska fotavtryck med hjälp av en ny fotavtryckskalkylator. Den består av två delar, en kalkylator för hela skolan och en för eleverna. I paketet ingår även en lärarhandledning
och elevblad.


Mat på hållbar väg - del 2 om mat och hållbar utveckling

Ett utbildningsmaterial om mat och hållbar utveckling. I materialet ingår två övningshäften: Mat på hållbar väg I vänder sig till år 0-6 och Mat på hållbar väg II  riktar sig främst till år 7-9 och gymnasiet samt ytterligare material som är publicerat på WWFs webbplats.


Energi på hållbar väg - läromedel och övningar kring energi
Energibegreppet är ofta svårt och abstrakt. I WWFs temamaterial försöker vi levandegöra känslan för energi och tar siktet på energins koppling till klimatet. Materialet består av tre delar. Genom att bygga en modell av ett hus skapas den viktiga relationen till energibegreppet. Därefter finns en mängd övningar att koppla till modellen. 


Vatten på hållbar väg - om livsstil och vatten

Varje dag påverkar vi sötvattensresurserna, till och med i valet av jeans och olika maträtter. I detta läromedel tar vi upp vattenfrågan ur ett hållbarhetsperspektiv. Materialet vänder sig främst till grundskolan skolår 7-9 samt gymnasiet.


Östersjögrannar - om människor och natur i öst

Ett rikt material för grundskolans senare år som handlar om natur och människor på andra sidan Östersjön. Läromedlet passar för grundskolans senare år inom SO, NO, SV, Bild och Eng.


Ekologiska fotavtryck - hur vår livsstil påverkar miljön

Allt vi människor gör har inverkan på vår miljö på något sätt. Maten vi äter, kläderna vi har på oss, allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Läs mer om bomull, soja, palmolja, tropiskt timmer och fisk.


I tropikskogens värld - läromedel om tropikskogen

Världsnaturfonden har tagit fram ett läromedel (en lärarhandledning och 28 elevblad) om de tropiska skogarnas värld. Det riktar sig till grundskolans skolår 4-9. Författarteamet består av två lärare, en skogsexpert och en antropolog.


En obekväm sanning - klimatundervisning i anslutning till filmen

Ta chansen att lägga in lite extra klimat- och miljöstudier när ni har sett filmen En obekväm sanning med Al Gore. WWF har tagit fram några förslag på hur du och din klass kan arbeta med klimatfrågorna i skolan.


En levande planet - läromedel för en hållbar utveckling

En samling med material och tips på arbetsmetoder för undervisning och redovisning på temat "En levande planet". Områden: Ekologiska fotavtryck, Hotade naturtyper, Problematiska handelsvaror, Gifter och utsläpp samt Ekonomiska och politiska aktörer.


 Att leva med rovdur - problemen och lösningar

I WWFs broschyr "Att Leva med Rovdjur" diskuteras problem och möjligheter med att leva i områden som också rymmer stora rovdjur. Här finns bland annat information om björn, järv, lo och varg, diskussioner om vår rädsla och möjliga orsaker till den, intervjuer med människor som har hittat lösningar på de problem som kan uppstå och statistik om rovdjursskador och ersättning för dessa.


Storyline - om natur, människor och en hållbar utveckling

En process pågår för att förbättra undervisningen i skolan och anpassa
den till de krav som nu ställs på alla medborgare för att vara aktiva i
utvecklingen till ett hållbart samhälle. Detta omställningsarbete arbetar
man med i olika takt och på olika sätt i olika delar av världen.

Senast uppdaterad 2012-01-23