November 2008  nr 2  |   Besök wwf.se  |   Stöd WWF    |    Kontakt   
|Tipsa en vän

Skogsnotiser från WWF

 
Välkommen till ett nytt nummer av Skogsnotiser!
Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.
 
Svenska skogsnotiser

foto: Lennart Henrikson

WWF välkomnar skogsskyddsförslag

Många av de nuvarande skyddsinstrument för värdefull natur (naturreservat, biotopskydd, naturvårdsavtal) fungerar förhållandesvis bra. Det finns dock behov av att utveckla och använda nya metoder som kompletterar - men inte ersätter - dagens. Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens redovisning av kompletterande metoder för skydd av värdefull natur presenterar ett antal sådana positiva förslag. WWF framhäver i sitt remissvar att det finns mycket positivt att hämta genom att lyfta upp vikten av ett bra och öppet samarbetsklimat mellan myndigheter och markägare. Det bör baseras på ökad dialog, ömsesidig respekt och ansvar, utan att ge avkall på kvalitén på de skyddade områdena.
Läs mer i WWFs remissvar 

Nu ska det bli lättare att FSC-certifiera för mindre markägare

FSC kommer att bli mer lättillgängligt för mindre markägare. Den svenska skogsbruksstandarden för FSC kompletteras med indikatorer och rutiner för småskaligt skogsbruk. För många privata skogsbrukare blir det därmed enklare att anslutas till denna globala miljöetiska certifiering av skog. Satsningen görs i ett nystartat projekt av Svenska FSC.

Blåbärsriset minskar efter skogsgödsling

En ny doktorsavhandling av Åsa Forsum,  SLU i Umeå, visar att en ökad kvävetillgång, efter till exempel gödsling, påverkar skogsvegetationens sammansättning kraftigt. Blåbärsris och husmossa minskar i utbredning, medan gräset kruståtel gynnas.

 
Internationella skogsnotiser

Storskalig biobränslesatsning riskerar att skövla unik natur i Östafrika

– Vi måste bort från fossilsamhället och etanol är klart bättre än bensin. Men vår konsumtion måste vara ansvarsfull och inte bidra till att utarma oersättliga naturvärden på andra sidan jordklotet och ta ifrån människor deras mark. Kraven på dagens etanol är inte tillräckliga. Det behövs ett starkare skydd för lokalbefolkningens rättigheter när Östafrikas gröna guld ska utvinnas, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.


EU presenterar lagförslag mot olagligt virke

EU-kommissionen presenterade den 15 oktober ett så kallat skogspaket. Detta innehåller dels ett länge efterlängtat lagförslag mot handel med olagligt virke och skogsprodukter. Samtidigt presenterade kommissionen ett meddelande hur EU ska jobba mot global avskogning. Avskogningen står för 20% av de globala växthusgasutsläppen och den illegala avverkningen är en av huvudorsakerna. 
Läs mer

WWF: Skärp EUs förslag mot skogsskövling

– Vi välkomnar att EU äntligen föreslår en lagstiftning mot handeln med olagligt virke, men lagförslaget har flera svagheter, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Exempelvis saknas kontroller av virkets ursprung och lokalbefolkningars rättigheter. Dessutom omfattas inte skogsråvara för energiproduktion. WWF uppmanar nu både EU-parlamentet och medlemsländerna att så snabbt som möjligt anta och förbättra lagförslaget. En WWF-rapport visade nyligen att uppskattningsvis 27 miljoner kubikmeter olagligt virke importeras till EU varje år.
Läs WWFs pressmeddelande

Foto: Frédy Mercey WWF-Canon
Historiskt avtal ska rädda Sumatras sista skogar

Indonesiens regering och WWF har nått en unik överenskommelse om att skydda de kvarvarande skogarna på Sumatra, den enda platsen på jorden där elefanter, noshörningar, orangutanger och tigrar lever sida vid sida.
Det är första gången i historien som alla provinser på Sumatra har enats om att gå samman för att skydda öns hotade skogar och ekosystem.

Ställ krav på palmoljan!

Avverkningen av världens tropikskogar är förödande för människor, djur och växter. Den ökade efterfrågan på soya- och palmolja förvandlar snabbt artrika regnskogar till sterila monokulturer. Men nu finns det möjlighet att påverka marknaden och producenterna genom att ställa krav på ansvarsfullt producerad palmolja och på så vis minska avskogningen och klimatpåverkan. De första kvantiteterna med certifierad palmolja har nu nått Europa.
- Det här är en viktig milstolpe för att rädda hotade skogar och orangutanger. Nu måste företagen gå från ord till handling. Vår vardagskonsumtion får inte bidra till mer regnskogsskövling, säger Allan Carlson, tropikskogsexpert på Världsnaturfonden WWF.
Läs WWFs pressmeddelande

Viktiga beslut för trovärdig skogscertifiering

FSC's globala generalsförsamling gick av stapeln i Sydafrika den 3-7 november. 300 personer från 70 länder samlades för att diskutera och besluta om FSC's framtid. Viktiga beslut omfattar bland annat ökad fokus på certifiering av små producenter, ökade kvalitetskrav på certifieringsorganisationers arbete och förbättringar av FSC's regelverk för kontrollerat virke. Vidare kommer FSC att utvärdera möjligheterna att engagera sig i diskussionen kring skog- och kolfrågor samt möjligheterna att certifiera skyddade områden.
Valet av tre nya styrelsemedlemmar i FSC's internationella styrelse blev också klart. En av de nya styrelseledamöterna är svenskan Margareta Renström som representerar WWF International.
Läs dagliga nyhetsbulletiner från FSC's Generalförsamling

Framgångsrika skogsprojekt i Bolivia

I sydamerikanska Bolivia har WWFs skogsprojekt haft framgångar efter nästa tio års samarbete. I år firade man för tredje gången trädet med en festival. Festivalen som startades av WWF, har nu övertagits av ett konsortium av hantverkare. Festivalen visar hur man på ett hållbart sätt kan använda ”ett träd”. Vikten av att skogsproduktionen och råvarorna är certifierade understryks också tydligt. Arbetet länkar samman små skogsägare med stora exportföretag. Även krav på ansvarsfullt skogsbruk i offentlig upphandling spelar allt större roll i Bolivia.

Är världen verkligen mer beroende av ett fungerande banksystem än av ett fungerande ekosystem?

Enlig en rapport från EU-kommissionen, så förlorar den globala ekonomin mer pengar på förlusten av skog än i den pågående finansiella krisen. Rapporten menar att den årliga kostnaden för förlust av skog ligger mellan 16-40 tusen miljarder kronor. Siffrorna baseras på en ekonomisk värdering av alla de ekosystemtjänster som skogar erbjuder, såsom rent vatten och att binda in koldioxid.  Läs mer

foto: Hartmunt Jungius WWF-Canon
 
 

Gammelskog lagrar koldioxid

Den allmänna uppfattningen har varit att det främst är växande ung skog som utgör koldioxidsänka. Nya forskningssrön visar dock att även gammelskog fungerar som koldioxidsänka. Enlig en nyligen publicerad artikel i den ansedda tidningen Nature, visar forskarna att skogar upp till 800 år binder in koldioxid i levande träd. Om dessa gammelskogar störs riskerar alltså mängder av kol att återgå till atmosfären. Läs mer

Namn & Tips

Var med och rädda gammelskog i Sverige!

Det är enkelt, gå bara in på www.ettklickforskogen.se. Där kan du hjälpa till att rädda gammelskog i Sverige genom att köpa skog, träd, vykort, pennor, musmattor, donera skog eller göra en gratis insats genom att klicka på gröna knappen på startsidan varje dag.

Skogsnotiser via mail

Om du inte vill ha skogsnotiser eller önskar du få skogsnotiser direkt till din e-post så hör av dig till skogsnotiser@wwf.se