Februari  2009  nr 1  |   Besök wwf.se  |   Stöd WWF    |    Kontakt   
|Tipsa en vän

Skogsnotiser från WWF

 
Välkommen till ett nytt nummer av Skogsnotiser!
Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.
 
Svenska skogsnotiser

foto: Peter Roberntz WWF

Mer kunskap om stubbutvinning efterlyses

Det råder fortfarande stora kunskapsluckor gällande stubbrytningens konsekvenser. Risken för skador underskattas, speciellt gällande markskador, liksom stubbarnas betydelse för den biologiska mångfalden. Vidare är klimatnyttan med stubbrytning inte fastlagd. Effekter på mark och vatten, såsom läckage av tungmetaller, är heller inte fastställda.
Därför anser Världsnaturfonden WWF att Skogsstyrelsen vid bedömning av den aktuella miljöanalysen tillämpar försiktighetsprincipen. Världsnaturfonden WWF anser att fortsatt stubbrytning endast bör tillåtas i ett antal utvalda landskap med regionalt anpassade kompenserande åtgärder.
Läs hela remissvaret från WWF
 

Körskador stor kvicksilverbov

En tredjedel av kvicksilverinnehållet i fisk har troligen sin grund från körskadorna i skogen. Ett varmare klimat har gjort att det inte längre är tjäle i marken vintertid. Det medför att tunga maskiner sjunker ned i marken och orsakar utsläpp av kvicksilver i sjöar och vattendrag.  Värst drabbat är Västsverige - Halland, Västra Götaland, Bohuslän, Dalsland och Värmland.
Läs mer
 
Internationella skogsnotiser

foto: Samsak Panha

Biologisk skatt med 1000 nya arter!

1068 nya djur- och växtarter har upptäckts i Mekongområdet i Sydostasien. Exempel på de nya arterna är en chockrosa tusenfoting och en råtta som man trodde försvann för 11 miljoner år sedan.
 - Hela regionen är utsatt för ett massivt tryck av en växande befolkning. Stora arealer regnskog avverkas och 70 procent av de endemiska däggdjuren är globalt hotade. Varje dag riskerar vi att djur- och växtarter, som ännu inte har upptäckts, utrotas. Det är bråttom att skydda några av världens artrikaste områden, avslutar Allan Carlson på Världsnaturfonden WWF.
Läs rapporten   Läs pressmeddelandet
 


foto: Peter Roberntz

Skärp EU´s lagförslag mot olagligt virke!

I ett samrådssvar uppmanar Världsnaturfonden WWF den svenska regeringen att verka för att skärpa EU kommissionens förordningsförslag mot olaglig virkeshandel. EU kommissionen presenterade i oktober ett förslag till förordning som syftar till att stävja handel och import av olagligt virke och skogsprodukter till EU. WWF, som välkomnar lagstiftning på området, pekar på flera svagheter i förslaget. Förbättringar krävs för att förordningen skall bli ett effektivt redskap mot olaglig avverkning i världen. WWF framhäver att alla skogsprodukter, även biobränslen, bör omfattas av förordningen. Vidare måste förordningen tydligt peka ut vilka avvikelser som är brottsliga och som bör resultera i påföljder. Avslutningsvis konstaterar WWF att EU måste ge betydligt tydligare riktlinjer till medlemsstaterna för att garantera en enhetlig hantering av förordningen i hela EU.
Läs WWFs remissvar
 

Största gruppcertifieringen för FSC

Det hittills största FSC-gruppcertifikat har utfärdats i USA. I gruppcertifikatet ingår familjeskogsägare som tillsammans förfogar över ca 40 000 skogsbruksenheter till en yta av nära 1 miljon hektar. FSC har speciella regler för skogsbruksenheter med mindre yta och/eller virkesproduktion, sk SLIMFs (Small and Low Intensity Managed Forests), för att adressera dessa gruppers behov vad gäller skogscertifiering. Nu utvecklas även speciella SLIMF-regler för Sverige. FSCs nyligen antagna globala strategi har som mål att 15% av den totala arealen FSC certifierad skog ska vara ägd av ursprungsbefolkningar, byskogsbruk samt mindre privata skogsägare.
Läs mer
 

Fler företag vill ta hänsyn till skogen!

WWFs nätverk av företag, Global Forest Trade Network (GFTN), som verkar för ett ansvarsfullt brukande och nyttjande av världens skogar har varit framgångsrikt, inte minst i det jättelika skogslandet Ryssland. Antalet företag i Ryssland som är medlem i nätverket ökade från 17 (2005) till 52 i slutet av 2008 och ytterligare företag ansöker nu om medlemskap. Som ett bevis för vikten av denna ökning, ökade också arealen certifierad skog under samma tid från ca 3,3 miljoner ha till imponerande 20,3 miljoner ha. Ryssland innehar därmed andra platsen efter Kanada vad gäller störst areal FSC-certifierad skog i världen.

 

foto: Martin Harvey WWF-Canon
 
 Sockerrörsplantage

Långt kvar till hållbara biodrivmedel!

Under slutet av 2008 röstade EU-parlamentet igenom det EU-direktiv som anger vilka hållbarhetskrav som ska gälla för 10 procentmålet på biodrivmedel till 2020.  WWF tror inte att dessa krav kommer att säkerställa en hållbar produktion för människor och miljö. I Storbritannien har man infört egna krav på biodrivmedel och där visar det sig att hälften av leverantörerna inte kan leva upp till hållbarhetskraven och att flera inte heller kan ange ursprunget. Det återstår alltså mycket arbete innan vi med rent samvete kan tanka vår bil med etanol, men det kommer däremot aldrig bli möjligt med bensin eller diesel!
 


Framåt för trovärdig certifiering för biobränslen

Utvecklingen av ett trovärdigt certifieringssystem för biobränslen går framåt! Den process som WWF stödjer, Roundtable on Sustainable Biofuel (RSB), har nu tack vare ett finansiellt bidrag kunnat utöka sitt arbetsteam och säkra upp samarbetet med övriga parter samt utöka aktiviteter med berörda aktörer. Ett nytt styrningssystem och tredjeparts certifieringssystem för biobränsle ska nu introduceras. RSB sammanför intressenter och forskare världen över för globalt samförstånd om hur utmaningar kring produktion av biobränslen kan hanteras.
Synpunkter på RSB’s principer och kriterier kan skickas in till och med februari.
Läs mer om detta och andra nyheter i RSBs nyhetsbrev.
 

Varmare klimat tros ligga bakom träddöden

I en nyligen publicerad artikel i Science visar forskare att barrträden i västra USA dör dubbelt så fort nu jämför med för 30 år sedan. Forskarna tror att klimatförändringarna ligger bakom den ökade dödligheten. Medeltemperaturen i området har ökat med en halv grad under samma tid. Det har lett till längre torrperioder och gjort att skadeinsekter frodas. Forskarna befarar att andra skogar i världen kan möta samma öde och det kan i sin tur ge ökad global uppvärmning.

 

Ändrade beslut hotar unika tropikskogar!

Indonesien har dragit tillbaka tidigare beslut om förbud att avverka naturskog till pappersindustrin, rapporterar International Tropical Timber Organization i sin senaste markandsrapport.
De indonesiska skogarna har överexploaterats under decennier och detta beslut sänder en tydlig signal om att det råder brist på skogsråvara. Förra året lades flera plantageprojekt på is samtidigt som många existerande plantager överutnyttjades. Detta beslut ökar tycket på de redan mycket hårt ansatta Indonesiska tropikskogarna. Efter Brasilien har Indonesien världens högsta årliga förlust av skog.
Läs mer
 

Foto: WWF-Canon
Elefanter med satellitsändare i Kamerun

För att bättre förstå elefanternas vandringar i de täta skogarna runt Kamerunberget har nu tre elefanter fått radiosändare. Syftet är att minimera konflikter mellan människa och elefant nu när en ny nationalpark planeras i området. Med kunskap om djurens rörelser kan även tjuvjakt förhindras.
 
Namn & Tips

foto: WWF Canon- John E. NewbyT

Trädplanteringskampanj

Världens regnskogar försvinner. Därför har WWF och Kellogg's beslutat att tillsammans plantera ett träd varje gång du köper ett paket Corn Flakes. Träden planteras kring Virunga nationalpark i hjärtat av Afrika. Målet med kampanjen är att skänka 2,5 miljoner plantor till projektet
 

2008 - Ett framgångsrikt år för WWFs skogliga naturvård

WWF har erhållit ett löfte från över 65 länders regeringar att avskogningen skall stoppas innan 2020, certifiering för hållbart producerad palmolja är nu möjlig, skogsskydd i Amazonas och Kongobäckenet har ökat, ökade arealer FSC-skogar och ett av världens största varuhus är nu med i GFTN.

 

Ny studie: Endast FSC uppfyller WWFs krav för skogscertifiering

WWF presenterade nyligen resultaten av ett omfattande analysarbete (i samarbete med Världsbanken) kring de globala skogscertifieringsystemen FSC och PEFC. Resultaten visar att FSC fortfarande är det skogscertifieringsystemet som bäst uppfyller WWF´s globala minimikrav för skogscertifiering och som WWF därmed rekommenderar.  Resultaten visar på påtagliga svagheter i PEFC´s globala minimiregler på flera områden samt även vissa specifika områden där WWF anser att FSC bör utveckla sitt regelverk.
Läs mer om studien 
 

Skogsnotiser via mail

Om du önskar få skogsnotiser direkt till din e-post eller vill avanmäla skogsnotiser så hör av dig till skogsnotiser@wwf.se