Foto: Cat Holloway / WWF-Canon

Havet som försörjning

© WWF-Canon / Mark Edwards

Mer än en tredjedel av jordens befolkning bor längs kusten. Hundratals miljoner människor är beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle. Mer än 38 miljoner människor är direkt anställda inom fiskeindustrin. Fisket fyller alltså en mycket viktig samhällsekonomisk funktion. En annan stor försörjningskälla för flera länder är kustturism. I Florida Keys (USA) genererar turismen längs reven ungefär 1.2 miljarder dollar varje år. Exempel på välbesökta rekreationsområden i Sverige är Gotland, Kosteröarna och andra skärgårdsområden.

 

Naturens ”gratistjänster”

Världens största hälsoundersökning av planeten – Millennium Ecosystem Assessment publicerades år 2005. I denna omfattande FN-studie har mer än 1300 forskare studerat betydelsen av ekosystemen för global utveckling och mänsklig välfärd. Studien visar bland annat att ekosystemens tillstånd och därmed deras förmåga att producera naturresurser och ekosystemtjänster har försämrats kraftigt under de senaste 50 åren. Men rapporten förmedlar inte bara dystra siffror, utan visar också på möjliga lösningar och framtidsscenarier.
 

Exempel på ekosystemtjänster

Människan är beroende av en mängd ekologiska tjänster som världens hav producerar:

 

  • Havets förmåga att producera fisk och andra värdefulla naturresurser
  • Kustekosystem som korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar utgör ekologiskt viktiga yngelplatser samt skyddar befolkningar mot stormar och kraftiga översvämningar
  • Ekosystemen upprätthåller vattenkvalitén i havet
  • Ekosystemen och dess estetiska värden, från tropiska korallrev till den svenska skärgården skapar förutsättningar för att bedriva turism och friluftsaktiviteter
  • Klimat – oceanerna fungerar som en viktig koldioxidsänka
  • Havet som energiförsörjare i form av vågkraft

 

Senast uppdaterad 2013-10-15