Lösningar

Vi står inför utmaningar där vi måste anpassa oss efter nya förhållanden – och framförallt minska vår klimatpåverkan. Men att endast anpassa sig till förändringar är orealistiskt. De fattigaste på vår jord och många djur klarar inte ens de förändringar vi ser i dag. WWF vill se att Sverige tar en ledande ställning i klimatarbetet utifrån de unika förutsättningar som Sverige har idag. Vi har lösningarna för att bygga ett hållbart samhälle i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad.

 

Vi måste komma överens

Trots olika förutsättningar måste världens länder komma överens och arbeta tillsammans. För att minska utsläppen tillräckligt för att hamna väl under två graders global uppvärmning behöver vi fasa ut alla fossila bränslen och dess utsläpp till år 2050. Men att minska utsläppen är bara en del av lösningen. Genom att stoppa den ohållbara avverkningen av jordens skogar kan vi också höja upptaget av koldioxid. 

 

Vi har tekniken – förändringen är möjlig

Det finns stora möjligheter att genomföra denna förändring i och med att teknik för markant energieffektivisering och förnybar energi nu finns tillgänglig till låga kostnader världen över. I rapporten Energy Report visar WWF hur en sådan global omställning är möjligt till 2050 med implementering och kommersialisering av tillgängliga innovationer. De kunskaper som behövs för att möta klimatförändringarna finns redan idag men ny forskning kommer att ge oss ännu fler verktyg.
 
Världsnaturfonden visar i vår rapport Hållbar energi hur vi i Sverige fram till år 2050 kan klara hela vår energiförsörjning av bostäder, transport och industri med enbart förnyelsebar energi. Som föregångsland bör Sverige ha som ambition att uppnå 100 procent förnybar energi och fossilfrihet så snabbt som möjligt – till exempel redan till år 2030. Det som krävs är en stark vilja att visa vägen ur fossilsamhället inom politik, industri och finansiell sektor.
 
Det innebär inte bara bättre energikällor utan också en effektivare förbrukning. Där ingår till exempel energieffektivare hus och belysning men också en hållbarare livsstil, där vi från rika länder kan ändra beteenden utan att offra vår livskvalitet samtidigt som flera miljarder från utvecklingsländer får en nyutbyggd och säker tillgång till ren energi. 

Sverige måste ta ledningen

Det är vi som bor i den rikare delen av världen som lättast kan ta vårt ansvar. Det är en myt att omställningen skulle vara kostsam. Naturligtvis kommer det att ske en omfördelning mellan olika sektorer och några av dagens stora företag måste förändras i grunden om de inte ska förlora stort på en omställning. Det har redan skett vad gäller stora energibolag som Vattenfall, Fortum och Eon. Denna typ av förluster kommer att drabba även andra sektorer med stora utsläpp genom att disruptiva företag med klimatinnovationer etablerar sig och tar marknadsandelar från de aktörer i näringslivet som släpar efter.
 

Allt är på plats. Sverige behöver bara modet och beslutsamheten.

Det som krävs idag är vilja och mod att tänka i nya banor. Sverige har unika förutsättningar att göra något åt koldioxidutsläppen och tjäna stort på det ekonomiskt. Sverige rankar som ett av världens främsta länder på miljöinnovation i relation till vår BNP. Vi är fantastiska på att få fram nya, innovativa företag som kan lösa klimatproblemet och skapa jobb, men vi har väldigt svårt att få dessa att växa.
 
På våra universitet bedrivs banbrytande och relevant forskning som sedan inkuberas till nya småbolag med en potentiell världsmarknad. Sverige har även naturliga förutsättningar, med långa kuster, goda vindförhållanden, lika god solinstrålning som Tyskland och mycket skog, som ger oss unika möjligheter att ta tillvara på förnybar energi.
 

 

Åtskilliga svenska små och stora företag tar dessutom miljöfrågor på allvar och politiska partier har frågorna högt på agendan. Kort sagt, det är svårt att finna något annat land i världen med bättre förutsättningar än Sverige att påbörja en snabb omställning till ett hållbart och fossilfritt energi- och transportsystem. Och om vi inte satsar på en snabb sådan omställning så får ej heller de innovativa bolagen en hemmamarknad i Sverige, vilket innebär att de istället etablerar sig på andra ställen. 

 

Miljöteknik en stor affärsmöjlighet

WWF vill se att Sverige anammar en ambitiösare, mer innovativ och sammanhängande klimatpolitik. En grundbult är en svensk klimatlag där Sverige åtar sig att gå mot nettonollutsläpp och 100 procent förnybar energi på naturens villkor så snart som möjligt.

 

Genom att parallellt få finansiell politik och utrikes-, handels- och näringspolitik att driva på att global hållbarhet och fossilfrihet uppnås kan Sverige göra en ännu större insatts för miljön och tjäna stort på det ekonomiskt. Här måste en storsatsning på internationalisering och export av klimatinnovationer ingå. Bara i utvecklingsländerna uppskattas marknaden för miljöteknik de närmaste 10 åren vara 13 större högre än Sveriges årliga BNP. Och Sverige ligger i framkant. Att inte kasta sig över denna möjlighet är en stor miss.  

 

 

Läs mer om WWFs klimatmål »

 

 

Senast uppdaterad 2015-11-26

 

Klimatförändringarna

Läs om klimatförändringarna, människans påverkan och vilka lösningar WWF tror på.

 

Vad händer med klimatet?

Människans påverkan

Konsekvenser

Lösningar

WWFs klimatmål

Foto: Carlos G Vallecillo / WWF

För att minska utsläppen behöver vi öka andelen förnyelsebar energi.

 

 

Alla kan hjälpa till

 

Förutom att påverka politiker finns det mycket annat vi kan göra för att bidra till ett stabilare klimat. Hur vi bor, hur vi transporterar oss, vad vi äter och hur våra pengar investeras spelar en stor roll i hur mycket utsläpp vår livsstil orsakar.

 

Läs mer om vad du kan göra  »

Min vardag

© Löfgren / IKEA


WWF behöver ditt stöd för att lösa den klimatutmaning vi står inför. Bli mer klimatsmart i din vardag och bidra till ett bättre klimat!

 

Läs inspirerande artiklar
     för en klimatsmart vadag.