Medel till innovativ naturvård - ett initiativ från Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF inrättade under det internationella biologiska mångfaldsåret 2010 en satsning på innovativ naturvård för att främja såväl bevarande av biologisk mångfald som minskade ekologiska fotavtryck. Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i framkanten och bidrar till värdefullt nytänkande inom naturvården och som, om de vidareutvecklas, har en potential att få stor betydelse för att främja biologisk mångfald och/eller minska ekologiska fotavtryck i Sverige. Det kan gälla exempelvis utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad, fältprojekt etc.

Genom WWFs stöd till innovativ naturvård ska lovande projekt och idéer ges möjlighet att testas och vidareutvecklas för att (antingen avfärdas om de inte lyfter) eller ges en bättre förutsättning att utvecklas vidare och skalas upp för att spridas i större skala.

Medlen delas ut till ett antal projekt/idéer i from av projektstöd/bidrag.

Målgrupp:
Stödet kan ges till privatpersoner, grupper, organisationer, myndigheter eller företag och i enlighet med nedanstående kriterier.

Kriterier:
Projektet / idén skall:
• ligga i framkanten och visa på nytänkande när det gäller naturvård - främjande av biologisk mångfald och/eller minskade ekologiska fotavtryck.
• ha stor potential att direkt eller i framtiden främja och vara en hävstång för ökad biologisk mångfald och/eller hållbart nyttjande av naturresurserna ur ett biologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv och minska ekologiska fotavtryck.
• utgöra ett inspirerande föredöme inom innovativ naturvård som kan skalas upp, återupprepas och tillämpas av andra aktörer på andra platser i Sverige eller världen.

Inriktning:
Stöd kan ges t.ex. för nyskapande och innovativa:
• metoder eller praktiska redskap viktiga för arbete med bevarande och/eller hållbart nyttjande.
• förvaltningsmodeller.
• metoder och processer för samarbete mellan olika aktörer
• modeller som underlättar värderingen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
• metoder för effektiv uppföljning av vidtagna naturvårdsåtgärder.
• tekniska lösningar för främjande av biologisk mångfald och minskade ekologiska fotavtryck
• metoder och processer som ökar kunskap och förståelsen för biologisk mångfald, ekologiska processer, ekosystemtjänster och hållbart nyttjande

Ansökan
Ansökan ska skrivas i speciellt ansökningsmall och skickas via mail, innovativnatur@wwf.se , senast den 16 september 2014.


Ansökningarna kommer att behandlas under oktober/november och besked lämnas senast sista november.

Rapportering:
Skriftlig rapportering sker efter projektets genomförande eller minst en gång per år. Projektledaren förväntas ställa upp med att personligen informera om projektet vid något tillfälle.

 

Senast uppdaterad 2014-05-12

WWFs naturvårdsarbete

I informationsbroschyren "Verksamheten" kan du läsa om WWFs arbete och flera viktiga naturvårdssegrar.

 

Verksamheten 2012

Verksamheten 2014 

Verksamheten 2013 

Verksamheten 2012

Verksamheten 2011

Verksamheten 2010

Verksamheten 2009 

Verksamheten 2008