Om mailet inte visas korrekt KLICKA HÄR för att läsa brevet i din webbläsare.


Tipsa en vän

SKOGSNOTISER FRÅN WWF

Nummer 2 oktober 2010
Välkommen till ett nytt nummer av Skogsnotiser!

Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

Svenska skogsnotiser

foto: Peter Roberntz WWF

WWF presenterar 99 förslag för en levande planet

Inför höstens val har Världsnaturfonden WWF sammanställt 99 förslag för en levande planet till alla politiker. Det är förslag som WWF anser behöver genomföras av nyss valda regering. Insikten om att ekosystemen är grunden för vår välfärd behöver omsättas i praktiken.

"De 99 förslagen är konkreta lösningar som om de genomförs till 2014 har fört oss närmare målen om att bevara den biologiska mångfalden och ett fotavtryck som ryms inom jordens förmåga att upprätthålla liv" säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

Flera av förslagen berör skogslandskapet, bland annat vill WWF Sverige:
- en förnyad skogspolitik där de jämställda målen för miljö och produktion är säkerställda
- ökad miljöhänsyn
- skärpt skogsvårdslag
- att värdefulla områden skyddas
- intensifiering som sker på bekostnad av biologisk mångfald hejdas
- ett regelverk som säkrar GMO-fri skog
- stimulans av alternativa skogsbruksmetoder

Läs mer


WWF avvisar förslag på ändrade regler för användande av främmande trädslag

Främmande och invasiva arter ses globalt som ett av de största hoten mot biologisk mångfald, särskilt i kombination med ett förändrat klimat. I Sverige används ett antal främmande trädslag inom skogsbruket, där Contortatallen är den vanligaste. Contortatallen klassas som invasiv enlig Nobanis, en europeisk databas över främmade arter, och studier har visat att den riskerar att ha stora negativa effekter genom bland annat minskad biologisk mångfald (bl a färre lavar, mossor och fåglar), ökad risk för parasiter och svampar, ökad brandrisk och omfattande spridning och etablering i andra ekosystem än skog (fjällmyr).

I Skogsstyrelsens rapport föreslås nu att flera av de regler som finns kring hur man använder främmade trädslag tas bort. WWF anser i sitt remissvar att användning av främmande trädslag bör begränsas i stor utsträckning och lyfter upp att flertalet av de förändringar som föreslås går stick i stäv med flera av de av riksdagen bestämda miljökvalitetsmålen och Sveriges internationella åtaganden inom bland annat FN:s konvention om biologisk mångfald.

Läs mer


WWF kritisk till Skogsstyrelsens hantering av nya metoder

WWF har under en längre tid följt hur Skogsstyrelsen hanterar miljöanalyser av nya metoder och vilka slutsatser man drar av dessa. WWF ser brister i vilka krav man ställer på analys och framförallt avsaknad av systematisk riskbedömning. Frågan om en ny metod ska tillåtas i relation till det svenska skogsbrukets hållbarhet i sin helhet kringgås. Skogsstyrelsens praktiska hantering och beslutsgång ifrågasätts också. WWF är kritisk till hur Skogsstyrelsen idag tillåter stubbrytning utan praktisk möjlighet att styra och begränsa omfattningen. Risken är att Skogsstyrelsen kommer hantera behovsanpassad gödsling, som egentligen är intensiv gödsling, på samma sätt. WWF accepterar inte idag att dessa metoder tillåts i annat än begränsade forskningsförsök.

Läs WWFs brev till Skogsstyrelsen 


Hänsyn fungerar, men ersätter inte gammelskog

Forskare vid SLU har genomfört en litteratursammanställning över forskning om kvarlämnade träd och skapad död ved vid avverkning i Finland, Norge och Sverige. Sammanställningen visar att naturhänsyn gör nytta, men att den inte ersätter behovet av att bevara gammelskog. Miljöhänsynen är gynnsamt för arter som är beroende av störningspräglade miljöer som t.ex. döda träd som står öppet och solexponerat. Dessutom dämpar den del av de negativa konsekvenserna av kalhuggning eftersom vissa arter från den föregående, uppvuxna skogen kan leva kvar på och i kvarlämnade träd och trädgrupper. Miljöhänsynen kan dock inte ersätta äldre skogsmiljöer eftersom mängderna som lämnas är alldeles för låga för detta.

Läs mer 


Nyheter om klimatnyttan hos skogsbränslen

Klimatnyttan hos primära skogsbränslen, det vill säga skogsråvara som direkt tas ut från skogen för energiändamål, ger olika klimatnytta över tiden. Forskning visar nu på att klimatnyttan av att ta ut grov ved, exempelvis stubbar, för att ersätta fossila bränslen kan dröja längre än 20 år. Förklaringen är att större utsläpp sker direkt vid förbränning av ved än vad som annars fördelas under lång tid vid nedbrytning i skogen. Klimatnyttan av att ta ut klenare material, såsom grenar och toppar, uppstår snabbare. Långsiktigt, 70-100 år, ger skogsbränslen sannolikt 80-90% mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila bränslen. Men oklart är om detta gäller för stubbrytning eftersom denna metod ger stark markstörning vilket kan öka växthusgasutsläppen. När i tiden klimatnyttan uppstår för olika förnybara energikällor har betydelse för våra möjligheter att undvika en skadlig temperaturhöjning till 2050.

Läs mer

Läs mer på SLUs sida


Internationella skogsnotiser


Skärpt EU-lag mot olagligt virke klar

Europaparlamentet antog under sommaren lagstiftningen mot handel med olagligt virke – den sk Due Diligence förordningen. Detta föregicks av en politisk överenskommelse med kommissionen och medlemsländerna. Under oktober togs även det sista beslutet i ministerrådet. Sverige var det enda landet som röstade emot förslaget.

WWF välkomnar besluten som innebär skärpningar av förordningen på flera viktiga punkter i förhållande till kommissionens ursprungliga förslag. Lagstiftningen kommer att börja gälla i början av 2013 och omfattar alla aktörer som säljer eller för in trä- eller pappersprodukter till EU. Utöver ett förbud kommer förordningen att kräva aktiva förebyggande åtgärder av företag.

Läs WWFs pressmeddelanden som kommenterar beslutet

Läs mer på WWFs internationella sida


FSC i skogen nu även i Finland

För första gången finns nu en överenskommelse mellan skogsbruk, miljöorganisationer och andra aktörer kring en nationell FSC-standard för Finland. Överenskommelsen förväntas leda till betydligt mer FSC-certifierad skog samt skogsprodukter från Finland.

Finska miljöorganisationer välkomnar uppgörelsen och säger att standarden kommer att leda till tydliga förbättringar av naturhänsynen hos certifierade markägare. De betonar dock även att många andra åtgärder som utökat skogsskydd i södra Finland krävs för att nå miljömålen.

Läs mer


Nytt WWF- verktyg jämför och utmanar världens pappersjättar

WWF publicerade i juli för första gången en omfattande hemsida med information om flera globala finpappersproducenters miljöprofil - Paper Company Environmental Index. Hemsidan ger en unik möjlighet att jämföra pappersproducenternas svagheter och styrkor kopplat till viktiga frågor som växthusgasutsläpp, fiber- och virkesanvändning, utsläpp till luft och vatten samt avfall. Fem av världens största finpapperstillverkare redovisade sina data inom dessa områden öppet och deras styrkor och svagheter bedöms och betygsätts av WWF. Två av dessa har tillverkning av finpapper i Sverige (Stora Enso och M-real). WWF planerar att göra om undersökningen under kommande år och uppmanar fler finpappapperstillverkare att delta. WWF planerar att även täcka annan pappersproduktion som exempelvis mjukpapper.

Läs WWFs svenska pressmeddelande


Statlig skog i Lettland tappar FSC-certifiering

Det statliga lettiska skogsbolaget LVM fick i början av juli sin FSC-certifiering indragen (suspenderad). Företaget förvaltar halva landets skogsmark. Certifieringsorganisationen Smartwoods beslut grundar sig på att LVM inte har kunnat genomföra tillräckligt omfattande förbättringsåtgärder för att behålla sin FSC-certifiering. En starkt bidragande orsak är att företaget under den ekonomiska krisen i landet fick en dubblerad avverkningsnivå av den lettiska regeringen. Detta har inneburit omfattande problem att upprätthålla höga miljö- och sociala krav i skogsbruket. Lettiska miljöorganisationer välkomnar beslutet och uppmanar LVM i ett offentligt uttalande att vidta kraftiga förbättringsåtgärder för att kunna återfå sitt FSC-certifikat. Flera svenska skogsbolag har omfattande import av främst massaved från Lettland.
 
Läs om Smartwoods beslut

Läs lettiska miljöorganisationers uttalande


Namn och tips

Workshop om klimat, energi och skog

Klimat- och energifrågorna har stor betydelse för FSC:s intressenter som gemensamt verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av skogen. Därför ordnar Svenska FSC, två workshops om klimat, energi och skogsförvaltning.
Under workshop 1 den 10 november medverkar forskare med djupa kunskaper om skog, klimat och energi. Eftermiddagen ger utrymme för diskussion och dialog. Dialogen fortsätter under workshop 2 den 30 november. Då kommer även relationen mellan den svenska FSC-standarden och klimat och energifrågor att diskuteras.

Mer detaljerad information om program och anmälan

 

Olle Forshed ny medarbetare på Världsnaturfonden WWF

Olle Forshed är WWF:s nya skogshandläggare. Olle kommer arbete med internationella projekt kring ansvarfullt skogsbruk samt koordinera WWF:s program inom Skogsinitiativet. Närmast kommer Olle från SLU:s skogsfakultet där han under en längre tid arbetat som regnskogsforskare med universitetets skogsprojekt på Borneo.


Håkan Wirtén ny generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF

Håkan Wirtén, som nu är skogschef på Skogsstyrelsen, har utsetts till ny generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Han tillträder posten i slutet av oktober i år.

Läs mer


Synpunkter på Skogsnotiser emotses tacksamt till skogsnotiser@wwf.se.