Foto: Shutterstock

Goda resultat från WWFs arbete i Sverige

 

Hässjning är viktigt för mångfalden

Hässja Germund Sellgren / WWF

 

Om kunskapen att slå med lie och hässja hö går förlorad, riskerar värdefulla ängsväxter dö ut. WWF har därför gett stöd till Länsstyrelsen i Dalarna för att utbilda entreprenörer och brukare att slå med lie och att få en större kunskap om ängar. Målet är att kunna säkra den fortsatta existensen av hotade och sällsynta svampar och växter i några av Dalarnas slåttermarker. I juli anordnades en mycket lyckad och välbesökt kurs och nu finns det några fler kunniga slåtterbrukare som gärna vill utveckla sin kunskap och fortsätta med detta framöver.

 

Nytt liv åt artrika naturbetesmarker på Gotland

Foto: Magnus Martinsson

 

I fyrtio år låg Hejnum Hällar på Gotland helt obrukade. Här fanns en gång artrika naturbetesmarker som alltmer växte igen när betesdjuren försvann. Men för femton år sedan började WWF stödja markägares restaurering av Hejnum Hällar med pengar till stängsel runt det 1 750 hektar stora området. Därmed kunde betande nötkreatur och får gynna mångfalden igen. I dag kan vi se att guckusko, flugblomster och johannesnycklar mår bra och att beståndet av den rödlistade väddnätfjärilen är talrikt.


 

Hurra för havsörnen!

Foto: Staffan Widstrand / WWF

Visst är det mödan värt att engagera sig för naturen! Ett bra exempel är arbetet för havsörnen. Denna magnifika rovfågel hade förmodligen inte funnits kvar i Sverige utan en gemensam insats från forskare, naturvårdare och många frivilliga. Först höll jakten på att utrota den, sedan kom miljögifterna. När halterna av DDT och PCB var som högst i Östersjön på 1970-talet var hela stammen på väg att slås ut. En stor andel av havsörnarna kunde inte föröka sig och äggen kläcktes inte. 1976 fanns det bara 70 par kvar.

 

Projekt Havsörn startades 1971 av Naturskyddsföreningen. WWF har också varit med och finansierat delar av projektet och arbetat för att havsörnens livsmiljöer räddades. Tack vare tusentals naturvänner som tillsammans engagerat sig, bland annat genom att stödmata havsörnar, har vi i dag ungefär 700 havsörnspar i Sverige. 

 

Senast uppdaterad 2017-02-07

 

Fler goda resultat från 2016

Resultatsidan 2016