© WWF-Canada/Frank Parhizgar + Germund Sellgren

Ekosystemtjänster och städer

Naturens mångfald och processer utför myriader av uppgifter som vi människor är beroende av för vår överlevnad och välfärd. Ekosystemtjänster är ett begrepp som försöker fånga alla de produkter, tjänster och värden som vi får från naturen. Luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter, mediciner, bränslen, pollinering, men också de immateriella och känslomässiga värden vi får av naturen – allt kan räknas in bland ekosystemtjänsterna. Många av dessa naturens gratistjänster är omöjliga att ersätta med hjälp av teknik.

 

© Germund Sellgren

 

Några exempel på ekosystemtjänster:

  • Grundläggande processer som fotosyntes, bildandet av jord och cirkulation av näringsämnen
  • Produkter som erhålls från ekosystem, till exempel mat, mediciner, timmer, fibrer och biobränslen
  • Tjänster som vi får från naturliga processer, till exempel att vatten filtreras i marken, att avfall bryts ner, att växter pollineras och att luften renas
  • Känslomässiga värden som rekreation, skönhet och andliga upplevelser.

 

Se en film om ekosystemtjänster. (öppnar sustainknow.se)

 

Ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling

I den hållbara staden är ekosystemtjänster en nyckeltillgång som står för en mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala, kulturella. Urban grönska och vatten av hög kvalitet ger flerfaldiga effekter för biologisk mångfald, vatten- och klimatreglering, ökad folkhälsa och livskvalitet. Inte minst viktigt är ekosystemtjänsternas roll att dämpa förväntade klimatförändringar med ökad frekvens av skyfall, översvämningar och värmeböljor.

 

Men staden tar inte slut vid stadsgränsen. Dess relationer med omlandet – lokalt, regionalt, globalt – är avgörande komponenter för att tala om en hållbar stadsutveckling. Genom import och export av material och energi i olika former befinner sig staden i ständigt utbyte. Idag handlar detta inte bara om lokala relationer, utan om ett globalt system av produktion, handel och konsumtion.

 

Uppmärksamma ekosystemtjänster i planering och förvaltning

Planerare och beslutsfattare i städer bör använda sig av en integrerad modell för landskapsförvaltning där all användning av mark, luft och vatten planeras över sektorsgränserna så att växande och ibland motstridiga krav på ekosystemen kan hanteras. Konsumtionsperspektivet behöver också komplettera det lokala perspektivet, så att planeringen beaktar både den lokala markanvändningen och den totala konsumtionen av resurser och ekosystemtjänster i ett vidare sammanhang.

 

En värdering av ekosystemtjänsterna hjälper beslutsfattare att göra väl avvägda planerings-­ och investeringsbeslut. Städer bör investera i ekosystemtjänster och i landskapets ekologiska infrastruktur, till exempel gällande luftkvalitet, vattenekosystem (hav, sjöar, vattendrag), jord­ och skogsbruk, pollinering, gröna korridorer och vandringsvägar, mikrohabitat som kantzoner och våtmarker samt skydd av speciellt utsatta arter.

 

  


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett stadsperspektiv?
Välkommen att kontakta oss.


 
 
 

 


Projektledare
Henrik Waldenström 

 


Senast uppdaterad 2016-04-26

 

Aktuella rapporter

Urban Solutions

Här presenteras en rad projekt/städer som på något intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och/eller att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Visit the homepage


 Hållbara städer

I "Fem utmaningar för hållbara städer" sammanfattar Världs-
naturfonden sin syn på hållbar stadsutveckling och vilka utmaningar som Sveriges och världens städer står inför.

In English