Urban grönska och ekosystemtjänster

Foto: Germund Sellgren

 

Urban grönska och tätortsnära natur bidrar till en god livsmiljö för stadens invånare men gynnar också den biologiska mångfalden och ger andra positiva miljöeffekter. WWF jobbar för att uppmärksamma värdet av urban grönska och ekosystemtjänster, inte bara ur ett ekologiskt men också ur ett samhällsekonomiskt och socialt perspektiv. Konkret kan det handla om att städer skyddar, nyskapar, återskapar eller länkar ihop tätortsnära gröna (eller blåa) områden av hög kvalitet. 

 

Urban grönska - en aktiv del i staden

I många växande städer är balansen mellan bevarande och exploatering ständigt aktuell. Inslaget av urban grönska behöver både värnas och vårdas och alla möjligheter till att även nyskapa ekologiska tjänster bör utnyttjas. Men det handlar också om att visa upp och exponera fördelarna med tätortsnära natur – det vill säga att utveckla dess pedagogiska och sociala värde. Urban grönska ska inte vara en avlägsen och separerad del av staden och invånarnas liv utan i hög grad en aktiv del av den.

 

Grönskande exempel

Världsnaturfonden WWF arbetar med att identifiera, lyfta fram och att sprida inspirerande och nytänkande exempel inom urban grönska och ekosystemtjänster.  Ett välkänt projekt gäller arbetet med världens första Nationalstadspark som ligger i Stockholm.

Läs mer om Nationalstadsparken

 

Ekosystemtjänster

Det är tack vare naturens mångfald som vi människor kan leva – och leva ett gott liv. Naturens mångfald och processer utför myriader av uppgifter av som vi människor är beroende av för vår överlevnad och välfärd. Ekosystemtjänster är ett begrepp som försöker fånga alla de produkter, tjänster och värden som vi får från naturen.
Luften vi andas, maten vi äter, mediciner, bränslen, pollinering, men också de immateriella och känslomässiga värden vi får av naturen – allt kan räknas in bland ekosystemtjänsterna. Många av dessa naturens gratistjänster är omöjliga att ersätta med hjälp av teknik.


Exempel på några ekosystemtjänster:
• grundläggande processer som fotosyntes, bildandet av jord och cirkulation
av näringsämnen

• produkter som erhålls från ekosystem, till exempel mat, mediciner, timmer,
fibrer och biobränslen

• tjänster som vi får från naturliga processer, till exempel att vatten filtreras
i marken, att avfall bryts ner, att växter pollineras och att luften renas
• känslomässiga värden som rekreation, skönhet och andliga upplevelser.

 Kontakt

Vill du veta mer om Världsnaturfondens arbete med urban grönska och ekosystemtjänster? Kontakta projektledare Henrik Waldenströmpå henrik.waldenstrom@wwf.se

08-624 74 00

Senast uppdaterad 2012-12-04

 

Läs mer

Nationalstadsparken Stockholm-Solna
- världens första nationalstadspark

På Ekoparkens egna hemsida kan

du läsa mer om vad som händer i parken.


Statsnära bonde hjälper arter överleva 

Artikeln från WWF EKO om naturbete i Ekoparken.

 

Exkursionsguide för Torphagen

Skötselplanen för Torphagen är ett samarbete mellan WWF och Statens fastighetsverk.

Aktuella rapporter

Urban Solutions

Här presenteras en rad projekt/städer som på något intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och/eller att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Visit the homepage

 

Fem utmaningar för hållbara städer

Här sammanfattar Världsnaturfonden sin syn på hållbara städer och vilka utmaningar som Sveriges städer står inför i arbetet för en globalt hållbar utveckling.

In English