© Magnus Johansson

Högre utbildning sätter spår
i hållbar stadsutveckling

I världens städer krävs ett arbete på bred front för att uppnå en hållbar utveckling. För att hitta vägar framåt behövs aktörer som vågar, vill och kan tänka nytt – kunniga aktörer med idéer, engagemang och handlingskompetens.

 

Högre utbildning har en viktig roll

Universitet och högskola har en viktig roll i att utveckla kunskaper om dagens hållbarhetsutmaningar och ge verktyg för delaktighet och demokratisk samverkan i samhällsutvecklingen. Vi behöver kreativa nytänkare som vågar gå före, axla ett ledarskap och agera som entreprenörer i bred mening för en hållbar samhällsutveckling.


Världsnaturfonden WWF har inventerat 15 utåtriktade exempel där studenter och pedagoger inom högre utbildning möter medborgare och samhällsaktörer i dialog och arbete kring hållbar stadsutveckling. Det handlar om högskolekurser, program och andra initiativ som bygger broar mellan högre utbildning och samhällspraktik – och med potential att bidra till ett positivt lärande hos alla inblandade parter.

  

Mer om inventeringen

Resultat och reflektioner

  


 

Samverkan för hållbar stadsutveckling

Mälardalens högskola i samarbete med kommun och samhällsaktörer

 


Hållbar stadsgestaltning

Sustainable Urban Design,
Arkitektskolan, Lunds universitet, Lunds tekniska högskola,
Masterprogram 120 hp

 


 

 

Nya initiativ inom hållbar stadsutveckling

Högskolan i Borås

 

 


 

Tvärvetenskaplig samhällsplanering

Samhällsplanerarprogrammet
Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms Universitet
180 hp


Fallstudiekurs i Hållbar utveckling

Fallstudiekurs i Hållbar Utveckling
Göteborgs Universitet

 

 


© Anna Jakobsson 

Landskapsarkitektur på Sveriges Lantbruksuniversitet 

Landskapsarkitektprogrammet
SLU Alnarp och SLU Uppsala
300hp

 


 

Miljöbron – att omsätta sina kunskaper i verkligheten

Miljöbron Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad, Skaraborg, Skåne

 

 


© Jenny Stenberg

Pilotprojekt inom
Mistra Urban Futures

Exempel på Mistra Urban Futures pilotprojekt Den lärande staden
Kontakt

Vill du veta mer om Världsnaturfondens arbete med Högre utbildning och hållbar stadsutveckling? Välkommen att kontakta oss.

 

 © Germund Sellgren

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledare
Sabina Andrén

 
Senast uppdaterad 2013-10-10