© WWF

China+
Shanghais finansdistrikt. Foto: Brent Stirton / WWF-Canon

Framtiden för vår planet beror i mycket på vilken väg Kina tar. WWFs svar på utvecklingen är det globala initiativet China+. Målet är att göra Kinas internationella handel och kapitalflöden mer uthålliga och att minska Kinas ekologiska fotavtryck.

 

Solceller, Shanghai. Foto: Thomas Haugersveen / WWF-CanonUnder de kommande årtiondena spås Kina bli världens största ekonomi. Samtidigt väntas landet bli en av de största investerarna utomlands och en global ledare inom förnybar energi och innovativ teknologi. Framtiden för vår planet beror därför till stor del på vilken väg Kina väljer att ta.

 

Ekologiskt fotavtryck är ett mått på mänsklig påverkan på jordens resurser. Sedan 1960-talet har Kinas genomsnittliga ekologiska fotavtryck vuxit snabbt. Landet har blivit en stor konsument av olja, gas, kol, metaller, timmer och fisk, som man till allt större del importerar från länder i Afrika, Sydostasien och Latinamerika.

 

Import/export. Foto: Michel Gunther / WWF-CanonDen kinesiska regeringen är väl medveten om de miljöproblem som är kopplade till den ekonomiska utvecklingen och har därför satt hållbarhet högt på den politiska dagordningen. Med den 12:e femårsplanen, som löper 2011-2015, har Kina antagit ett antal miljömål. Det är viktigt att samma principer för hållbarhet tillämpas på utländska investeringar, så att Kinas utveckling kan gynna partnerländer och samtidigt bidra till att bevara miljön.

 

WWFs svar på utvecklingen är det globala initiativet China+. Målet är att göra Kinas internationella handel och kapitalflöden mer uthålliga, minska Kinas ekologiska fotavtryck inom landet och internationellt, samt att verka för en mer uthållig produktion och konsumtion. Det gör WWF genom att engagera viktiga beslutsfattare i både regeringar och finansiella institut som är relevanta för kinesiska investeringar internationellt och som påverkar WWFs prioriterade områden, så kallade ekoregioner.

 

Kinas utveckling formas till stor del av femårsplanerna, som används för att regeringen ska nå sina sociala och ekonomiska mål. Projektet arbetar just nu för att integrera hållbarhetsprinciper i dessa.

 

En annan uppgift är att uppmuntra finanssektorn att införa miljökriterier och sociala kriterier för sin kreditgivning. Kinesiska banker och finansinstitut investerar allt mer i utvecklingsländer, vilket är både en möjlighet och en utmaning för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

 

Resultat:

Trafik, Shanghai. Foto: Michel Gunther / WWF-Canon• WWFs rapport "Kinas ekologiska fotavtryck 2012" har fått stort genomslag bland beslutsfattare. Den presenterades bland annat för "Kinas råd för internationellt samarbete om miljö och utveckling (CCICED)". Det ledde till att viceministern Xu Qinghua rekommenderade att börja använda måttet ekologiska fotavtryck.

 

• I Yunnan har man börjat beräkna det ekologiska fotavtrycket för provinsens städer.

 

• Flera städer och provinser vill nu börja använda ekologiska fotavtryck som ett politiskt verktyg.

 

• Handelsministeriet planerar att tillämpa fotavtryckskonceptet på viktiga råvaror för Kinas internationella handel.

 

• 29 ledande banker i Kina har gemensamt skrivit under på och därmed åtagit sig att följa riktlinjer för så kallade ”gröna krediter”. WWF presenterade internationella goda exempel i samband med undertecknandet.

 

• WWF och BRIICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, Kina, Sydafrika) driver rundabordssamtal om gröna krediter.

 

• Kinesiska och afrikanska bankrepresentanter har träffats i Peking för att stärka samarbetet mellan banker och myndigheter vad gäller gröna investeringar och ansvarsfulla krediter. Dialogen, som kallas "China-Africa Sustainable Banking Strategic Dialogue", organiseras gemensamt av WWF och Standard Bank.

 

Läs mer:

Om Kinas utmaningar på vår internationella hemsida
Rapporten Kinas ekologiska fotavtryck 2012
 

 

 

Rapport Kinas ekologiska fotavtryck 2012