Naturbetesmarker – hur mycket och var?


Hur mycket finns det kvar idag?

Upphört bete, igenväxning, skogsplantering, kultivering, dränering och uppodling har lett till en kraftig minskning av naturbetesmarkerna under 1900-talet. Man uppskattar att arealen naturbetesmarker i mitten av 1800-talet var cirka 2 miljoner hektar i Sverige, förutom en stor (okänd) areal skogsbete. Nu, ca 150 år senare, finns inte mer än ca 10-12 % kvar av de naturbetesmarker som då var i bruk. Enligt den senaste inventeringen finns det idag ca 230 000 hektar värdefulla betesmarker i Sverige (Jordbruksverket 2005). Dessutom skulle cirka 35 000 hektar snabbt kunna återfå sina värden om de restaurerades.


Den största arealen finns i södra och mellersta Sverige. Kartan visar andel av arealen som är ängs- och betesmark.

 

Källa: Jordbruksverkets blockdatabas, 2001
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till naturbetesmarker

 

 

Senast uppdaterad 2013-04-30