© CreativeCommons/U. Leone/Pixabay

WWFs Matkalkylator – frågor och svar

WWFs Matkalkylator ger dig en bild av hur stora utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) din lunch eller middag orsakar.  Här får du svar på alla dina frågor!

 

 • Vad är Matkalkylatorn? Vad går den ut på?

Matkalkylatorn bygger på forskning från Chalmers Tekniska Högskola. Med detta enkla verktyg kan man lätt se hur vissa matprodukter påverkar klimatet mer än andra. Man kan på så vis se vad alternativen är för att fortfarande äta sig mätt, men på ett klimatsmart sätt. Den är ett bra hjälpmedel för att se om ens måltider verkar hålla sig inom våra rekommendationer för hur mycket en måltid får belasta klimatet om man ska äta hållbart och klimatsmart. Matkalkylatorn kan visa om din måltid håller sig inom One Planet Plate-gränsen 0,5 kg koldioxidekvivalenter (CO2e), inom det genomsnitt en svensk måltid har idag eller om den ligger långt över vad planeten egentligen tål. Vi hoppas den ska ge insikter och inspirera till att testa klimatvänliga maträtter!

 


 

 • Matkalkylatorn visar ju att olika köttsorter släpper ut markant olika mängder växthusgaser? Rekommenderar ni att äta de mindre koldioxidintensiva köttslagen?

Finessen med Matkalkylatorn är att man är fri att skapa sina måltider inom ramen för en klimatbudget. Med Matkalkylatorn blir det synligt att vissa råvaror har större klimatpåverkan – då kan man använda mindre mängder av dessa. Vi väljer ändå att lyfta fram naturbetesköttet trots att nötkött är det mest klimatbelastande, eftersom naturbetesköttet har så stora mervärden för den biologiska mångfalden.


 

 

 • Vad är CO2-ekvivalenter?

Klimatutsläpp och växthusgaser används som begrepp för att prata om de gaser som påverkar vårt klimat. Koldioxid, metan, lustgas och ytterligare några gaser till räknas in i denna grupp. Dessa gaser finns naturligt men mänskliga aktiviteter har väsentligt ökat utsläppen av växthusgaser. Grovt sett kommer koldioxid från förbränning av fossila bränslen, metan från djurens matsmältning och nedbrytning av torvmarker; och lustgas släpps ut från marken vid odling.

 

När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma verkan på klimatet. Metan bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter. Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten.

 

 

 • Varför ger ost ett så stort avtryck?

Produktionen av nötkreatur är tungt påverkande på klimatet. Detta gäller då alltså även för mejeriprodukter.  Det går åt ca tio liter mjölk per kg vanlig hårdost.


 

 

 • Jag äter viltkött ibland. Det alternativet finns inte med i Matkalkylatorn. Vad har det för påverkan på miljön?

Att äta vilt är ett mer klimatsmart val än att exempelvis äta nötkött. Att ersätta mängden nötkött man äter idag med viltkött är inget alternativ eftersom det inte finns så stora mängder vilt på marknaden. Om man skulle dela allt viltkött på Sveriges befolkning skulle det räcka till cirka 2-3 kg per person och år.
 

 

 • Varför kan jag inte välja ekologisk eller lokalodlad mat i kalkylatorn?

Det är alldeles utmärkt att välja mat från närområdet. Då kan du bidra till vår biologiska mångfald, till att hålla landskapen öppna och en levande landsbygd som kan försörja oss med mat. Vi producerar inte tillräckligt med grönsaker i Sverige idag, och många av de produkter som ersätter kött på tallriken är importerade men det blir bättre och bättre. Efterfråga gärna svenskodlade produkter i affären så blir det bra för Sveriges bönder. Däremot går det inte säga att varken lokalodlad mat eller ekologisk mat är bättre ur klimatsynpunkt.


 

 

 • Hur många mål mat om dagen är dessa uträkningar baserade på?

Det är uträkningar där man ser till att 25 procent av ens dagliga intag av mat går till frukost, 30 procent går till lunch, 30 procent till middag och slutligen 15 procent används för mellanmål.

 

 

 • Hur mycket växthusgaser kan min mat släppa ut för att jag ska klara mig inom Matkalkylatorns klimatbudget veckovis?

Det finns utrymme för 11 kg.

 


 

 • Hur har klimatpåverkan för fisk räknats ut?

Beräkningarna har gjorts baserat på livscykelanalyser vilket innebär att man tittat på utsläpp längs hela kedjan. För odlad fisk innebär det exempelvis utsläpp från fodertillverkningen, fiskodlingen, förvaring, förädling och transport.

 


 

 • I Matkalkylatorn går det endast att välja en sorts nötkött trots att olika sorters kött har olika klimatpåverkan – varför?

WWFs Matkalkylator är ett förenklat verktyg som är tänkt att ge vanliga intresserade konsumenter övergripande information om vilken mat som påverkar mycket, och vilken som påverkar mindre. Inom varje kategori finns ett visst spann beroende på ett flertal faktorer men verktyget använder medelvärden av dessa. Vår förhoppning är att det i framtiden finns öppna tillgängliga databaser som kan särskilja exempelvis olika typer av nötkött, var och hur olika typer av fisk har fiskats etc.


 

 

 • Tar Matkalkylatorn också hänsyn till biologisk mångfald?

Matkalkylatorn är ett enkelt verktyg som endast behandlar klimatfrågan. Biologisk mångfald är lika viktigt att tänka på när man väljer mat men inte lika lätt att räkna på. Istället rekommenderar vi att läsa mer på WWFs hemsida eller i WWFs Kött- och Fiskguider.

 

 

 • Matkalkylatorn fungerar inte i min dator/webbläsare/telefon

Vi har utvecklat verktyget för att det ska fungera i de webbläsare och telefoner som används mest. Därför fungerar den tyvärr inte i exempelvis Internet Explorer, och inte heller i mer ovanliga mobiltelefoner.

 

 

 • Varför finns det så få klimatsmarta fiskar i Matkalkylatorn?

Matkalkylatorn täcker många olika produktergrupper från växt och djurriket för att visa skillnader och likheter i klimatutsläpp för olika matval. Kategorin fisk är bred och särskilt svår att tilldela ett enskilt utsläppsvärde och därför har WWF valt att ta med några exempel på vanliga fisksorter. För fisk är den största klimatpåverkan valet av fiskemetod eller odlingsmetod samt vildfångad fisk för foder till odling.
 

 

 • Jag saknar många livsmedel i Matkalkylatorn - vaför har ni med så få?

Vi har valt att endast ta med de vanligaste livsmedelsgrupperna för att göra verktyget enkelt att använda. Vi har endast med de som vanligtvis ingår i lunch eller middag. Frukost eller mellanmål ingår inte och inte heller drycker.

 

 

 

 

 

  

  

Senast uppdaterad 2018-03-07


 

Så här fungerar Matkalkylatorn
Använd reglagen till vänster för att fylla i mängderna livsmedel i din måltid. Info-cirklarna hjälper dig. Tallriken visar hur mycket utsläpp din måltid leder till. Experimentera gärna och se vad som påverkar mest!

Mer om mat 

Är du nyfiken på matens påverkan på klimatet  och andra viktiga hållbarhetsaspekter kring mat.

Läs mer här