Marina Natura 2000-områden långt ut till havs 

 

alfåglar © Leif Schack Nielsen

 

Tre unika utsjöområden - Hoburgs bank, Lilla Middelgrund och Fladen - skyddades under början av 2000-talet som marina Natura 2000-områden. Detta mycket tack vare kraftfulla insatser från WWF  och andra organisationersom under flera år arbetade intensivt för att skapa ett skydd för dessa värdefulla havsområden. Bland annat genom inventeringar av bankarnas svårutforskade arter och livsmiljöer och uppmärksammandet av områdenas unika naturvärden och hotet mot bankarnas miljö samt genom politisk påtryckning.

 
De tre unika utsjöbankarna är alla områden som ligger långt ute till havs och är grunda i jämförelse med omgivande vatten. De utgör viktiga övervintringsplatser för sjöfåglar, som dyker efter föda på bankarnas lättåtkomliga djup och är viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter. Fiskeriverket har beräknat att omkring 95 procent av Östersjöns fisk och fåglar finns på cirka 5 procent av Östersjöns yta – huvudsakligen utsjöbankarna.


Hoburgs bank, Lilla Middelgrund och Fladen är några av Östersjöns och Kategatts mest värdefulla fågelområden. Varje år övervintrar cirka 1 miljon alfåglar på Hoburgs bank, närmare en fjärdedel av hela Europas bestånd. Där livnär de sig på de stora mängder blåmusslor som finns på bankens sluttningar.


På Fladen och Lilla Middelgrund finns även unika algsamhällen med en artrikedom som vida överstiger de mer kustnära områdena. Hotet mot dessa miljöer utgörs främst av oljeutsläpp från sjöfarten, fiske och fysisk exploatering. Genom att utses till Natura 2000-områden är de skyddade genom EUs Art- och habitatdirektiv och ingår i EUs nätverk av skyddade områden.

Senast uppdaterad 2013-05-24

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten. Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia