Naturbetesprojekt för ett rikare växt och djurliv

 

 © Ola Jennersten

 

Öppenheten och ljustillgång i en naturbetesmark är viktig för många kärlväxter, insekter, fjärilar och fåglar. I en solbelyst, kortbetad grässvål värms marken upp tidigt på våren då till exempel många insekter svärmar och parar sig.

 

WWFs naturbetesprojekt handlar mycket om att åstadkomma ett långsiktigt hållbart system för att bevara de svenska naturbetesmarkerna – det gäller i första hand bete av nötkreatur. Betet "stör" vegetationen och möjliggör en större artrikedom än om markerna får växa igen – men betet får inte vara för hårt eftersom det då bland annat förhindrar att växterna går i blom och kan producera frön.

 
För att lyckas med en långsiktig skötsel är det nödvändigt att finna ekonomiska lösningar så att bonden kan tjäna pengar på att sköta om markerna. Projektet har därför arbetat inom två områden, det politiska och kommersiella.

 
Eftersom alla kan njuta av naturbetesmarker och det artrika jordbrukslandskapet är det acceptabelt att arbete som gynnar naturbetesmarken och all dess arter delvis kan betalas med skattemedel. Under projektets gång har WWF därför arbetat för att EUs miljöersättningar till jordbruket även ska inkludera jordbrukslandskapets naturvärden. Idag är det allmänt accepterat bland politiker men tyvärr tas fortfarande politiska beslut som sätter krokben för den här processen – ett exempel på det är diskussionerna om hur många träd en naturbetesmark kan ha för att få ersättning.


Produktion av en unik produkt som resultat av skötseln av naturbetesmarkerna har varit den kommersiella delen av projektet. Naturbeteskött kommer från nötkreatur som har betat på naturbetesmarker och som då kan sägas ha tilläggsvärden som generatorer för ett rikt landskap. Naturbetesköttet är extra smakrikt kryddat av våra vackra hagars örtrikedom och håller hög kvalitet. Betesdjuren rör sig fritt över stora ytor och äter det de är anpassade för – gräs och örter – under hela säsongen. De får bättre hälsa och motståndskraft mot sjukdomar och kalvarna föds upp av sina mödrar.


Försäljningen av naturbeteskött har varit lyckad framförallt regionalt men på senare år har exempelvis ICA naturbeteskött i många av sina butiker i hela landet. Regionala naturbetesprojekt har utvecklats på flera ställen i Sverige och mottagits mycket positivt. Det gäller inte minst "Vindelälvens naturbeten" längs de 40 mil långa Vindelälven.

 

Andra framgångsrika regionala projekt är Naturbeten i Närke, Roslagshagar, Svartådalens naturbeten, Naturbeten på Öland och Naturbeten på Gotland. Sammanlagt har ca 15-20 procent av Sveriges alla naturbetesmarker påverkats av naturbetesprojektet.

 

Klimatdiskussionerna har gjort att köttproduktion har hamnat i skottgluggen. Studier har dock visat att naturbetesmarker fungerar utmärkt som kolsänkor och omnämns därför i alla klimatråd som det kött medvetna konsumenter bör välja. WWF har tillsammans med Svenskt Sigill skapat en ny kvalitetssäkring för naturbeteskött som omfattar såväl produktionens miljövärden som köttets övriga unika kvaliteter. ICA har delfinansierat projektet från dess första dag.

 

Senast uppdaterad 2016-10-28

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

 

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten.

 

Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia