Foto: Ola Jennersten

Ansökan om medel från stiftelsen Florafonden

 

Världsnaturfonden WWF ger här möjlighet att ansöka om medel från stiftelsen Florafonden. Maxbelopp för ansökan är ca 250 000 kr. Ansökningarna skall följa de riktlinjer som anges nedan.

I gåvobrevet anges att medel får beviljas av Världsnaturfonden WWF till följande syften:
- Skall huvudsakligen användas för vetenskaplig forskning rörande hotad växtlighet och i samband därmed fortlöpande dokumentation av densamma.
- Kan avsättas för att möjliggöra inköp och vård av områden som ur naturskyddssynpunkt är särskilt intressanta. De kan avsättas som naturreservat eller beredas annat likvärdigt skydd enligt naturvårdslagen.
- Får bara användas för verksamhet i Sverige.

Om flera likvärdiga ansökningar finns kommer också följande kriterier att användas av Världsnaturfonden vid bedömningen av vilka som tilldelas medel:

Kriterier:
Projektet / idén skall:
• ligga i framkanten och visa på nytänkande när det gäller naturvård - främjande av biologisk mångfald och/eller minskade ekologiska fotavtryck.
• ha stor potential att direkt eller i framtiden främja och vara en hävstång för ökad biologisk mångfald och/eller hållbart nyttjande av naturresurserna ur ett biologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv och minska ekologiska fotavtryck.
• utgöra ett inspirerande föredöme inom innovativ naturvård som kan skalas upp, återupprepas och tillämpas av andra aktörer på andra platser i Sverige eller världen.Ansökan
Ansökan skrivs i ansökningsformuläret och skickas i word-format via mail till Världsnaturfonden WWF,  innovativnatur@wwf.se, senast 16 september.


Ansökningarna kommer att behandlas under oktober/november och besked lämnas senast sista november.

Rapportering:
Skriftlig rapportering sker efter projektets genomförande eller en gång per år samt kortfattade lägesrapporter. Projektledaren förväntas ställa upp med att personligen informera om projektet vid något tillfälle.

 

 

Senast uppdaterad 2016-09-09