Ang. kommissionens förslag till rådsförordning om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98 (Jo2003/1868)

Kansliråd Ingela Byfors
Jordbruksdepartementet
Fiskeenheten
103 33 Stockholm

Ulriksdal den 12 september 2003

Världsnaturfonden WWF delar kommissionens uppfattning om att oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av småvalar i samband med fiske utgör ett stort hot mot valpopulationerna. Speciellt gäller detta drivgarn, pelagiska trålar samt torsk- och piggvarsgarn, men de flesta i Europa använda fiskeredskap kan medföra dödande av småvalar. Av den anledningen ser WWF positivt på de förslag till åtgärder som kommissionen föreslår, men vi anser att de inte är tillräckliga, inte ens i ett kort tidsperspektiv. Det krävs långsiktiga och hållbara lösningar på bifångstproblematiken. WWFs synpunkter nedan följer förslagets upplägg.

Sid. 3: Punkterna (1), (2) och (3) är alla steg i rätt riktning, men WWF anser att drivgarnen helt måste fasas ut i Östersjön redan 2005. Den allmänna begränsningen till 2,5 km längd skall dock omedelbart börja tillämpas, i enlighet med kommissionens förslag. WWF anser det befogat att maxlängden också för andra redskap begränsas till 2,5 km ( tex makrilldrivgarn inom ICES IIIa och olika bottensatta garn). Förslagen och motiveringarna för punkterna (2) och (3) bifaller vi i sin helhet. När det gäller övervakningen av bifångster (3) enligt SGFEN anser WWF att täckningsgraden av övervakningen bör utgöra minst 10% (och helst 25%) av den sammanlagda fiskeansträngningen för att ge ett tillräckligt bra underlag.

Sid. 7: pkt (8), rad 3: ändra "bör" till "skall". Rad 6: ändra "2007" till "2005". Det behövs en extra punkt - (9), förslagsvis med följande lydelse: "Särskilda marina skyddade områden för småvalar bör inrättas, speciellt inom områden där honor med unge/ungar uppehåller sig. Inom sådana områden bör gälla förbud för fiske med redskap som kan ge bifångster av marina däggdjur".

Sid. 13, Bilaga 1 A: Ordvalet om Västkusten förvirrar eftersom det endast handlar om Östersjön. 1 B: Området omfattar inte Öresund (ICES IIIb) och inte danska Bälten eller de tyska bukterna (ICES IIIc). Redskapen omfattar inte makrilldrivgarn i ICES IIIa.

Sid. 15, Bilaga III: I enlighet med vad som sagts ovan anser WWF att lägsta procentandel av fiskeansträngningen som skall täckas av observatörer ombord bör vara 10%, inte 5. I Östersjön bör denna siffra ökas till minst 15%. Observatörer borde vara en självklarhet inom EUs fiskeverksamhet. Deras närvaro är den enda garantin för att tillförlitlig information erhålls i syfte att att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av de marina resurserna. Den låga observatörstäckningen medför en stor risk för att bifångsterna inte upptäcks i stickprovskontrollen. I område A under redskap borde även bottensatta garn ingå. Inom område B borde även ICES IIIa ingå (makrilldrivgarn). Alternativt kan makrillgarnen ingå under redskapen i område G. Här bör även specificeras att både IIIa, IIIb och IIIc avses.

Sid. 16, Förslaget, slutet av andra stycket: Bevarandeåtgärderna för att skydda valar mot oavsiktlig fångst bör införas omedelbart, inte utan tidsangivelse som i rubr. förslag.

Sid. 17, a): "2005" i st f "2007".

Sid. 18, 3., andra stycket: Det bör anges hur många ljudskrämmor per garnlängd som anses befogat för att uppnå effektiv skrämseleffekt.

Sid. 19, första stycket: det måste finnas möjlighet att få medlemsstaterna att acceptera ett minimum av konkreta årtgärder för att uppnå målen, t ex borde s k pingers kunna införas som en obligatorisk men tyvärr kortsiktig åtgärd.

Sid. 20, tredje stycket: Staten bör uppmuntra de fiskare som är villiga till en snabbare omläggning av drivgarnen med en extra ekonomisk kompensation.

Sid. 21, sista stycket: Varför används längden 20 km i detta räkneexempel när garnens längd bör vara max 2,5 km per fartyg?

Sid. 22, näst sista stycket: I enlighet med vad som argumenterats ovan skulle ett införande av observatörer också ge mer detaljerade data om fiskfångst och fiskansträngningar, som i sin tur kan användas för att uppnå en mer hållbar förvaltning av de marina resurserna. Detta borde vara mycket angeläget för de förvaltande myndigheterna.

Sid. 23, 5., sista stycket: skriv "upprätta obligatoriska övervakningssystem till sjöss,".

Lars Kristoferson
generalsekreterare

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör

Inger Näslund
marinbiolog
Senast uppdaterad 2007-10-04