Remiss ang. Svenska Kraftnäts "Rapport över utredningsuppdrag om vindkraften" (N2000/1669/ESB)

Näringsdepartementet
Enheten för energi, skog och basindustri
Att. Magnus Blumer
103 33 Stockholm

Ulriksdal den 10 december 2002

Remiss ang. Svenska Kraftnäts "Rapport över utredningsuppdrag om vindkraften" (N2000/1669/ESB)
Världsnaturfonden WWF har tidigare delgivit departementet sina ståndpunkter när det gäller lokalisering av vindkraft (t ex 2001-10-09). WWF stöder utbyggnaden av vindkraften, under förutsättning att kraftverken inte lokaliseras till värdefulla naturområden, sedda ur perspektivet biologisk mångfald, landskapsbild och friluftsliv. Svenska Kraftnäts utredning behandlar de övergripande förutsättningarna för storskalig utbyggnad av vindkraften i havs- och fjällområden.

Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag att man bör avstå från en utbyggnad av den storskaliga vindkraften i Norrland, med bl a följande motiveringar:

Om vindkraftproduktion förläggs till Norrland behöver stamnätet förstärkas med ett antal 400 kV-ledningar som minst måste sträcka sig till Mälardalen. En sådan utbyggnad skulle innebära att stamnätstariffen skulle behöva fördubblas samt att betydande miljöproblem skulle uppstå. Utredningen förutser också svårigheter med att få koncession, samt att det kan ifrågasättas om utbyggnaden är möjlig med tanke på motståndet mot större ledningsprojekt. Mot bakgrund av dessa slutsatser anser Svenska Kraftnät att vindkraftsinstallationer bör förläggas till Svealand och Götaland, eftersom både miljömässiga och ekonomiska skäl talar för detta. Till detta kan läggas att den miljömässiga belastningen av energiproduktion redan slår hårt mot Norrland, eftersom ca 85% av all tillgänglig effekt från vattenkraftverk är lokaliserad dit, medan endast ca 20% förbrukas där.

WWF har inga invändningar mot de argument som redovisas i utredningen, men vi ställer oss frågande till på vilka grundval som utredningen kommer fram till att "betydande miljöproblem skulle uppstå" utan att några sådana redovisas! När det gäller kriterierna för lokalisering av vindkraftverk i områden med särskilt goda förutsättningar för vindkraft vill återigen WWF hänvisa till remissvaret 2001-10-09 ang. rapporten över utredningsuppdraget om vindkraften (N2001/5421/ESB). I huvudsak anser WWF att man måste ta hänsyn till alla typer av känsliga och värdefulla arter och biotoper ( t ex Natura 2000-områden, naturreservat, fågelskyddsområden, sälskyddsområden, Important Bird Areas (IBA), Baltic Sea Protected Areas (BSPA) och riksintressen). Dessutom anser WWF att man vid varje enskild vindkraftetablering bör:
  • genomföra utförliga prövningar med en helhetssyn,
  • kräva utförliga miljökonsekvensbeskrivningar, samt
  • kräva för- och efterundersökningar som kan bidra till att förbättra kunskapen om konsekvenserna av vindkraftsanläggningar.

Lars Kristoferson
generalsekreterare

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör
Senast uppdaterad 2007-10-04