Angående statligt stöd till Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö 

Till
Miljödepartementet
Marie Dahlström
103 33 Stockholm

cc
Naturvårdsverket
Susanne Kolare
Susanna Löfgren
106 48 Stockholm

Ulriksdal den 20 november 2002

Frågan om att etablera ett eller flera rovdjurscentra har stått på dagordningen sedan rovdjursutredningen presenterades i januari 2000. Den statliga rovdjursutredningen, det efterföljande riksdagsbeslutet samt Naturvårdsverkets egen utredning om förstärkta informationsinsatser om stora rovdjur, pekar på vikten av mer och oberoende information om rovdjur.

Rovdjurscentra är viktiga verktyg för att förverkliga den nationella rovdjurspolitiken. Informations- och mötesplatser för aktuella rovdjursfrågor är ytterst betydelsefulla för att sprida god kunskap om rovdjuren, problem och möjligheter att dela livsrum med dem och underlätta människors acceptans för dem. Oavsett om Sverige ska ha ett nationellt rovdjurscenter eller flera centra fördelade över rovdjurens befintliga och sannolika utbredningsområden, så har staten ansvar för att bidra till tillkomsten och driften av dessa centra. Staten, i form av Naturvårdsverket, måste ta sitt ansvar att i samråd med olika aktörer/intressenter i rovdjursfrågor utarbeta föreskrifter för vilka kriterier som ska gälla för rovdjurscentra, och sedan också bidra med det ekonomiska stöd som krävs för att etablera och driva rovdjurscentra. WWF har tidigare uttryckt dessa åsikter i vårt remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om förstärkta informationsinsatser om stora rovdjur (M2002/1989/Na).

Aktuellt just nu är tillkomsten av Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö. WWF anser att De 5 Stora har presenterat ett bra koncept för ett rovdjurscenter inte minst genom att engagera ideella organisationer med rovdjur på agendan via centrets Rovdjursråd. Tilltänkta komponenter i Rovdjurscentret som t ex webbportal, besöksanläggning, utställningar, symposier, utbildningar, kurser etc är genomtänkta och viktiga aktiviteter för ett Rovdjurscenter. De 5 Stora har också lyckats få regionalt stöd för sitt koncept både av länsstyrelsen, landstinget i Gävleborgs län och av Ljusdals kommun - en sammanlagd medfinansiering på närmare 9 miljoner kronor. Men för att kunna förverkliga planerna krävs också statlig delfinansiering. Mot bakgrund av ovanstående anser Världsnaturfonden WWF att Miljödepartementet bör tillstyrka statlig medfinansiering för att utveckla Rovdjurscentret De 5 Stora, t ex genom att medverka som delfinansiär i aktuell EU-ansökan. Beslut om detta brådskar eftersom aktuella EU-medel (Mål 1 pengar) endast finns att tillgå det närmaste halvåret. WWF anser också att anslaget till förstärkta rovdjursinsatser bör anpassas till behovet av årligt statligt stöd för drift av nationella rovdjurscentra/center.

Lars Kristoferson
Generalsekreterare

Lotta Samuelson
Handläggare Rovdjursfrågor 
Senast uppdaterad 2007-10-04