Remiss ang. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om Viltskadecenters organisation, formella status och finansiering (M2002/1991/Na)

Marie Dahlström
Miljödepartementet
Enheten för naturresurser
103 33 Stockholm

Ulriksdal den 23 oktober 2002

Sammanfattningsvis tillstyrker Världsnaturfonden WWF Naturvårdsverkets förslag enligt sammanfattningen på sid. 1, med tillägget att vi anser det i styrelsen bör ingå 1-2 representanter för den ideella naturvården. Skälet är att många frågor som styrelsen har att ta ställning till berör skadeersättning och skadebyggande åtgärder i relation till hotade/skyddade arter, d v s frågor och arter som är högt prioriterade av t ex WWF, och där vi också bidrar med såväl projektmedel som framtagande av informationsmaterial.

Eftersom Viltskadecenter (VSC) skall svara för bl a sammanställningar av resultat från länsvisa inventeringar av de stora rovdjuren, liksom ett utbildnings- och koordineringsansvar vill WWF varmt tillstyrka det utökade och formella uppdraget för denna verksamhet på nationell nivå, både inom och utanför renskötselområdet.

WWF är också positivt till utvecklingen av den nationella databasen för de stora rovdjuren samt det ansvar som VSC åläggs för detta arbete.

På sid. 6 under titeln Centrumbildning talas om VSCs starka anknytning till berörda myndigheter. Ur förvaltningssynpunkt är detta en självklarhet, men när det gäller informationsspridning och forskning finns ju, som tidigare sagts, också andra medspelare, t ex WWF.

På sid. 6 under titeln Länsstyrelserna sägs att "verksamheten skall…bedrivas efter riktlinjer som dikteras av centralt (inte WWFs kursivering) bedömda kunskapskrav och tillgången på resurser." Med tanke på att WWF anser att även den ideella naturvården bör ingå i styrelsen, bör det kanske inte skrivas så emfatiskt att enbart de centralt bedömda behoven ska bestämma vilka riktlinjer som bör följas.

På sid. 7 under titlarna Ansvarsfördelning och Finansiering har WWF inga avvikande synpunkter på förslagen.

På sid. 8, 28b§ anser alltså WWF att även den ideella naturvården, i likhet med berörda näringar, bör ingå i styrelsen.

Lars Kristoferson
generalsekreterare

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör

Lotta Samuelson
handläggare/rovdjursfrågor
Senast uppdaterad 2007-10-04