Remiss ang. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag "Kartläggning m m av strandskyddsbestämmelserna" (Rapport 5185) (M2002/1591/Na)

Kristina Heide
Miljödepartementet
Enheten för naturresurser
103 33 Stockholm

Ulriksdal den 22 oktober 2002

Generellt anser Världsnaturfonden WWF att strandskyddet f n mest berör dispensansökningar som gäller allmänhetens tillträde (trots ett antal positiva lagändringar). De för WWF väsentliga biologiska aspekterna har tyvärr ytterst begränsat genomslag. Till detta kan läggas att det knappast finns någon nationellt enhetlig tillämpning av bestämmelserna. Praxis i tillämpning skiljer sig både på läns- och kommunal nivå.

Av dessa anledningar ser WWF mycket positivt på en översyn av strandskyddsbestämmelserna, speciellt när det gäller föreslagna skärpningar. Vi ser det positivt att beslutsrätten, t ex i dispensärenden, överförs från kommun till länsstyrelse, och, med tanke på vad som sägs ovan om en varierande praxis, vill vi förorda att länsstyrelserna gör sina överväganden i samråd med Naturvårdsverket för att minimera antalet överklaganden hos verket. Vi delar alltså verkets uppfattning att nuvarande lagstiftning inte hindrar att skyddsvärda stränder exploateras. I södra delen av landet byggs det faktiskt mer i strandskyddade kustområden än i områden som inte är strandnära.

Mer specifikt vill WWF påpeka att kunskapen om sjöars och vattendrags värden är dålig, speciellt i jämförelse med terrestra naturvärden. Den kunskapsuppgradering som behövs medför i sin tur att många länsstyrelser och kommuner måste få resursförstärkningar. Både kompetens och beslutsunderlag är idag otillräckliga i de flesta fall för att medge en samlad naturvärdesbedömning av sjöar och vattendrag. Detta har alltså medfört att det utvecklats olika praxis, vilket i sin tur kan hota nationellt värdefulla miljöer.

Kompetens- och resursbrist/tidsbrist har dessutom medfört att strandområden normalt bara besiktas okulärt snarare än att man bygger sina beslut på värderingar av hur arter och habitat påverkas.

I samband med de senaste årens översvämningsproblem, både i Sverige och övriga Europa, har kunskapen om strandnära exploatering ökat. Översvämingar och erosionsproblem leder i sin tur till att samhället skyddar sig genom att bygga vallar och förändra vattenståndsaregleringar. Sådana företag drabbar å andra sidan de naturliga ekologiska processerna i vattendragen, vilket ökar konflikterna och medför behov av väl balanserade beslut, vilka alltså i sin tur kräver ökad kunskap om vattendragen och sjöarna.

Lättnader i strandskyddsbestämmelserna (sid 4f)
Förslag 1: De minsta sjöarna och vattendragen undantas från det generella strandskyddet. Gränsen är satt till sjöar under 0,5 ha och vattendrag med mindre bredd än 1 m. WWF anser att kunskapen om dessa vattens naturvärden och biologiska mångfald är synnerligen begränsad. Bortsett från vissa elfiskeinventeringar av fisk och inventeringar av bottenfaunan i vissa bäckar finns ingan nationell inventering som omfattar dessa biotoper, och både på kommun- och länsnivå är kunskapen om dem knapphändig och mycket varierande. Med tanke på fr a de små vattendragens betydelse som spridningskorridorer för akvatisk flora och fauna är en förbättrad kunskap nödvändig för att att kommun eller länsstyrelse skall kunna bedöma om skyddsbehov föreligger.

Förslag 2: För vattendrag som är mellan 1 och 6 meter breda minskas strandskyddsområdet till 50 meter från strandlinjen. Inom uppodlade landskap är detta skydd för det mesta tillräckligt, men i skogslandskapet kan skyddsbården ibland behöva vara större än 50 meter. Ett flertal forskningsprojekt har studerat skyddsbårdens relation till omgivande mark. Dessa redovisningar bör konsulteras innan beslut tas.

Förslag 3: Länsstyrelsen får under vissa förutsättningar i de norra delarna av landet upphäva strandskyddet för att stimulera den regionala utvecklingen. Detta kan lätt uppfattas som en "gummiparagraf" med vidsträckta tolkningsmöjligheter. Vad skall klassificeras som "regional utveckling"? Vad är "tillräckligt kunskapsunderlag", som det talas om i förklaringstexten? Vad innebär "medföra väsentlig försämring" (också i förklaringstexten)? Denna skrivning kan WWF inte acceptera eftersom vi befarar att en ny liberal praxis kan utvecklas mot bakgrund av de oklara krav som här ställs för upphävande av strandskyddet.

När det gäller de följande avsnitten om t ex skärpningar i strandskyddsbestämmelserna, samordning mellan strandskyddsbestämmelserna och annan lagstiftning samt förslagen till förtydliganden i miljöbalken har WWF vissa principiella ståndpunkter, vilka redovisas i inledningen

Lars Kristoferson
generalsekreterare

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör
Senast uppdaterad 2007-10-04