Remiss ang. Skogspolitikens effekter på biologisk mångfald(N2002/172/ESB)

Näringsdepartementet
Enheten för energi, skog och basindustri
Att. Magnus Berg
103 33 Stockholm

2002-08-30

Remiss ang. Skogspolitikens effekter på biologisk mångfald (N2002/172/ESB)
Sammanfattningsvis konstaterar Världsnaturfonden WWF att rubr rapport ger en god översikt av det senaste decenniets skogspolitik och dess påverkan på den biologiska mångfalden. WWF har tidigare (2002-03-21) till Näringsdepartementet kommenterat skogsvårdsorganisationens utvärdering av skogspolitikens effekter, både generellt och vad gäller specifika synpunkter på certifiering, måluppfyllelse etc., och i princip kvarstår våra kommentarer.

Följande slutsatser bör poängteras: Arbetet med naturskyddet har utvecklats mycket starkt det senaste decenniet, men planmässigheten i arbetet kan ifrågasättas. WWF anser t ex att det behövs en bättre samordning mellan myndigheterna för att maximera nyttan av investerade medel. Ett fåtal s k LEKO-projekt är inte en tillräcklig bas. Det behövs också en mer långsiktig strategi för var och hur allmänna medel ska spenderas. Vidare behövs en bristanalys av var (både geografiskt och topografiskt) skyddad natur behöver etableras samt var restaurering av landets skogar bör ske. Många skogshabitat och skogslandskap är fortfarande så sällsynta och spridda att deras långsiktiga bevarandestatus och funktion kan ifrågasättas. En översiktlig analys utifrån vår kännedom om skyddsvärda skogsbiotoper och hotade arters förekomst ger vid handen vad som i första hand bör prioriteras i skyddsarbetet: 1) de inre delarna av regionerna 1 och 2, och 2) små relikthabitat av t ex ädellövskogar och fuktiga skogar i regionerna 4 och 5. Dessutom behövs den grövre landskapsskalan för att vi ska kunna bevara många miljöer, t ex de som är beroende av naturlig skogsdynamik (skogsbrandpräglad skog, hydrologiskt påverkad skog m m).

WWF anser alltså att det inte räcker med att bara konstatera att arbetet fortskrider, utan också att det behövs en djupare analytisk bearbetning av planerna efter vilka riktlinjer arbetet måste bedrivas.

När det gäller de frivilliga avsättningarna och arbetet med skogscertifiering instämmer WWF med rapporten att långsiktigheten i avsättningarna kan ifrågasättas. WWF tyder detta som att myndigheterna bör engagera sig mer i certifieringsarbetet. Skogspolitiken måste sträva efter en ökad andel certifierad skog och måste därför också omfatta en utveckling av standards för detta skogsbruk. Oavsett förekomsten av olika certifieringssystem måste man kunna ange ett antal kriterier som måste uppfyllas för att "miljönyttan" ska kunna bedömas. En öppen redovisning och möjlighet att följa upp resultatet av det certifierade skogsbruket är viktiga ingredienser.

Slutligen anser WWF att rapporten tydligare borde framhäva behovet av nytänkande inom skogsbruket, för miljöns och speciellt den biologiska mångfaldens skull. Det kan finnas en risk att det svenska skogsbruket hamnar i en återvändsgränd genom den kortsiktiga satsningen på ett enda skogsbrukssystem med nästan total inriktning mot barrträdodling. För den biologiska mångfaldens skull och för att uppnå ett långsiktigt hållbart skogsbruk anser WWF att det är absolut nödvändigt med ett mer mångfacetterat och varierat skogsbruk.

Lars kristoferson
generaldirektör

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör

Hans Berglund
programchef Skog
Senast uppdaterad 2007-10-04