Miljödepartementet
Rättsenheten
Att. Anders Ingman
103 33 Stockholm

2002-08-30

Remiss ang delning av förordning om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)
Världsnaturfonden WWF har tidigare framlagt ett förslag till departementet gällande ändring i artskyddsförordningen när det gäller regleringar för införsel av levande kräftor (till Sverige). Till vår tillfredsställelse kan vi konstatera att departementet nästan i detalj följt våra förslag.

Synpunkter på förslaget: Även om förslaget till största delen är mycket bra formulerat finns vissa detaljer, som vi ställer oss frågande till. Det största kvarstående problemet är att det fortfarande kommer att vara tillåtet att importera levande flodkräftor. Dessa finns även i stora delar av Väst- och Östeuropa. Det kommer alltså att vara möjligt att importera flodkräftor från t ex Ryssland, Vitryssland och Montenegro. Även om kräftarten är densamma som vår inhemska flodkräfta har de importerade delvis annan genetisk bakgrund och kan vara bärare av främmande sjukdomar och parasiter. Enbart med tanke på den något avvikande genetiska bakgrunden är det tveksamt att medvetet ge dem möjlighet att korsa sig med svenska populationer. Som en jämförelse kan tas de hårda bestämmelserna att flytta fiskar mellan olika vattensystem - inom Sverige - just med tanke på risken att lokalt anpassade djur kan förlora sin unika status genom inkorsning med andra populationer. Det finns också en risk att de främmande kräftorna kan vara bärare av s k IPN-virus, som kan drabba laxfiskar. (Fler detaljer om fisksjukdomar där kräftan kan vara en vektor kan man få via Jordbruksverkets och Fiskhälsans hemsidor.) Om departementet anser att det fortfarande skall vara lagligt att föra in levande flodkräftor i Sverige anser WWF att det bör införas en 11c§ i artskyddsförordningen som föreskriver att det är förbjudet att släppa ut till Sverige införda flodkräftor i svenska vattendrag. Det måste också föreskrivas att emballage och medföljande vatten destrueras på sådant sätt att eventuella smittsamma sjukdomar eller parasiter som är farliga för kräftor eller fiskar ej kan spridas i naturen. I textförslaget står det flodkräftor (Astacus astacus) och signalkräfta (Pacifastacus leniusculus). Eftersom förordningen syftar på specifika arter bör det i stället stå flodkräfta och signalkräfta.

Lars kristoferson
generaldirektör

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör

Mats Forslund
projektledare/TRAFFIC
Senast uppdaterad 2008-01-16